H. Andreasparochie, PKC Oostburg-Groede
Bezoekadres: Breijdelstraat 2,
Postadres: St. Eligiusplein 17
Tel: 0117 – 452003
Secretariaat geopend:
vrijdag 09.00-11.00 uur e-mail: secrpkcobgr@zeelandnet.nl Eligiuskerk: viering zondag 10.45 uur

 


WERKGROEP OECUMENE OOSTBURG

 

Onderstaande oproep van de Raad van Kerken in Nederland om de “klokken van troost en hoop” te laten luiden wordt ook in Oostburg opgevolgd.

Woensdag 18 maart, 25 maart en 1 april zullen tussen 19.00 uur en 19.15 uur de klokken luiden van de H.Eligiuskerk en van de PKN kerk Open Haven.

De kerken geven daarmee een signaal van bemoediging en tegelijk een oproep tot gebed. Hopelijk biedt het mensen troost en steekt het hen een hart onder de riem in de vastentijd om door te gaan en vertrouwen te houden in een goede afloop.

 

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. 

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. 

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Zie ook: https://www.raadvankerken.nl/…/…/klokken-van-troost-en-

 

===================================================================================

Beste mensen,
We staan aan de vooravond (of we staan aan het begin) van een nieuw burgerlijk jaar, heel gemakkelijk wordt het, 2020 of te wel twintig twintig. Het nieuwe kerkelijke jaar zijn we op 1 december begonnen, tegelijk met de Andreasviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, op de Eerste zondag van de Advent.
Veel mensen staan bij de overgang naar een nieuw jaar altijd even stil bij er wat het afgelopen jaar is gebeurd. Even terug kijken is altijd goed. Het is waar, alles wat achter je ligt is voorbij en je moet kijken naar wat voor je ligt, de toekomst. Maar die toekomst maak je met de kennis die je hebt opgebouwd in het verleden, dus ook in het afgelopen jaar.
In onze parochie heilige Andreas zijn er het afgelopen jaar wat veranderingen geweest. Enkele momenten die we toch nog eens onder ieders aandacht willen brengen. Met ingang van 1 juni hebben we afscheid genomen van Guus Langeraert en Marnix van Damme, respectievelijk secretaris en penningmeester van het parochiebestuur. Hun taken worden door nieuwe bestuursleden (Veronique van Rie – secretaris, Jacques Danielse – penningmeester en ondergetekende) verder gezet, alles in het belang van de ene parochie in West-Zeeuws-Vlaanderen. Begin december hebben we als parochie afscheid van hen genomen en hebben zij beiden van bisschop Liesen de Diocesane onderscheiding voor bijzondere verdiensten ontvangen. We zijn hen heel dankbaar voor het vele en moeilijke werk dat zij hebben verricht voor onze parochie en haar voorgangers.
Zondag 18 augustus hebben we als parochie aandacht besteed aan het 50-jarig priester jubileum van pastor D’hert o.p.. De eigenlijke dag was vrijdag 19 juli, maar Ignace had pas in augustus tijd om er aandacht aan te besteden. Met een parochiële viering in de parochiekerk in Oostburg, waar veel mensen uit en van buiten de parochie aanwezig waren, hebben we Ignace gevierd als ‘gouden priester’ en daarna onder het genot van een glaasje wijn getoost op hem.
Begin november is Ignace 75 jaar geworden, en dat is de leeftijd dat een priester gaat genieten van zijn rust, dat wil zeggen niet meer verbonden is aan een parochie. Met instemming van de bisschop heeft Ignace vieringen verzorgd tot en met Kerstmis. Zondag 9 februari 2020 is er om 10.45 uur een parochiële viering waarin we afscheid nemen van Ignace als pastor van onze parochie. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd, dus noteer de datum al in uw agenda. Ignace zal zich echter niet moeten vervelen. Hij is nog verbonden aan de Dominicusgemeenschap in Gent en heeft de coördinatie van de Dominicanenkerk in Knokke. Daar zal hij zelf minstens één weekend in de maand voorgaan.
Vanaf het begin van 2019 is er één pastoraal team voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Na het aftasten van ieders talenten, begint het team zich verder te profileren in ‘ons landje apart’. Vanaf begin januari wordt de roostering van uitvaarten en vieringen in het weekend ingevuld door het voltallige team. Zo zullen we dus kennis maken met de andere leden van het team, naast pastoor Wiertz, kapelaan van Velthoven en teamleider Frans van Geyt.
Een vast punt tijdens de bestuursvergaderingen zijn de gebouwen. Begin december zijn de plannen gepresenteerd voor de bouw van 17 appartementen in de Sint Jan de Doperkerk in Sluis. In het gedeelte aan de Oude Kerkstraat komt een kapel die eigendom blijft van de parochie. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden, het maken van de eerste schetsen en tekeningen, voor de inrichting van dat gedeelte.
Maandag 16 december is de koopakte getekend bij de notaris, daarmee is het een feit dat de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Biervliet verkocht is. De nieuwe eigenaar gaat er een hotellerie in beginnen en we wensen hem daarmee heel veel succes. De voormalige begraafplaats achter de kerk blijft eigendom van de parochie en een actieve onderhoudsploeg zorgt dat het er netjes blijft. De zorg gaat nu uit naar de herbestemming van de kerken van Eede en IJzendijke.
Ongemerkt gebeurt er toch heel veel in onze parochie. Heel veel wordt gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers en daar zijn we hen heeeeel dankbaar voor. Want zonder de inzet van de vele vrijwilligers is de werking van onze parochie niet realiseerbaar. Het afgelopen jaar hebben we in de verschillende geloofsgemeenschappen afscheid genomen van verschillende vrijwilligers die na vele jaren een stapje terug doen. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie in de geloofsgemeenschappen en parochie hebben gedaan.
We hopen dat het in 2020 voor ieder van u en onze parochie goed zal gaan en dat we altijd op ieders steun en medewerking mogen en kunnen rekenen. We wensen iedereen alle goeds toe en een zalig nieuwjaar voor u en iedereen om u heen.
Namens het parochiebestuur en pastoraal team,
Ronald van Quekelberge vicevoorzitter

