Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

januari 2020

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 5 januari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (Vluchtelingenhulp)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 12 januari 2020. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 19 januari 2020. 10.45 uur. Oecumenische viering
Voorgangers Pastor Frans van Geyt en ds. Aart van Houweling
Koor Parochiekoor en samenzang
Lector leden W.O.O.
Collecte
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 26 januari 2020. 10,45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
• Voor Ineke van Oosten, namens de parochie.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 2 februari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in Stelle, zaal Het Stekje
Zondag 12 januari 2020. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Rina en Jules Marteijn.
Zondag 26 januari 2020. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ad van Kuijk en Gonny van Hevele.

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. Kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 5 januari is bestemd voor Vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te maken: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn van hulp door anderen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Beëindiging vrijdagopenstelling
Zoals al eerder In de Maandberichten is gemeld is de vrijdagopenstelling van het parochiesecretariaat beëindigd. U kunt echter altijd voor intenties, vragen e.d. terecht op het Parochiecentrum, dat elke morgen bezet is en bereikbaar is. Ook kunt u uw gebedsintenties per e-mail of per formulier opgeven.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op donderdag 12 december was er een reguliere vergadering van de PKC. In deze vergadering zijn een aantal gebruikelijke onderwerpen aan de orde geweest, zoals versterking PKC en vrijwilligersgroepen, werkzaamheden aan het kerkgebouw en het beheer van het kerkgebouw. De verhuur van Eligiuszaal en kerk komt met ingang van 1 januari a.s. in handen van het bestuur met als contactpersoon Monique. Uitvoerig is gesproken over de activiteiten in de kerk in de komende Kerstperiode. Deze periode vraagt
altijd weer veel inzet van de vrijwilligers. De volgende vergadering is op woensdag 15 januari 2020. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@ zeelandnet.nl).
Rozenkransgebed
Met ingang van 2020 wordt elke eerste donderdag van de maand in de Mariakapel het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 17.00 uur. De eerste keer is donderdag 2 januari 2020. En daarna op donderdag 6 februari 2020. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Opbrengst jubileumgift pastor Ignace D’Hert
In juli 2019 was pastor Ignace D’Hert 50 jaar priester. Dit gouden jubileum is gevierd op zondag 18 augustus in de H. Eligiuskerk. In overleg met Ignace is er die zondag ook een extra collecte gehouden bestemd voor een door hem aangewezen goed doel, namelijk VZW THOPE. Ook was er voor de parochianen de mogelijkheid om voor dit doel geld over te maken. Tijdens de Andreasviering op zondag 1 december j.l. is de opbrengst van deze actie aan Ignace overhandigd. De totaal opbrengst bedraagt € 1.820,40. Namens Ignace hartelijk dank voor ieders bijdrage.
Onderscheidingen
Begin 2016 heeft bisschop Liesen een nieuwe diocesane onderscheiding ingesteld voor het bisdom van Breda. De onderscheiding is bedoeld voor degenen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt. De bisschop heeft de onderscheiding onlangs toegekend aan Marnix van Damme en Guus Langeraert voor hun inzet gedurende vele jaren voor de parochie en haar voorgangers. Tijdens de viering van de Andreasdag op zondag 1 december j.l. is die onderscheiding door het parochiebestuur, namens de bisschop, uit-gereikt aan Marnix (25 jaar bestuurslid). Door privé-omstandigheden kon Guus (11 jaar bestuurslid) niet aanwezig zijn, maar de onderscheiding is aan hem op woensdag 4 december uitgereikt.
Het parochiebestuur is beiden veel dank verschuldigd voor hun inzet en dankt hen dan ook hartelijk voor het vele werk dat zij voor de parochie hebben verricht.
Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid
Buitengewoon, zo luidt het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen dit jaar en voor de oecumenische viering deze maand. Geïnspireerd door de “buitengewone vriendelijkheid” die in hoofdstuk 28 van het Bijbelboek Handelingen naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal is voorbereid door kerken in Malta. Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met “buitengewone vriendelijkheid” opgevangen. De schipbreuk markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In deze Gebedsweek voor de Eenheid wordt uiteraard de actuele en alarmerende situatie op Malta benoemd en wordt in het bijzonder gebeden voor vrede en recht op Malta en om samenwerking ten behoeve van de bevordering van waarheid en gerechtigheid. Het thema roept echter niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ons ook uit te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid: als we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.
De oecumenische viering vindt plaats op zondag 19 januari 2020 om 10.45 uur in de H. Eligiuskerk. Voorgangers zijn ds. Aart van Houweling en pastor Frans van Geyt. Medewerking wordt verleend door leden van de Werkgroep Oecumene Oostburg. U wordt van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. Na de viering is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal.

Kliederkerk
De Oecumenische Kerstgezinsviering in de H. Eligiuskerk op dinsdagavond 24 december 2019 was het startschot voor een zogenaamde “Kliederkerk”. Dit is een landelijk initiatief dat zich richt op kinderen en hun (groot)ouders. De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbelverhaal kan worden ontdekt. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Als missie is geformuleerd: “Kliederkerk Oostburg waarin iedereen welkom is, helpt kinderen en de mensen om hen heen om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in hun dagelijks leven”.
De eerste van de vier in 2020 geplande bijeenkomsten is op vrijdag 7 februari 2020 om 17.30 uur. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Het voorlopige kernteam van de Kliederkerk bestaat uit Annemieke Dingemanse (JOTA), Rini Heijwegen (PKC), Liesbeth Waterman (PG De Brug) en ds. Aart van Houweling.

Zondag 19 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen). Gerard Maenhout; Julien Dhondt
en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van
Jeanine Dhondt. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 13.00 uur doopviering van Lauren Noteboom, dochter van
Stijn Noteboom en Marieke de Cocq uit Sint Kruis. Doopheer is Frans
van Geyt. Proficiat aan de ouders en welkom aan Lauren in onze parochie.

Zondag 26 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Johan de Bruijckere en Marie-Louise de Bruickere-van Overloop en
overleden familie; Robert van Geertruij en Marie-Thérese van Geertruij-
van Overloop. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers) in de
sacristie. Maria Naessen weduwe van Gerard Coppens; Rosanna Baas
weduwe van Robertus de Clerck; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-
Pierre; Marie Louise Verschoote weduwe van Tjeerd Kloosterman.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 2 februari – Maria Lichtmis
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Jeanine de Baere ). Annie van Overloop-de Sutter en overleden families.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 6 februari
Coensdike - 10.30 uur woord- en communieviering