Maandberichten PKC Oostburg--Groede november 2020

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten


Zondag 1 november 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering (Allerzielen) Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven

1e Collecte voor de Caritas

2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

Viering in Stelle, zaal De Babbelaar

In Stelle zijn er voorlopig geen vieringen

Algemene Informatie

Pastor van dienst:

Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).

Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie- venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be- dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.

Communicatie

Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.

Digitaal

De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e- mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.

Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.

Websitewww.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.


Mededelingen

Caritascollectes

De Caritascollecte van zondag 1 november is bestemd voor een actueel doel. Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving of verder weg. Op deze manier mag iedereen ondervinden dat ze in deze coronatijd niet alleen worden gelaten. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.


Vergadering PKC Oostburg-Groede

De vergadering van de PKC van woensdag 14 oktober j.l. stond geheel in het teken van door de regering afgekondigde gedeeltelijke lockdown en de gevolgen voor het kerkelijk leven. Elders in deze maandberichten zijn aparte mededelingen hierover opgenomen.

De volgende vergadering is op woensdag 11 november 2020. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).

Op dinsdag 24 november staat er een overleg met het parochiebestuur gepland.

Wekelijkse vieringen

De nieuwe coronamaatregelen hebben ook consequenties voor de wekelijkse vieringen in onze kerk.

In navolging van het verzoek van de bisschoppen worden er vanaf nu nog maar 30 parochianen toegelaten bij een viering in onze kerk. Indien u een viering wilt bijwonen dient u zich vooraf aan te melden. U kunt zich tot en met donderdag aanmelden voor de zondagsviering op het parochiesecretariaat via e-mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl of telefoonnummer 0117-453374. Het parochiesecretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur.


Als u na aanmelding geen bericht ontvangt van het secretariaat bent u van harte welkom bij de viering (natuurlijk als u geen gezondheidsklachten heeft). Zijn de 30 aanmeldingen ontvangen dan wordt u gebeld. Het aantal van 30 is exclusief bedienaren en mede- werkers (voorganger, koster, lector, organist, cantor, gastheer en gastheer en/of - mevrouw).

En houdt u er vooral ook rekening mee dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Iedereen moet een mondkapje dragen bij binnenkomst van de kerk tot u op uw plaats bent en bij het naar buitengaan na de viering. Wanneer u op uw plaats bent en bij het communiceren hoeft u het mondkapje niet te dragen.

Het kan niet genoeg benadrukt worden: het is voor ons allen heel belangrijk dat we ons houden aan de maatregelen die binnen de kerken gaan gelden.

Verwarming kerk

Corona dwingt ons ook om aandacht te besteden aan het ventileren en het luchten van de kerk. Je kunt ventileren door ramen op een kier te zetten, via roosters of kieren of met mechanische ventilatiesystemen. Daarnaast is regelmatig luchten van ruimtes belangrijk. Luchten doe je door ramen en deuren wijd tegen elkaar op te zetten.

Met de herfst en de winter voor de deur betekent dit dat het minder behaaglijk zal worden in de kerk. Hoe komt dat? Onze kerk is uitgerust met een heteluchtkachel. De kachel werkt als recirculatie. De binnenlucht wordt door de kachel uit de ruimte aangezogen en wordt verwarmd en vervolgens weer in de ruimte gebracht. Deze luchtstromen van persoon naar persoon moeten echter vermeden worden. Om die reden moet het gebruik van apparaten die sterke luchtstromen produceren, zoals onze kachel, dan ook worden beperkt in aanwezigheid van een groep mensen.

Dit houdt in dat de kerk kort verwarmd wordt tot het moment dat de viering begint. Dus om kwart voor 11 gaat de kachel uit. Tijdens de viering wordt er door het open zetten van enkele ramen in de nevenruimten van de kerkzaal geventileerd. Het zal dan minder behaaglijk zijn in de kerk. Na de viering zal dan de kerk gelucht worden.

Houdt u hiermee rekening en kleedt u hiernaar.

Viering Allerzielen

De beperking van het bezoekersaantal tot 30 per viering heeft ook consequenties voor de Allerzielenviering in onze kerk op 1 november a.s.

Op deze dag herdenkt de katholieke kerk de overleden gelovigen. Ook wij herdenken de overleden parochianen van onze geloofsgemeenschap en in het bijzonder zij die ons in de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 zijn ontvallen. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering. Wij trachten steun te bieden aan de families in onze geloofsgemeenschap die getroffen zijn door de dood van een dierbare. In onze geloofsgemeenschap gaat het dit jaar om 9 overleden parochianen. Zoals elk jaar hebben wij de families uitgenodigd om de viering bij te wonen en na de viering het

gedachteniskruisje dat bij de uitvaartviering in de Mariakapel is achter gelaten in ontvangst te nemen. De families hebben aan onze uitnodiging gehoor gegeven.

Als gevolg hiervan is het toegestane aantal van 30 bezoekers bijna al bereikt. Tijdens de viering van zondag 25 oktober zal nog worden aangekondigd dat er nog 2 plaatsen beschikbaar zijn. Voor deze 2 plaatsen geldt dan overigens wel de huidige procedure van aanmelden via het parochiesecretariaat (Monique). Wij rekenen op uw begrip in deze.

In de andere vieringen in november zullen wij ook aandacht aan onze overleden mede- parochianen besteden. Ook een algemeen gedachtenisprentje is dan beschikbaar.

Wij vertrouwen er nogmaals op dat u er begrip voor heeft dat in deze viering voorrang wordt gegeven aan de nabestaanden van de overledenen.

Toediening vormsel

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november zal een aantal kinderen uit onze parochie het H. Vormsel krijgen toegediend. Ook dan geldt een maximaal bezoekersaantal van 30 personen. Dit betekent dat deze vieringen uitsluitend voor genodigden toegankelijk zijn.

Luiden klokken op 1 november

Op 1 november 2019 was het 75 jaar geleden dat met de inname van de plaats Sluis heel West Zeeuws-Vlaanderen was bevrijd. Ter gelegenheid hiervan werden toen alle klokken in de regio gedurende 10 minuten geluid. De Stichting Comité 4 Mei Oostburg en de gemeente Sluis willen hiervan een traditie maken. De PKC Oostburg – Groede ondersteunt dit. In verband hiermee worden op 1 november van 12.00 uur tot 12.10 uur wederom de klokken geluid. Ook de H. Eligiuskerk doet hieraan mee onder het motto “Herdenking Switchback”.

Kinderpagina op de website (maar niet alleen voor kinderen)

Al enige tijd is er op de website van de Andreasparochie een kinderpagina actief. Hierop verschijnt iedere week een mini-viering om thuis met elkaar te vieren. Deze mini-viering is niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen, die op dit moment niet naar de kerk kan komen en niet altijd naar de viering op TV wil kijken. In de viering zijn enkele vaste onderdelen, die u kunt gebruiken om thuis zelf te bidden.

Bijvoorbeeld: het openingsgebed, de liedjes, het bijbelverhaal van die week en het slotgebed.

Dit kan alleen, samen met anderen, kinderen en/of kleinkinderen.

Kijk daarom, nu er weer volop beperkingen zijn, eens op de website van onze parochie en klik daarna op Kinderpagina om op dit deel van de website te komen.

Wij hopen u zo een goede tip te hebben gegeven om thuis te vieren en bidden.

Naar startpagina