 

 

 

Afscheid nemen

We maken het allen mee in ons leven: het overlijden van een geliefde en het samen afscheid nemen dat daarop volgt. Het leven is sterfelijk, en dat geldt niet in de laatste plaats ook voor ons eigen leven. Op een bepaald moment zullen we elkaar moeten loslaten.  Dat kan heel abrupt zijn, onverwacht, maar meestal gaat er een kortere of langere periode aan vooraf. Maar ook al zag je het al dan niet aankomen, zoals we naderhand zeggen, het met elkaar afscheid nemen blijft. Hoe doe je dat? Hoe kunnen we recht doen aan een geleefd mensenleven? Aan wie hij of zij was in het leven? En dat laatste niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar.
Immers, afscheid nemen betekent ook: je bewust worden van de relaties waarin de overledene heeft geleefd. Want we nemen niet alleen afscheid van een geliefde, maar ook van de relatie zoals die was en gegroeid is tussen de overledene en eenieder van ons. Bij de bedoelde relaties kun je denken aan de naaste familie, de lokale gemeenschap, de geloofsge-meenschap, en de Eeuwige: hoe doe je die zoveel mogelijk recht? En op welke wijze, en waar?

Over het algemeen blijkt dat daar tevoren niet of weinig samen over wordt nagedacht. Dat vertaalt zich na het overlijden veelal in een gevoel van verlegenheid en niet goed weten hoe nu verder. Voor je het weet bevind je je in een maalstroom waarin binnen korte tijd niet alleen veel geregeld maar ook belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Afscheid nemen doe je maar één keer, en dan komt het er dus wel op aan hoe. Hoe doe je daarin de overledene en de betrokken relaties recht?

Daarover willen we samen in gesprek gaan. Lokale pastores en predikanten zullen daartoe korte thematische inleidingen houden, daarbij ondersteund door kennis en expertise van een ervaren uitvaartleidster. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Ds. Aart van Houweling, avanhvdm@zeelandnet.nl. (tel. 0117-852402)
Ds. Irma Nietveld, inietveld@zeelandnet.nl, (tel. 0117-720413)

 

 

 

 

 


DAG EN NACHT, VREUGDE EN VERDRIET

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toespraakje uitreiking oorkondes op zondag 12 maart 2017.

Wat zou een kerk vandaag of een parochie nog zijn als er niet een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters actief was om de boel op gang te houden; op alle niveaus van kerk-zijn spelen die een belangrijke en toonaangevende rol.

