Bisdom Breda
Het bisdom Breda s een van de zeven bisdommen in Nederland. Het bisdom is een gebied (diocees). Het bisdomkantoor is gevestigd in Breda, de stad waar de bisschop zetelt. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het bisdomkantoor is gelegen in de binnenstad van Breda, naast het huis van de bisschop. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is opgebouwd uit parochies die onderling samenwerken.

Bezoekadres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postadres: Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
secretariaat@bisdombreda.nl
F 076 5216244
Het secretariaat is bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Bisschop:
Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Johannes Wilhelmus Maria Liesen werd geboren op 17 september 1960 en groeide op op een boerderij in het Brabantse Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diakenwijding was hij werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kapelaan in Eygelshoven (1983-1985). Mgr. Liesens oudste zus is trappistin in Brecht (België).

Mgr. Liesen studeerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem (1985-1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998).
Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Mgr. Liesen doceerde exegese en Bijbelhebreeuws aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006).
Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie.
Op 15 juli 2010 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De wijding tot bisschop volgde op 18 september 2010. Mgr. Liesen koos toen als wapenspreuk: Deus providebit (‘God zal er in voorzien’).
Op 26 november 2011 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot bisschop van het bisdom van Breda. Op 28 januari nam mgr. Liesen de bisschopszetel van Breda in bezit.

Mgr. Liesen is vanwege de Nederlandse bisschoppenconferentie bisschop-referent van de Bisschoppelijke Beleidssector Liturgie.

Het bisdombestuur bestaat uit:
mgr. dr. J.W.M. Liesen
vicaris-generaal dr. M.J.F. Lindeijer SJ
vicaris drs. P.M.P. Verbeek
vicaris drs. W.M.F. Wiertz
econoom L.A. Blom

 

Kerkelijke rechtbank
Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Op 1 november 2012 droeg de kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda haar bevoegdheden over aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht. Lees verder
Voor contact met de kerkelijke rechtbank wordt verwezen naar het officialaat van het aartsbisdom Utrecht.

Bureau voor Geschillen
Het bisdom van Breda kent een Bureau voor Geschillen. Dit is een onafhankelijke instantie die kan worden gevraagd om te helpen een bevredigende uitweg uit een conflict te vinden. (Voor nadere informatie: secretaris drs. M.P.W.M. Wiertz via E bisdom@bisdombreda.nl)

 

Medewerkers bisdomkantoor
Bouwadviseur:  Dhr. ing. F.A.G.A.M. van der Linden, fvdlinden@bisdombreda.nl
Coördinator diaconie: Dhr. drs. B.G. Hartmann, bhartmann@bisdombreda.nl
Econoom: Dhr. L.A. Blom, lblom@bisdombreda.nl
Hoofd communicatie: Dhr. M.T.J.M. de Koning, mdkoning@bisdombreda.nl
Kanselier: Zeh. S.J.M. de Koning B.A., sdkoning@bisdombreda.nl
Medewerker kerkmuziek: Dhr. J.C.M. Schuurmans, jschuurmans@bisdombreda.nl
Vicaris-generaal: Mgr. H.C.M. Lommers, hlommers@bisdombreda.nl
Vicaris-generaal: dr. M.J.F. Lindeijer s.j., mlindeijer@bisdombreda.nl

 

Vicariaat Middelburg
Het bisdom Breda is opgedeeld in twee vicariaten. Het zijn de vicariaten Breda en Middelburg, naar de twee oude bisdomzetels.

In 1559 werden op wens van de Spaanse koning Filips II in de Nederlanden de bisdommen door paus Paulus IV opnieuw ingedeeld. Middelburg werd volgens de bul Super universas de zetel van een nieuw bisdom. In 1561 benoemde paus Pius IV Nicolaas van der Borcht (of Verburgh), ook bekend onder de naam Nicolaas de Castro, tot eerste bisschop van het bisdom. Hij werd tevens benoemd tot abt van de abdij van Middelburg. De Sint-Pieterskerk (of Noordmonsterkerk) in Middelburg kreeg de status van kathedraal. Kasteel Westhove werd de residentie van de bisschop.

Tijdens het beleg van de stad overleed De Castro in 1573 aan dysenterie. Hij werd opgevolgd door Joannes van Strijen, die echter nooit in zijn bisdom heeft kunnen resideren. In 1574 moest de Spaanse bevelhebber Mondragon zich na een beleg van twee jaar overgeven aan Willem van Oranje. Na de val van de stad vluchtten de katholieke gezagsdragers naar Antwerpen en de protestanten namen bezit van de kathedraal. Hiermee kwam de facto een eind aan het kortstondig bestaan van het bisdom Middelburg. Bisschop Van Strijen stierf in Leuven in 1594.

Het bisdom werd formeel opgeheven op 26 mei 1603. Het gebied van het bisdom werd toegevoegd aan het missiegebied van de Hollandse Zending.

Bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 werd het gebied van het voormalige bisdom toegevoegd aan het opnieuw ingestelde bisdom Haarlem. Bij een herschikking in 1955 kwam het gebied bij het bisdom Breda.

 

Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
Stafmedewerker: drs. E.R Bornhijm, diak.
Stafmedewerker: drs. G.H.M. Kok, pw
Secretariaat: mw. Linda Sweere-Hereijgers

Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE te Bergen op Zoom
E Vic.Middelburg@bisdombreda.nl
Kantooruren: dinsdag en woensdag van 9.00-13.30 uur

 

Sint Franciscuscentrum (SFC)
Veemarktstraat  48
4811 ZH Breda
info@sintfranciscuscentrum.nl

 

Directeur:
Dhr. drs. B.G. Hartmann
bhartmann@bisdombreda.nl

 

Het Sint Franciscuscentrum (SFC) is een onderdeel van bisdom Breda. Het centrum ondersteunt parochies door middel van vorming en toerusting. Vrijwilligers en pastorale beroepskrachten kunnen er om hulp vragen en er worden aan hen cursussen en impulsdagen aangeboden.

Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor bijvoorbeeld mensen zonder werk, kansarme jongeren en vluchtelingen. Het SFC schakelt hulp in van deskundigen uit parochies of van elders, op projectmatige basis.