Ten geleide......

Na de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen en daarmee de geboorte van de kerk zijn we dit weekend bij het feest van de Drie-eenheid aangekomen. God heeft zich geopenbaard als de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De christelijke geloofsleer stelt net als het jodendom en de islam dat er één God is. 

In deze Nieuwsbrief is er ook aandacht aan het traject van het synodaal proces, dit als opstap naar de synode in 2023. Ook vanuit onze parochie hebben mensen deelgenomen aan geloofsgesprekken. Wat daarbij heel belangrijk is, is het luisteren naar elkaar. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Met kracht van de heilige Geest en het gebed kunnen we heel veel. Dat komt ook naar voor in de missionaire parochie. Mensen welkom heten, in coronatijd, met het ontsmetten van de handen stonden we bij de deur en maakten een praatje met iedereen die binnenkwam, een belangrijke taak in de missionaire parochie, waar we ongemerkt al mee bezig waren. De bisschop gaf het op een bijeenkomst afgelopen week nog aan. Toen hij na het vertrek van Jochem van Velthoven mocht voorgaan in verschillende vieringen mocht hij genieten van een koor die heel begeesterd meewerkten aan de liturgie. Niet zomaar de gezangen zingen, maar echt vanuit het hart en met liefde gezongen, als ware de woorden en noten door de heilige Geest ingegeven. Mooi toch, zonder dat we er echt aandacht aan besteden is er al een nieuwe start gemaakt.

En vergeten we het nu ook niet: laten we letten en zorgen voor elkaar! 
Voor iedereen een goed weekend.
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Wat stellen wij ons voor
als wij bij het maken van het kruisteken
God aanspreken met de namen:
Vader, Zoon en heilige Geest?
Misschien is het zó vanzelfsprekend geworden
dat het geen enkele vraag meer oproept.
Vragen die geen naam mogen hebben?
Vandaag, zondag na Pinksteren, viert de kerk feest
omwille van de Ene God in drie personen.
Laten wij aansluiting zoeken bij Jezus Christus,
waarin God ons het meest nabij is gekomen
en die bij zijn afscheid tot de leerlingen sprak:
‘Veel heb ik jullie nog te zeggen’
en daarom de Geest stuurt die verkondigt wat Jezus gegeven heeft.Om onferming: 
Vragen wij om ontferming en vergeving
voor al die momenten dat wij zijn Woord niet willen horen
en er niet naar leven.
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Spreuken 8,22-31
Antwoordpsalm Psalm 8
Tweede lezing": Romeinen 5,1-5
Evangelie: Johannes 16,12-15


Woorden ter overweging
De Wijsheid is de openbaring van God en de bron van het leven. Ze schenkt ons inzicht dat vrijmaakt van de dood en naar het leven voert. Wijsheid wordt ook gebruikt als benaming van Christus. De wijsheid bestaat bij God voor alles geschapen is, zo ook Christus, zijn Zoon. Hij was altijd al bij God aanwezig en zal naar God terugkeren, waarop de Geest naar de leerlingen gezonden wordt om hen verder inzicht te geven. De Geest wijst naar de volle waarheid waardoor men Gods openbaring volledig zal ervaren en zo deelgenoot wordt van Gods wijsheid. Want alles wat de Geest bekend maakt, heeft hij van de Zoon, zoals de Zoon het heeft van de Vader. Zo zijn Vader, Zoon en Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 
Vieringen in onze parochie

Donderdag 9 juni
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 17.00 uur eucharistieviering (Rodrigo Rojas
  Romero). 

Zaterdag 11 juni
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 11.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz en Marjan
  Dieleman) ter gelegenheid van de Eerste Communie.

Feest heilige Drie-eenheid
Zondag 12 juni
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Rodrigo
  Rojas Romero).
- heilige Petrus Apostelkerk te Schoondijke om 09.15 uur  woord- en communieviering
  (liturgiegroep).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering (Roger
  De Kimpe).

