Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 27 october 2019 nummer 22

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 27 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Astra Plasschaert-van den Hauwe; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean
Pierre. Collecte: voor de parochie.
Vrijdag 1 november
Oostburg – 11.00 uur oecumenische samenkomst bij gelegenheid van 75
jaar bevrijding West-Zeeuws-Vlaanderen: ‘Herdenken & Vrijheid vieren.’
Aansluitend aan de viering luidden alle kerkklokken in onze parochie van
12.00 tot 12.10 uur.


Zondag 3 november
We vieren vandaag in onze geloofsgemeenschappen Allerzielen.
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere). Thema van de viering is: ‘Mensen om
nooit te vergeten.’
Overleden leden familie Ducheine; Marie-José van der Vorst en overleden
leden van de families Klijntunte en Van der Vorst; Jules Mille en Julienne
Dierick; Julien Robesin en Maria D’haens en overleden familie; Julien
Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot
van Jeanine Dhondt; André Calus en Lea Robesin en overleden familie;
overleden ouders Moens-Bakkers en broers. Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de ten voordele van de
Kerstpakkettenactie van Caritas.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een
kopje koffie of thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; overleden ouders Marcel
D’hoore en Liliane D’hoore- de Cock; Alexander Wemaer; overleden
ouders Wemaer-Herrebout, Germaine Blondeel en kinderen Arnold,
Willy en Theo.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 7 november
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De overleden bewoners van Coensdike van het afgelopen jaar.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 10 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg - 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten van 1 tot en met 8
november a.s. Voor dringende zaken die dagen kunt u het mobiele nummer bellen:

06-20403610.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De PKC-Zuid komt dinsdag 29 oktober weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. Contactadressen staan in het colofon op de voorzijde.
KERSTPAKKETTENACTIE 2019
De zomer is voorbij, het begint alweer najaar te worden. Voor ons tijd om de jaarlijkse kerstpakketten-actie te organiseren. Wat zou het mooi zijn dat Kerstmis voor iedereen een fijn en gezellig feest wordt.
Wij als werkgroep willen proberen om hierin een kleine bijdrage te leveren, daarom organiseren we ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie bedoeld voor de minima in West Zeeuws Vlaanderen. Ook voor hen is het belangrijk dat er juist in de kersttijd wat warmte en gezelligheid en een pakket met iets extra ‘s is.
We verwachten dat het aantal aanvragen dit jaar rond de 300 pakketten zal zijn. Dus er moeten weer veel dozen gevuld worden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we hulp bij nodig!!!
Voelt u zich aangesproken door deze actie en wilt u een kerstpakket vullen, dan horen we het graag.
De werkgroep kerstpakketten West Zeeuws Vlaanderen is bereikbaar:
Marlies de Smet 0117-453993 Rianne Picavet 0117-454881 Trees Cammaert 0117-401535
Of via email kerstpakketwzvl@gmail.com.
KACHEL KERK SLUIS
Afgelopen voorjaar werd er op de schoorsteen van onze kerk in Sluis een ooievaar gespot die druk bezig was met de bouw van een nest. Ondanks dat de kachel brandde ging hij of was het een zij gestaag door.
Een ooievaar is een inheemse vogel die in Nederland beschermd is volgens de Wet natuurbescherming. Vanaf het moment dat er een begin van een nest is mag dit niet meer verstoord worden. Het parochie-bestuur heeft toen beslist om een stookverbod uit te vaardigen tot na het broedseizoen. Een deskundige heeft daarop een onderzoek gedaan dat beoordeeld is door de provincie. In september is dan het groen licht gegeven om de resten op te ruimen.
Afgelopen dinsdag, 22 oktober, heeft Installatiebedrijf Poppe uit Kloosterzande, die de kachel in onderhoud heeft, werkzaamheden uitgevoerd om alles op te ruimen en het schoorsteenkanaal schoon te maken. Tot ieders schrik kwamen enkele gevaarlijke situaties aan het licht:
de schoorsteen zit vol met puin en de aluminium rookgasafvoer van de ketel was compleet geperforeerd. Door deze twee oorzaken komen de rookgassen in de opstelplaats van de kachel terecht wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Het parochiebestuur heeft daarom besloten, in overleg met het installatiebedrijf, om de kachel buiten bedrijf te stellen. De rookgassen kunnen namelijk via gaten en kieren in de sacristie en kerkruimte terecht komen. En de veiligheid van iedereen die in de kerk aanwezig zijn prefereert boven het op temperatuur brengen van de kerk voor liturgievieringen.
