Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 10 november 2019 nummer 23

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 24 november – Christus, Koning van het heelal
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Anna de Zwart. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 1 december – Eerste zondag van de Advent
Aardenburg – 10.45 uur eucharistieviering (pastoraal team) bij
gelegenheid van de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas.
Er wordt een projectkoor samengesteld onder leiding van Rina Marteijn
en met medewerking van organist Benny Lampo.
Collectes: 1ste collecte voor de parochie en de 2de collecte ten bate van de
Adventsactie.
Donderdag 5 december
Coensdike – Vandaag is er geen viering.
De volgende viering is dinsdag 24 december om 19.00 uur.
De collecte tijdens de viering van donderdag 7 november jl. heeft € 63,20
opgebracht. Hartelijk dank.
Zondag 8 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Collecte: voor de parochie. Koor: Sint Ceciliakoor.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 10 december
Aardenburg – oecumenische Adventswake in de Doopsgezinde Kerk (ds.
Marijn Vermet, Frans van Geyt, ds. Edward van der Kaaij).
Koor: Sint Ceciliakoor.
ANDREASDAG 2019
Zondag 1 december a.s. vieren wij, volgens goed gebruik, de naamdag van onze parochie. Dit jaar is om 10.45 uur de eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Voorgangers zijn leden van het
pastoraal team en de viering wordt opgeluisterd door een projectkoor met koorleden en zangers/zangeressen uit de hele parochie.
Na de feestelijke viering zullen we het glas op onze parochie heffen in het dorpshuis, Westmolenstraat 2, dit is vlakbij de kerk gelegen. We lopen gezamenlijk van kerk naar het dorpshuis want we willen graag met zijn allen een toast uitbrengen.
Ook bestaat er weer de mogelijkheid om aan te sluiten bij een soep- en broodmaaltijd, u kunt zich hiervoor opgeven bij mevrouw Rieneke Dhont: rieneke.dhont@kpnmail.nl, zij is secretaris van PKC Zuid.
Na de maaltijd is er een presentatie over Aardenburg - Bedevaartstad. Kortom, het belooft weer een mooie dag te worden! U komt toch ook!
HERONTWIKKELING SINT JAN DE DOPERKERK SLUIS
Beste parochiaan, omwonende, betrokkene en belangstellende,Vanaf medio 2018 heeft Krens Bouwontwikkeling B.V. samen met de Parochie, het Bisdom en de Gemeente Sluis de mogelijkheden verkend van en uitgewerkt naar een (her)ontwikkelingsplan voor de Johannes de Doperkerk aan de Oude Kerkstraat 20 te Sluis. Dit (her)ontwikkelingsplan gaat uit van behoud van het gebouw met een volwaardige kapelfunctie in het achterste gedeelte met toren en ingang aan de Oude Kerkstraat.
We zijn verheugd dat we een haalbaar, mooi en degelijk plan hebben kunnen maken naar genoegen van alle betrokken partijen. In het nieuwe plan is binnen de bestaande structuren een combinatie gevonden van een uniek woonprogramma (17 eenheden), parkeervoorzieningen en een kapelfunctie. De Johannes de Doperkerk blijft daarmede met de karakteristieke toren behouden voor Sluis, als markant gebouw én als bezinningsruimte en vierplek voor het samen vieren van de liturgie voor de geloofsgemeenschap. Het plan voegt een nieuwe eigentijdse en duurzame functie toe aan dit mooie gebouw, dat daardoor voor Sluis en voor onze parochie en geloofsgemeenschap als liturgische ruimte behouden blijft.
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage. In het begin van 2020 willen we de vergunningen aanvragen. Bij een voorspoedige procedure en verkoop, verhuur, verwachten we met de bouw te kunnen starten na de zomer van 2020.
Voordat de formele procedure van start gaat, willen we het plan graag als eerste aan u presenteren tijdens een inloopavond in de kerk. De plannen liggen dan ter inzage inclusief een aantal fraaie visualisaties. Vertegenwoordigers van de bij het herontwikkelingsplan betrokken partijen zijn aanwezig voor toelichting en beantwoording van uw vragen.
De inloopavond is dinsdag 3 december vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in de kerk, U bent allen van harte
uitgenodigd. We zullen op die avond rond 19.30 uur ook de naam van het nieuwe project (laten) onthullen. Wij zien uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
Krens Bouwontwikkeling B.V. parochie heilige Andreas
Rik Krens - directeur Veronique van Rie – secretaris
SAMENSTELLING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Binnen PKC Zuid hebben zich wat verschuivingen voorgedaan. De parochiekerncommissie is nu als volgt samengesteld:
Marlies van Damme voorzitter
Rieneke Dhont secretaris
Patricia van de Vijver kasbeheerder
Ronny Geernaert lid
Benny Gijs lid
KERKEN BESTEDEN BIJNA 90 MILJOEN AAN ARMOEDEBESTRIJDING
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vrijdag 8 november, werd gepresenteerd in de Pauluskerk in Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte. Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro. ,,De getallen van dit jaar spreken boekdelen. De cijfers maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is. Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt’’, aldus mgr. De Korte in zijn toespraak.
Mgr. De Korte: ,,Duizenden kerkmensen maken door diaconie iedere dag het geloof van hun doopsel waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en naastenliefde.’’ In 2018 deden meer mensen een verzoek om hulp. In de top-10 vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van armoede en schulden staat hoog in de ranglijst van genoemde problemen.Zondag 8 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Collecte: voor de parochie. Koor: Sint Ceciliakoor.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Charles van Dierendonck en Marie Loete; Maria Naessen weduwe van
Gerard Coppens; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean Pierre; Bernadet
Stokkerman echtgenote van Henk Baas; Rosanna Baas echtgenote van
Robert de Clerck. Collecte: voor de parochie.
De viering is in de warme sacristie, ingang via de kerk of achterom!
Dinsdag 10 december
Aardenburg – oecumenische Adventswake in de Doopsgezinde Kerk (ds.
Marijn Vermet, Frans van Geyt, ds. Edward van der Kaaij).
Koor: Sint Ceciliakoor.
Zondag 15 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 19 december
Aardenburg – 09.00 uur kerstviering van basisschool Op Dreef in de kerk.
Eede – 10.00 uur kerstviering van de geloofsgemeenschap en basisschool
Sint Jozef in de gemeenschapsruimte van de school. Na de viering is er
gelegenheid tot ontmoeting en koffie drinken in het Hof van Eede.
Zondag 22 december – Vierde zondag van de Advent
Er zijn vandaag geen vieringen in onze parochiekern. Om 10.45 uur is er een eucharistieviering (Wiel Wiertz) in de parochiekerk te Oostburg.
Dinsdag 24 december – Kerstavond
Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Uit dankbaarheid. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 20.00 uur woord- en communieviering (George Dhont).
Aimé Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; overleden familie
Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en overleden familie; Paula van der
Heyden-Adriaenssens; Arène en Marie van Vooren-van de Vijver en zoon
George; overleden familie Dierikx-van Rie.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: 1ste voor de parochie en de
2de voor onderhoud van de kerk.
Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Overleden familie Wijffels-Blondeel; William de Cock en overleden
familie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de
2de voor onderhoud van de kerk.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Stella de Meijer - D'Hooge en zoon Jean Pierre; Alexander Wemaer,
overleden ouders Wemaer-Herrebout; Toos Mulders-Huybregts en
Gerard Mulders; Dymphena Nollen en Achille van Damme; Rosanna
Baas weduwe van Robert de Clerck; voor het gezin Marek-D'Hont, Liam
en Max voor een goede gezondheid; voor een overledene; overledenouders Mèdardus de Guesquière-Verleije; Johannes Aers-Heetesonne; overleden ouders van Pamelen-Geirnaert; uit dankbaarheid. Koor: the White Group. Collecte: voor de parochie.
Na de kerstvieringen in Aardenburg is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ANGELE VIRGINIE GHISLAIN CUELENAERE, weduwe van Maurice de Bruyckere. Zij werd geboren op 23 september 1923 te Sluis en is overleden te Aardenburg op vrijdag 8 november 2019. Haar afscheids-viering vond plaats op donderdag 14 november 2019 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de crematie in het crematorium te Terneuzen.
en voor:
ELISABETH MARIA WILLEMSEN, weduwe van Alfred Wieme. Zij werd geboren op 8 september 1931 te Aardenburg en is er overleden op zondag 24 november 2019. Haar afscheidsviering vond plaats op vrijdag 29 november 2019 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna ze is begraven op de begraafplaats aan de Peurssensstraat.
Dat ze mogen rusten in vrede.