Donderdag 16 juni
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 17.00 uur eucharistieviering (Rodrigo Rojas
  Romero). 

Feest van het heilig Sacrament
zondag 19 juni
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Wiel Wiertz).
- heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering
  (Giedoo De Reu).
- PKC-kerk te Schoondijke om 10.00 uur oecumenische viering.
- Maurtiskerk te IJzendijke om 10.45 uur oecumenische viering.
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 11.00 uur woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).

Iedereen is van harte welkom in onze vieringen. 
 
Vieren met het gezin

De mini-viering van zondag 12 juni op het feest van de heilige Drie-eenheid heeft als thema: ‘Samen in de goede richting’.

In onze parochie zijn er dit weekend meerdere vieringen. Op de website, facebook en de Nieuwsbrief van de parochie vindt u meer informatie over de vieringen van deze dagen.

De kinderen op de basisschool in Breskens hebben gewerkt aan een van de opdrachten van de mini-viering van zondag 5 juni. Wilt u weten en kijken wat ze hebben gedaan, ga dan op de kinderpagina naar de pagina: KVO-les.

 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Woord van bemoediging

Dit is de video voor de maand juni 2022 met als thema: "de Drie-eenheid". Het 'Woord' is opgenomen in de heilige Catharinakerk in Hengstdijk en gepresenteerd door pastor Ralf Grossert.

Woord van Bemoeding is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, H. Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht. Vanaf juli 2021 wordt er elke maand een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de pastores.
Sacramentsprocessie Kwadendamme
Zondag 19 juni, wanneer we het feest van het heilig Sacrament vieren is er in Kwadendamme de Sacramentsprocessie. Tijdens de middag wordt een teken gesteld ten aanzien van de onvrede, onveiligheid en grote zorgen voor zoveel mensen in de wereld.

Om 14.00 uur is er een lof in de H. Bonifaciuskerk. Daarna is er een korte processie door het dorp. Aan de Witte Dam wordt er halt gehouden. Op die plaats staan we stil bij de waarden van vrede en veiligheid en zullen er twee vredesduiven worden losgelaten.

Rond 15.00 uur is de eucharistieviering in de pastorietuin. Na afloop van de plechtigheden is er een gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje. 
Iedereen is van harte welkom!
 

De volgende Gezinsdag aan Zee in Cadzand-Bad is gepland op zaterdag 23 juli 2022. In de strandkerk van Cadzand-Bad komen we samen en natuurlijk gaan we in de middag naar zee! Het thema is: ‘Groeien in Geloof’.

Ons mooie katholieke geloof is een kostbare schat, die we graag door willen geven aan onze kinderen. Hoe kun je dat het beste doen in een wereld waar ons christelijk geloof nog maar nauwelijks beleefd wordt?. Een echtpaar met drie kinderen heeft zich die vraag eveneens gesteld en deelt hun ervaringen uit de literatuur en de dagelijkse praktijk. In de middag gaan we lekker ontspannen aan zee en sluiten we af met een barbecue.

De kinderen hebben in de ochtend hun programma op een boerderij met veel dieren en de tieners hebben hun programma op op het strand.
 
Kijk hier voor meer informatie en opgave
Herstel torentje H. Barbarakerk

 Al enkele jaren was er wat ongerustheid over de bouwkundige staat van het torentje op de heilige Barbarakerk te Breskens. Een geschikte aannemer vinden was niet zo makkelijk. Vorige zomer hebben de bouwkundige van het bisdom en onze vicevoorzitter met twee vakmannen van BAS op hoogte het torentje geïnspecteerd. Door verschillende werkzaamheden, schroeven door het zinken dak, waterindringing langs het lood was er toch wat schade aan het hout. 

Vorig jaar heeft de parochie uit een erfenis een bedrag ontvangen ten behoeve van de geloofsgemeenschap in Breskens. Met dat bedrag gaan we het torentje opknappen.