Vanaf 1 november zijn er vieringen op zondag 3 november (Allerzielen), zondag 8 december en woensdag 25 december. De bijzondere vieringen zullen zoveel mogelijk door gaan in de kerk, daarvoor wordt er gekeken naar alternatieve verwarming van de kerk. Op de gewone zondagen is het de bedoeling dat de vieringen doorgaan in de sacristie, die wel goed te verwarmen is.
In overleg met de parochiekerncommissie is besloten om geen kosten meer uit te geven aan de kachel omdat de projectontwikkelaar druk bezig is met de herbestemming van de kerk. Zoals de planning er nu naar uit ziet wordt het project nog voor de jaarwisseling gepresenteerd aan belangstellenden.
Momenteel zijn ook de eerste stappen gezet voor de realisatie van de kapel in het gedeelte van de kerk dat eigendom blijft van de parochie.
Wanneer er meer nieuws is zullen wij dat met u delen.
Namens het bestuur van de parochie heilige Andreas,
Ronald van Quekelberge
vicevoorzitter en portefeuillehouder roerend en onroerend goed Zondag 10 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg - 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Jozefus de Rijcke. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 17 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 24 november – Christus, Koning van het heelal
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Anna de Zwart. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 1 december – Eerste zondag van de Advent
Aardenburg – 10.45 uur eucharistieviering (pastoraal team) bij
gelegenheid van de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas.
Er wordt een projectkoor samengesteld onder leiding van Rina Marteijn
en met medewerking van organist Benny Lampo.
ANDREASDAG 2019
Zondag 1 december a.s. vieren wij, volgens goed gebruik, de naamdag van onze parochie. Dit jaar is om 10.45 uur de eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Voorgangers zijn leden van het pastoraal team en de viering wordt opgeluisterd door een projectkoor met koorleden en zangers/zangeressen uit de hele parochie.
Na de feestelijke viering zullen we het glas op onze parochie heffen in het dorpshuis, Westmolenstraat 2, dit is vlakbij de kerk gelegen. We lopen gezamenlijk van kerk naar dorpshuis want we willen graag met zijn allen een toast uitbrengen.
Ook bestaat er weer de mogelijkheid om aan te sluiten bij een soep- en broodmaaltijd, u kunt zich hiervoor opgeven bij mw. Rieneke Dhont: rieneke.dhont@kpnmail.nl, zij is lid van pkc Zuid.
Na de maaltijd is er een presentatie over Aardenburg - Bedevaartstad. Kortom, het belooft weer een mooie dag te worden! U komt toch ook!
ELISABETHPAROCHIE ZOEKT WEG IN DE VERDEELDHEID
De Midden-Zeeuws-Vlaamse Elisabeth-parochie wil van harte een kerk zijn voor iedereen: een veelkleurige gastvrije kerk, waar de blijde boodschap van Jezus gevierd en geleefd wordt, in tekenen van liefde, mededogen en verdraagzaamheid. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De verdeeldheid tussen behoudende en vernieuwende gelovigen in de Rooms-katholieke kerk is zeer voelbaar, zoals recent nog bleek uit de reacties op de Amazonesynode, waar een ruime meerderheid van de bisschoppen zich uitsprak voor het onder voorwaarden toelaten van gehuwde mannen tot het priesterschap en van vrouwen tot de diakenwijding. Diezelfde verdeeldheid tussen behoudend en vernieuwendwordt ook in parochies ervaren. Het Comité Elisabethdagen dat de jaarlijkse parochiedagen organiseert, voelt zich zeer geroepen om die verdeeldheid bespreekbaar te maken.
Op 8 november zal Marc Van Tente een lezing houden met de titel: ‘Wat brengt ons samen? Leerlingen van de Weg’. Marc Van Tente is missionaris oblaat, voormalig docent dogmatische theologie bij het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Brussel (Ganshoren). Op 10 november is de Elisabethviering, waarbij Taizé-liederen uitnodigen tot vredevolle samenzang. Het Comité hoopt dat de lezing en de viering perspectief mogen geven op wie en wat gelovigen samenbrengt.