OPBRENGST JUBILEUMGIFT PASTOR D’HERT
In juli vierde Ignace D’hert zijn gouden priesterjubileum. We hebben dit gevierd tijdens de viering op zondag 18 augustus in de parochiekerk te Oostburg. Tijdens de viering was er een collecte voor Thobe en parochianen hadden ook nog de mogelijkheid om een bedrag te storten. Tijdens de Andreasviering afgelopen zondag is de opbrengst van de actie aan Ignace overhandigd. De totaal opbrengst bedraagt
€ 1.820,40. Namens Ignace bedankt voor ieders bijdrage.
Thobe biedt hulp aan dak- en thuislozen. Vrijwilligers uit de Dominicus-gemeenschap in Gent zoeken een huis, appartement of studio voor kwetsbare mensen die dakloos zijn. Waar nodig ondersteunen deze vrijwilligers de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten.

DIOCESANE ONDERSCHEIDING
Begin 2016 heeft bisschop Liesen een nieuwe diocesane onderscheiding ingesteld voor het bisdom van Breda. De onderscheiding is bedoeld voor degenen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt. De bisschop heeft de onderscheiding toegekend aan Marnix van Damme en Guus Langeraert, en tijdens de viering van de Andreasdag is die door het parochiebestuur, namens de bisschop, uitgereikt. Door privé omstandigheden kon Guus jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar de onderscheiding is aan hem op woensdag 4 december uitgereikt.
Het parochiebestuur is beide heren veel dank verschuldigd voor hun inzet, Marnix gedurende 25 jaar en Guus 11 jaar, voor onze parochie en haar voorgangers.

COMMUNIE ONTVANGEN
Indien er mensen zijn die vanwege ziekte of hun gezondheid niet meer de wekelijkse kerkdienst kunnen bijwonen, maar wel graag de Heilige Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (06-51996052). De communie zal dan op zondagmorgen na de viering thuis uitgereikt worden. Bij Kerstmis zal dit gebeuren op woensdagmorgen 25 december. Maar het is ten allen tijde aan te vragen, voor welke zondag dan ook.

OP WEG NAAR KERSTMIS
Kerst 2019 staat voor de deur. Binnen de geloofsgemeenschappen is het dan binnen de diverse werkgroepen altijd weer een drukte. De bloemengroep, de koperpoetssters, de mannen die de kerststal bouwen, de werkgroepen die de kerstvieringen voorbereiden, de koren die extra repeteren, kosters die extra werk aan kaarsen, versieringen en extra vieringen, enz. enz. enz.
We wensen hen allen veel succes, veel voldoening van hun werk, en danken hen voor de enorme inzet.
De grote kerststal in de kerk te Aardenburg zal geplaatst worden op zaterdag 14 en zondag 15 december. Altijd een bezoek meer dan waard.