Maandag 16 mei jl. heeft bouwbedrijf BAS het torentje net boven het dak verwijderd en meegenomen naar hun werkplaats. Daar zullen ze het herstellen, vanuit de klusploeg zal het torentje dan in de werkplaats voorzien worden van de benodigde lagen verf zodat alles er goed voor jaren tegenaan kan.

Als dat allemaal klaar is, zal het torentje terug geplaatst worden, zodat het weer voor jaren tegen kan.
 
Uit het rapport over de synodale kerk

Zaterdag 23 april hebben 7 parochianen deelgenomen aan het geloofsgesprek onder leiding van pastoor Wiertz over de  synodale kerk. Dit als onderdeel van het diocesane traject in de voorbereiding van de synode in 2023 in Rome. Van de gespreksmiddag is een verslag gemaakt dat doorgestuurd is naar het bisdom. Alle verslagen uit het bisdom zijn verwerkt in het  diocesane rapport.

De komende weken zullen we passage uit het rapport publiceren om u deelgenoot te maken van wat er leeft in ons bisdom. U kunt het rapport ook volledig lezen via onderstaande link.


De algemene bevinding is dat geloofsgesprekken het geloof verdiepen, de onderlinge band bevorderen en moed geven om te getuigen. De regiogesprekken blijken een belangrijke toegevoegde waarde te hebben, nl. loskomen van de eigen, vaste kring. Tegelijkertijd valt op dat er weliswaar geloof is, maar dat velen het moeilijk vinden om te verwoorden wat en waarom ze geloven en om persoonlijk te bidden. Daaruit groeit soms een spanning met wat de kerk leert. De nadruk ligt bij de katholiek in het bisdom Breda op het werken voor de parochie en het zoeken naar praktische oplossingen. Uit de gesprekken komt naar voren dat men behoefte heeft aan gesprek en uitwisseling over de (gelovige) motivatie van het handelen. Om te leren om hier woorden aan te geven.

”God” is het eerste kernwoord in de diocesane visie-tekst en het luisteren naar Gods woord is het uitgangspunt bij het luisteren naar elkaar in een synodaal proces, maar toch lijkt ‘God’ soms een begrip geworden te zijn, dat gevuld wordt met maatschappelijke waarden zoals medemenselijkheid, en zorg voor elkaar. Dat zijn grote en goede waarden, maar God is onvergelijkelijk meer. Wat ons onderscheidt van niet-gelovigen is niet humaniteit, maar ons geloof.

Er wordt een zekere leegte en sprakeloosheid gevoeld: door de synodale ervaring is er een grote behoefte om meer op de wijze van een geloofsgesprek met elkaar te spreken en te luisteren. Er is een verlangen naar groeien in geloof.

 
Klik hier om naar het diocesaan rapport over de synodale kerk te gaan

Tot slot

Het is ons mensen eigen
om een beeld te vormen van God.
We vinden dit al in het eerste bijbelboek:
de scheppende Geest boven de wateren.
En verderop is Hij als een lichtende Wolk,
die de weg wijst door de woestijn.
Er is het beeld van de Herder,
die waakt over zijn kudde;
of van de moeder, die zorg draagt
voor haar kwetsbare mensenkind.

Hét beeld van God is Jezus,
een Mensenkind uit Nazareth,
Gods welbeminde.
Hij is sprekend zijn Vader,
zijn volmaakte Beeld en Gelijkenis.
Zijn woorden en daden:
zij wijzen allen in Gods richting.

God laat zich anders aan ons zien
naargelang onze situatie anders is.
Soms is Hij ver weg,
omdat we zelf onze richting kwijt zijn.
Hij is onbegrijpelijk en hard,
als een geliefde van ons is weggenomen.
Maar Hij kom ook in zicht,
als onze dankbaarheid niet op kan
bij de geboorte van nieuw leven.
God heeft vele gezichten,
omdat zijn naam is: Ik ben er voor jou.
Hij is er op elk moment van onze levensweg,
in goede en in kwade dagen.
Hij is als een mantel om ons heen.
 
 
Facebook
 
Website

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.