Programma Elisabethdagen 2019
Vrijdag 8 november: lezing Marc Van Tente – De Ark - Sluiskil
Inloop 16.30 uur, aanvang lezing 17.00 uur, gelegenheid voor vragen en gesprek 18.00 uur, gezamenlijke maaltijd 18.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom! Graag aanmelden met het oog op de catering: bureau@eparochie.nl of telefonisch: 0115 616006.
Zondag 10 november: Elisabethviering – Emmaüskerk – Terneuzen
Aanvang eucharistieviering: 10.30 uur, inzingen vanaf 10.15 uur. Tijdens de viering is er voor kinderen tussen vier en twaalf jaar kindernevendienst.
Meer informatie: www.eparochie.nl.
BISSCHOP, PASTOOR, KAPELAAN
Soms, wanneer ik ergens op bezoek ga, dan wordt mij de vraag gesteld: “Hoe zit dat toch ook al weer. De pastoor, de kapelaan, de bisschop?”
In het kort. Binnen de Kerk is het mogelijk dat (mannen), wanneer zij antwoord geven op de roeping die God in hun hart heeft gelegd, zich aan de bisschop kunnen aanbieden om gevormd te worden tot een leven van werkzaam-zijn in het pastoraat en een de bisschop vragen -dit moet door de bisschop worden bevestigd en bekrachtigd- om de priesterwijding te ontvangen. Binnen de rooms-katholieke Kerk staat de paus aan het hoofd. De paus wordt gekozen binnen het college van kardinalen. Kardinalen zijn
bisschoppen, die door de paus om allerlei redenen werden gecreëerd tot kardinaal. Zij vormen een adviescollege en hebben het recht om de nieuwe paus te kiezen. Meestal uit hun midden. De paus benoemt de bisschoppen. Waar de paus, ook de bisschop van Rome, de opvolger van Petrus is, zijn de bisschoppen de opvolgers van de apostelen. Binnen zijn bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de priesters, die door de bisschop worden gewijd.
Priesters werken tegenwoordig in principe in het parochiepastoraat. Een priester, die nog niet de eindverantwoordelijkheid heeft binnen de parochie, noemt de Kerk de kapelaan. Sinds de komst van priester Jochem van Velthoven hebben de parochies van Zeeuws-Vlaanderen weer een kapelaan.
De priester, die de eindverantwoordelijkheid uitoefent, is de pastoor. Dat mag ik zijn voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. En zo vraagt men dan: de andere functies.
Een ‘deken’, ook een gekend begrip, is in de kerk als het ware een teamleider van verschillende pastoors. Het is geen wijding, maar een benoeming. In ons bisdom kennen we sinds enkele jaren geen dekens meer. Dan is er de vicaris. Even ter verduidelijking: soms spreekt men van de parochie-vicaris. Dat is hetzelfde als de kapelaan. In het bisdom is er de bisschoppelijke vicaris en de vicaris-generaal. De bisschoppelijke vicaris is een rechterhand van de bisschop. Dat is in ons bisdom Paul Verbeek, voor
alle parochies. Ook kan een vicaris op deelgebieden verantwoordelijk zijn. Dat is mijn opdracht in verbinding met de bisschop. Samen met anderen hebben de vicarissen zitting in het bisdombestuur, de bisdomstaf en de benoemingencommissie. Binnen het bisdom is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop het Kathedrale Kapittel. Ikzelf maak hier al vele jaren deel van uit. Het kapittel heeft een geregelde functie, wanneer er geen bisschop is en in het traject van het benoemen van een nieuwe bisschop. Sedert de komst van bisschop Liesen mag ik de Proost zijn van het kapittel, de voorzitter.
Tot slot is er in het bisdom ook nog een gekozen adviesorgaan, de Priesterraad. Deze bespreekt vele aangelegenheden en adviseert de bisschop ook weer in allerlei, vooral pastorale, aangelegenheden. Een hele boel informatie. Dat begrijp ik maar al te goed. Misschien toch eens interessant om te lezen.
Misschien ook niet.... pastoor Wiel Wiertz