Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 11 april nummer 8

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 11 april – Tweede zondag van Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van Velthoven). Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Collecte: voor de parochie. Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).

Zondag 18 april – Derde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (kapelaan Jochem van Velthoven).
Collecte: voor de parochie. Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).

Zondag 25 april – Vierde zondag van Pasen
Roepingenzondag – zondag van de Goede Herder
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Maria Elisabeth Haverland, weduwe van Oscar de Milliano
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Caritas.
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
NIEUWE PREDIKANT DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Na het vertrek van dominee Marijn Vermet naar de doopsgezinde gemeente Den Haag was de gemeente vacant. Na de procedure heeft de gemeente een nieuwe predikant gevonden in de persoon van Johanne Boot uit Utrecht. Zondag 2 mei zal ze in het ambt bevestigd worden.
We wensen de broeders en zusters van de doopsgezinde gemeente van harte proficiat met hun nieuwe predikant en hopen op een goede samenwerking in de Interkerkelijke Contact Commissie.

DE LITURGISCHE TIJD TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN
De eenheid van Pasen en Pinksteren terug tot leven brengen is een belangrijke opdracht. Opstandingen de zending van de Geest zijn twee zijden van hetzelfde gebeuren. Pasen kan niet zonder Pinksteren, want de ‘Heer is de Geest’ en het is ‘de Geest die levend maakt’.
Met Pasen – niet pas met Pinksteren – begint de tijd van de Geest. ‘De avond van die eerste dag van de week zei Jezus nogmaals tot hen: Vrede zij u! Op dezelfde manier als de Vader mij gezonden heeft zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben blies Hij over hen en zei tot hen: ‘Ontvangt de heilige Geest.’ (Joh. 20, 22).
Pinksteren is de afsluiting van ‘vijftig Paasdagen’. De ‘komeet’, van Paaszondag, heeft een lange staartgekregen van zon-en weekdagen, een 50daagse die geldt als één grote zondagviering. Eén dag is tekort om zo’n feest echt goed te vieren, daar hebben we ten minste een week voor nodig. De laatstedag van die week heet de octaafdag. Wanneer je de feestdag tot en met de octaafdag telt kom je aan acht dagen.
Pasen heeft een octaaf. Maar hier was een week nog te kort. Het moest een week van weken worden, een octaaf in het kwadraat. Zeven keer zeven is negenenveertig en met de afsluitende zondag erbij komen we op vijftig. Pinksteren is de Vijftigste dag. Het thema ‘pelgrimeren’ is niet alleen geschikt opweg naar Pasen, het moet zeker na de Paasnacht tot Pinksteren voortgezet worden. Op de Paasmorgen gaan de leerlingen achter Hem aan tot de ‘einden der aarde’. Daarom wordt op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren in de liturgie op zondag gelezen uit de Handelingen van de Apostelen, hun reisverhaal, hun levensverhaal.
Het gaat in de paastijd niet uitsluitend over het ‘verschijnen van de Verrezen Heer’. In het evangelie van Lucas (op de zondagen in het C-jaar) lezen we hoe de leerlingen van Jezus een opdracht ontvangen en over het Koninkrijk van God leren.
Op de eerste drie zondagen van het paasfeest horen we verhalen van de verschijningen van de Heer.
De vierde zondag is gewijd aan de Goede Herder. De drie volgende zondagen hebben evangelieperikopen die ontleend zijn aan de afscheidsrede van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. De ‘afscheidsgesprekken’ in het Johannesevangelie bereiden hen én ons voor op een leven met en uit de Geest.
LEEG
Het lege graf op paasmorgen is fundamenteel voor ons geloof in de verrijzenis van Jezus. “Wat zoekt ge de levende bij de doden?” “Hij is niet hier...” Hoe vaak zal leegte en afwezigheid een reden tot vreugde zijn? Wanneer we zeggen, “Hij laat een leegte achter”, of “We zullen haar missen”, klinkt er eerder droefheid door. Het is dat gevoel, het gevoel van Stille Zaterdag, dat me de laatste weken regelmatig bekruipt.
Februari en maart, de maanden van Kerkbalans, zijn namelijk de maanden waarin parochies een groter aantal verzoeken krijgen van mensen die “zich willen losmaken van het geloof dat de roomskatholieke kerk belijdt en van de geloofsgemeenschap van de rooms-katholieke kerk”, aldus het modelformulier verzoek tot kerkverlating. Geen leeg graf, maar een lege plek, ook in mijn hart. Ik ben begonnen met die mensen terug te schrijven, natuurlijk na hun verzoek ingewilligd te hebben en met de verzekering dat het niet mijn bedoeling is om hen terug de kerk in te praten. Ik bied mijn excuses aan, ingeval ik of de kerk steken hebben laten vallen, en ik vraag hen om een gesprek, om hun vraag beter te begrijpen en om beter pastoor, priester, katholiek te kunnen zijn. Zeker de helft
antwoordt dan: dat ze al jaren niets meer met het geloof hebben, dat de kerk mensen uitsluit, dat haar opvattingen achterhaald zijn. “De katholieke kerk en ik, wij horen niet bij elkaar.”
Tot een gesprek is het helaas nog niet gekomen. Zelden schrijven mensen dat ze niet meer in God geloven, dat ze niets zien in de boodschap van Jezus, dat een betere wereld hen onverschillig laat. Ik kijk naar de lege plekken in de kerk, waar ooit de overleden gelovigen zaten voor wier zielrust we zo vaak bidden, maar ook de kerkverlaters, die vervreemd zijn geraakt van onze geloofsgemeenschap. Hoe kan ik die lege plekken met het lege graf verzoenen? “Hij is niet hier...”
Dat doet pijn, en nog meer met Pasen.
Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ

Naar startpagina