Zoals al gezegd is en te lezen was in de maandberichten - de Parochie Kern Commissie zag kort geleden aanleiding om voor een bepaalde groep van die vrijwillige inzet een keer een speciaal “dank je wel” te formuleren - zonder afbreuk te doen aan een “dank je wel” dat voor alle vrijwilligers geldt en blijft gelden

De mededeling dat de leiding van het kinderkoor en de leden van het daarbij horende kinderkoor-combo ook tot hun eigen spijt - en tot spijt van zeer velen - moesten besluiten om die speciale activiteit stop te zetten was de directe aanleiding.
Maar er speelde meer - er ontstaat langzamerhand een parochiebeleidsplan. In dat plan is ook besloten dat hier de Eligiuskerk is aangewezen als centrale parochiekerk van de hele parochie H. Andreas. Dat heeft zo zijn gevolgen:
-          er zijn vaker zgn. Andreasvieringen bedoeld voor alle parochianen ( zoals bijvoorbeeld in de Goede Week - maar ook andere keren).
-          En het is de bedoeling dat in elk geval in deze kerk elke zondag een viering is die wordt verzorgd door de pastores, zeg maar de professionals,  die daarvoor zijn aangesteld - en dit dan ook nog eens zo vaak als haalbaar en mogelijk is in de vorm van een Eucharistieviering. Dat is een duidelijk beleidspunt - hoe ambitieus dat ook in de oren van sommigen mag klinken.

Een direct gevolg van dit beleid is dat het werk dat ook al vele jaren gedaan werd door mensen van de liturgiegroep, die met regelmaat een weekendviering verzorgden en presenteerden, dat ook dat werk voorbij is. En we mogen dan best wel eens bedenken met dankbaarheid dat die inzet er toch maar voor gezorgd heeft dat ook in tijden van schaarste en onderbemanning of overvolle roosters er toch hier in de Eligiuskerk kon worden gevierd . Best een prestatie van “onderaf” mogen we dat noemen .

Toen onlangs de PKC zich realiseerde dat met het oog op kinderkoor, gezinsviering en begeleiding kinderwoorddienst een officieel “dank je wel” erg op zijn plaats zou zijn - is tevens gezegd dat dit “dank je ,dankjewel” terecht ook toevalt aan mensen die lange tijd bereid waren om  inzet en toewijding te leveren voor deze vorm van weekendvieringen. Het aantal vrijwilligers dat hiervoor instond de laatste tijd was al geslonken tot een klein groepje - nieuw beleid en de actuele ontwikkelingen vallen daarin wellicht goed samen

Een bedankje. beter gezegd, een hartelijk en groot en welgemeend dankuwel namens en vanuit de hele parochie - en zeker vanuit de Eligius geloofsgemeenschap is dan ook zeer op zijn plaats. Toen dat aan de orde kwam in een PKC vergadering bleek dat samen te vallen met ideeën binnen het parochiebestuur, waar men ook een vorm zocht om de keren dat het passend en billijk en heilzaam zou zijn om richting de vele vrijwilligers dit met een gebaar, een concrete bewijs aan die dankbaarheid vorm te geven :
-          het idee van een eigen en speciale Andreasoorkonde is toen geboren. En aangezien we een parochiebestuurssecretaris hebben met een niet aflatende neiging tot creativiteit is aan dat basisidee ook vorm gegeven - en beschikken we over een bescheiden maar eigen Andreasoorkonde - om telkens wanneer dat gepast en zinnig en nodig is de dank vanwege bestuur, PKC en of parochianen in beeld te brengen: zie het als een penning, een onderscheiding, een award of gewoon als een bedankkaart.

We hebben vandaag hier de primeur - deze oorkondes worden voor de eerste maal uitgereikt aan een aantal mensen uit de werkgroepen die ik noemde.

Ik wil graag benadrukken dat het gaat om een concreet en tastbaar blijk van waardering en dankbaarheid - het gaat om de geest en de bedoeling - . het zijn letterlijk onbetaalbare diensten die langer of korter zijn verricht - dat is ook eigen aan vrijwilligerswerk  - als je alles wat daarbinnen gebeurt zou moeten kapitaliseren, dan bleven we nergens .
de oorkonde,
en straks bij het uitreiken wellicht uw applaus is een teken van waardering en dank,
een kleine attentie die daarbij is ingesloten is een heel bescheiden toevoeging - als het ware een vriendelijke boeketje bloemen als u daarop gesteld bent, of iets anders naar eigen smaak en voorkeur te vinden.

De bijgaande oorkonde is getekend door pastoor Wiertz als voorzitter van het parochiebestuur
en in ons geval door pastor Ignace D’hert namens de PKC als eerst aangewezen contact tussen het pastoraal team en de PKC Oostburg.
Ik vind daarom ook dat hij de onderscheidingen mag uitreiken in deze ceremonie protocollaire.

