Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 8 november nummer 14

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 8 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van
Geyt). Sjef de Rijcke en Oda Heijens; Angele Cuelenaere, weduwe van
Maurice de Bruijckere; René Dhondt; André Calus en Lea Robesin en
overleden familie. Collecte: voor de parochie.

Zondag 15 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van
Rie). Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman; Alice
Buysse, weduwe van Marcel Dierikx; Rosanna Baas, weduwe van
Robertus de Clerck. Collecte: voor de parochie.

Zondag 22 november
– Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Tonnie Verbraeken).
Elisabeth Willemsen, weduwe van Alfred Wieme; Erna Buzeyn,
weduwe van Jacobus van Hal. Collecte: voor de parochie.

Zondag 29 november – Eerste zondag van de Advent
We vieren dit weekend, met gepaste maatregelen, in de kerken van
Aardenburg en Oostburg de Andreasdag. Door de huidige
maatregelen kunnen we geen bijzondere activiteiten organiseren.
In beide vieringen staan we stil bij de naamdag van onze parochie.
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van
Geyt). Laura van de Wijnckel, weduwe van Edumondus de Buck;
Denise de Cauwemaecker, weduwe van Ludovicus van Parijs.
Collecte: voor de parochie.

EERSTE COMMUNIE 2021
Aan het begin van het schooljaar informeren wij de ouders over de voorbereidingen en aanmelding voor de Eerste Heilige Communie 2021. Evenals vorig jaar willen we de voorbereiding vormgeven met het nieuwe project ‘Ik vier met Jezus’.
Zoals u weet, is de situatie van samenkomen in onze kerken de afgelopen maanden sterk veranderd. Ook de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel hebben wij moeten aanpassen en waar mogelijk is gebruik gemaakt van digitale voorbereiding en thuiswerkopdrachten.
Vorige maand is er een overleg geweest tussen de basisscholen in West-Zeeuws-Vlaanderen van Scoba en de parochie heilige Andreas. In dit overleg is gesproken om de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie vanaf 2021 centraal te organiseren in Oostburg op de Sint Bavoschool. Het gezamenlijk voorbereiden gebeurt al langer bij het sacrament van het Heilig Vormsel. We hebben hier de afgelopen jaren positieve reacties op gehad.
Het voordeel van het samen voorbereiden is dat de kinderen zien dat ze niet alleen zijn, samen is veel leuker dan alleen. Daarnaast heeft de gezamenlijke voorbereiding het voordeel dat er vanuit de basisscholen een leerkracht beschikbaar wordt gesteld om samen met kapelaan Jochem van Velthoven de voorbereidingen te verzorgen. We denken de voorbereidingsbijeenkomsten te houden op vrijdagmiddag. De voorbereidingen zullen in januari 2021 van start gaan en wij verwachten, hopen en bidden dat de Eerste Communieviering zal plaatsvinden in mei of juni.
U kunt uw kind hiervoor opgeven via uw basisschool of via het parochiecentrum in Oostburg. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 13 november 2020. Na de aanmelding zult u meer informatie ontvangen over de data, de invulling en andere belangrijke zaken. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag van u.

RAAD VAN KERKEN KOMT MET WOORDEN VAN HOOP EN TROOST
Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit in korte filmpjes. Woensdag 4 november nam mgr. J. van den Hende de aftrap.
Dit is dan de eerste in een serie van korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, over de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en afgevaardigde van de R.-K. Kerk in de plenaire Raad van de Raad van Kerken. Ga voor de Woorden van Hoop en Troost naar www.raadvankerken.nl.

UITDAGINGEN VAN DE WERELDKERK
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de cursus ‘Uitdagingen van de wereldkerk’. De cursus wordt aangeboden, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen, in de Emmaüskerk te Terneuzen op de donderdagen 26 november en 10 december 2020, op 7 en 21 januari 2021.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 en eindigen om 21.30 uur.
Deze cursus is een initiatief van onze bisschop. Het Sint Franciscuscentrum organiseert de cursus samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Deze organisatie biedt hulp aan vervolgde christenen overal ter wereld. Dennis Peters, hoofd pers en communicatie bij Kerk in Nood Nederland, geeft de cursus. Samen met de deelnemers onderzoekt hij de uitdagingen die de Kerk in Nederland gemeen heeft met die in andere landen maar ook waar de Kerk in het buitenland een andere weg gaat. De cursus is voor iedereen die zich willen verdiepen en verkennen hoe de weg van de missionaire Kerk te (kunnen) gaan met de spiegel van de uitdagingen van de wereldkerk.
In veel werelddelen groeit de Kerk. Wist u dat in Indonesië de Kerk vol zit met jongeren? Dat in Afrika het aantal seminaristen toeneemt? Het is niet zo dat in deze landen de Kerk het gemakkelijk heeft. Waar de Kerk vervolgd wordt, zien we tekenen van vitaliteit. Irakese dominicanen richten een universiteit op en treden in dialoog met de islam, ondanks de moeilijke situatie waarin de Irakese christenen verkeren.
In ons land bestaat geen actieve christenvervolging. Wel hebben geloof en Kerk het moeilijk. Er is onverschilligheid bij onze tijdgenoten. We ervaren tegenkanting als we opkomen voor de waarden waarvoor de Kerk staat. Dat stelt de Kerk voor uitdagingen. Die gaan wij in ons land aan door de weg van de missionaire Kerk in te slaan. Wat kunnen we leren van christenen die in andere moeilijke situaties authentiek getuigen van hun geloof? Hoe zijn zij missionair en wat laat dat aan ons zien? Onder andere deze vraag komt aan de orde in de cursus: Uitdagingen van de Wereldkerk.
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op website van het Sint Franciscuscentrum – klik hier -. Deelname aan de avonden is gratis. Het Sint Franciscuscentrum stelt een vrijwillige bijdrage op prijs.