Nog één heel belangrijke kanttekening wil ik maken -
zoals we ook schreven in de uitnodiging.
oorkonde en dankjewel zijn niet bedoeld als afscheid - zo van fijn dat je dit gedaan hebt en nu vaarwel.
er veranderen wel een paar dingen in de setting, maar inzet, samenwerking, medewerking blijft nodig en grotelijks gewenst.

in de PKC vergadering woensdag zal ik aanvoeren bijvoorbeeld dat de vorming van een commissie voor liturgie nodig , wenselijk en belangrijk is. Nodig zijn lectoren en andere vormen van meewerken aan liturgie - dringend gewenst .

zaken als gezinsvieringen en activiteiten  met kinderen in vieringen en dergelijke blijft nodig,  ik denk aan straks Palmzondag en doop-herdenking,

ik heb al begrepen dat het combo, kinderkoorbegeleiding best  bereid is om ( maar nu op incidentele basis) en ad hoc  mee te werken aan bepaalde vieringen die daarvoor in aanmerking komen. Ik denk aan de Eerste Communie in mei - enz.

 Maar nu eerst  - hier en nu: ontzettend veel dank aan degenen die nu op het scherm gaan verschijnen -
als je aanwezig bent - kom dan naar voren en ontvang dank, applaus en oorkonde.

 

oorkondes die op het digibord verschenen werden uitgereikt aan:

Ad en Elly van Kuijk  ( liturgiegroep).

Ellen den Hamer.
Anniek Contant.
Rob den Teuling.
George de Sutter.
Glenn Moerman         ( combo/kinderkoor).

Nancy de Wandel.
Veronique Galle         ( kinderwoorddienst).

 

 Afwezig .
 Rini Heijwegen,
Annelies Klaaijssen.
Jacques Huijbregtse.
Annemiek Delnad

( worden gegeven bij PKC vergadering 15 maart  en/of even bezorgd.)

===============================================================================

Feestelijke diakenwijding met drie bisschoppen
Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd.
De foto's van de wijding van Sacha Steijaert. klik hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drie Koningenviering Eligiusparochie, zondag 3 januari jl.

Zoals altijd begin januari is er in de Eligiuskerk een Drie Koningenviering,
waarin kinderen zich tijdens de kinderwoorddienst mogen verkleden als een van de
drie koningen.
Aan het eind van de viering komen ze dan terug in de kerk en bieden hun gaven
aan, aan het kindje Jezus.
Hoe dat dit jaar is gegaan, kunt u zien in de korte foto reportage die u kunt bekijken
via onderstaande link:

Klik hier voor de foto's

Daarna konden de parochianen elkaar nieuwjaar wensen onder het genot van een
kopje koffie of thee met een vers gebakken nieuwjaarswafeltje.

Sfeervolle kerstgezinsnachtviering goed bezocht.

Al vele jaren verzorgd de werkgroep gezinsviering op kerstavond voor een leuke en gezellige viering voor jong en oud.Zo ook dit jaar weer, rondom het thema "In het licht zetten",
In een vrijwel donkere kerk kwam Pastor Nico Peterse samen met de kinderen binnen met lantaarntjes en lichtjes, die vooraan in de kerk werden neergezet. Hierna werden door kinderen de kaarsen van de adventskrans aangestoken en de kerstkaars bij de stal. De pastor las van door kinderen gemaakte sterren van de St. Bavoschool voor wie zij in het licht wilden zetten. Deze sterren hingen in de mooie versierde Eligiuskerk.
Daarna werd door kinderen het verhaal gelezen van "de ster die niet wilde stralen" en las de pastor het geboorte verhaal uit het evangelie van Lucas in gewone taal. Hierna zong het kinderkoor een mooi Engels kerstlied en bracht de pastor samen met de kinderen het kindje Jezus naar de stal.
Naast dit kerstlied zong het kinderkoor nog vele andere liederen tijdens de viering en speelde Gwenn nog twee mooie kerstliederen op haar harp.
Aan het eind van de viering was er chocomelk voor de kinderen en Glühwein voor de volwassenen. Waarna iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts kon gaan om daar verder kerst te vieren met familie en vrienden.
Met onderstaande link willen wij u met enkele foto's een korte terugblik geven van de viering.

Klik hier voor de foto's

Tot slot willen wij iedereen bedanken die aan deze zeer geslaagde viering heeft meegeholpen.

Werkgroep Gezinsviering Eligiuskerk.

WERKGROEP OECUMENE OOSTBURG

Titel: BRUGGEN BOUWEN.

Klik hier voor foto's Bruggen Bouwen
27 sept 2015 Oostburg