Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 29 september 2019 nummer 20

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 29 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering ( Frans van Geyt).
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de
parochie.
Donderdag 3 oktober
Coensdike – 10.30 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Overleden familie De Ruijsscher-Dierick.
Collecte: voor de parochie. De collectes tijdens de vieringen van 1
augustus en 5 september hebben respectievelijk € 44,50 en € 34,95
opgebracht. Hartelijk dank.

Zondag 6 oktober – Zevenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont).
Dit is een gezinsviering met als thema: ‘Verschil brengt kleur’.
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Marcella van Risseghem; Palmyra
van Acker-van Wijsbergen; Emmanuel en Carla Bonte en overleden
familie.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: voor de parochie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen van harte welkom.
Zaterdag 12 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Magda Verpraet echtgenote van Herman van Landschoot; Annie Cuelenaere-Batselaere. Koor: Ritmisch Koor Emmanuel.

Zondag 13 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 20 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep).
Nelly Martens; Gerard Maenhout; Johan de Jaeger.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
WEEK VAN SAMEN IN JOTA
Jota (huis voor ontmoeting en inspiratie) in Oostburg organiseert van 26 september tot 5oktober de Week van Samen. Iedere dag zijn er inspirerende activiteiten: wandelen, film, muziek maken, dansen, maaltijden en nog veel meer. Jota is de plek waar iedereen zich thuis mag voelen en waar je kunt delen wat je beweegt.
De Week van Samen is er voor iedereen en wil mensen met elkaar verbinden. Alle informatie vindt u op: www.jotaoostburg.nl.
VRIJWILLGERSOVERLEG
Het vrijwilligersoverleg gaat door op dinsdag 1 oktober in het Dorpshuis te Aardenburg. Aanvang van het overleg is 19.30 uur. Iedere vrijwilliger en parochiaan uit Aardenburg, Eede en Sluis zijn van harte welkom bij het overleg. Het is namelijk heel belangrijk voor de goede werking in onze parochiekern en parochie dat er een goed contact en overleg is met iedereen die betrokken en actief is. Kapelaan van Velthoven komt zich presenteren en uitleg geven over zijn werkzaamheden in de Zeeuws-Vlaamse parochies en voor het bisdom Breda.
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!
De bloemengroep Aardenburg is op zoek naar mensen die graag aan bloemschikken doen. Er is versterking nodig van de groep. Twee tot driemaal per maand wordt er volgens een maandrooster de bloemenstukken in de kerk verzorgd. Meer info en aanmelden kan men bij Marie-Louise Galle
0117-491957.
De liturgiegroep Aardenburg is tevens op zoek naar mensen. En wel naar lectoren die tijdens de dienst op zondagmorgen willen lezen en de voorganger assisteren. Aanmelden kan men zich bij Jeanine de Baere 0117-491754.
Maar ook voor andere werkgroepen zijn nieuwe leden altijd welkom, de koren, schoonmaak en koperpoetsploegen, onderhoud begraafplaats………
75 JAAR BEVRIJDING
Vanaf de officiële start van 75 jaar bevrijding op zaterdag 31 augustus jl. in Terneuzen staan er het komende half jaar verschillende activiteiten op de agenda.
Vrijdag 11 oktober:
lezing door Walter Dierick ‘Hoe een schooljongen oorlog en bevrijding beleefde’ in de Doopsgezinde Vermaning, Weststraat 37 te Aardenburg. De aanvang is om 19.30 uur en de Vermaning is rolstoeltoegankelijk. Entree: € 3,00.
Zaterdag 12 oktober:
Wandeling door Eede met gids Wilfried Staelens. Start op het Dorpsplein om 14.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00.
Woensdag 16 oktober:
Lezing door Wilfried Staelens ‘Oorlog en bevrijding in Eede’ in het Hof van Eede.
De aanvang is om 19.00 uur en het Hof van Eede is rolstoeltoegankelijk. Entree € 3,00.
Zaterdag 19 oktober:
Wandeling Aardenburg met gids Leo Ducheine met als thema ‘Sporen van WO II’. De start is op het pastoor Willy Martensplein (voor de R.K.-kerk) om 13.40u. na klokgelui. De wandeling is rolstoeltoegankelijk. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00.
Zondag 20 oktober:
Lezing door Guido Paridaen en Wilfried Staelens ‘Verzet en bevrijding Sint-Kruis’ in het Dorpshuis te Sint-Kruis. De aanvang is om 14.00 uur en wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00.
Vrijdag 25 oktober:
Anjerconcert Aardenburg i.s.m. Anjercomité, het is tevens Veteranendag in kader van 75 jaar Vrijheid.
De Fanfare “Bereden Wapens” onder leiding van Harold Lenssen heeft een mooi programma met als titel ‘Tour of Freedom in Concert in de R.K..-Kerk te Aardenburg. De aanvang is om 20.00 uur en het einde is voorzien om 22.00 uur. De kerk is rolstoeltoegankelijk en de entree is gratis.
Meer dan 40 steunbetuigers aan vluchtelingen bij commissievergadering
Op 10 september hebben vijf mensen ingesproken bij de commissie samenleving van de gemeente Terneuzen. Mensen die zeer verontrust waren over het welzijn van vluchtelingen, nu de gemeente Terneuzen de subsidie aan Vluchtelingenwerk dreigt te stoppen.
De vijf insprekers werden gesteund door ruim 40 mensen uit diverse kerken en organisaties in Zeeuws-Vlaanderen. De publieke tribune zat bijna vol! Ik denk dat het indruk heeft gemaakt op de commissie-leden. Maar we zijn er nog niet. De officiële besluitvorming moet nog komen. We houden u op de
hoogte als deze kwestie weer op de agenda komt van de commissie samenleving of de gemeenteraad.
Hopelijk mogen we dan nog meer dan 40 mensen begroeten.
Niek van Waterschoot, Kerk en Vluchteling

Zaterdag 12 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Magda Verpraet echtgenote van Herman van Landschoot; Annie
Cuelenaere-Batselaere. Koor: Ritmisch Koor Emmanuel.

Zondag 13 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Nelly Goense-Martens. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 20 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Veronique van Rie
en Jeanine de Baere). Gerard Maenhout; Johan de Jaeger.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 27 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Astra Plasschaert-van den Hauwe; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean
Pierre. Collecte: voor de parochie.
Vrijdag 1 november
Oostburg – 11.00 uur oecumenische samenkomst bij gelegenheid van 75
jaar bevrijding West-Zeeuws-Vlaanderen: ‘Herdenken & Vrijheid vieren.’
Aansluitend aan de viering luidden alle kerkklokken in onze parochie van
12.00 tot 12.10 uur.

Zondag 3 november
We vieren vandaag in onze geloofsgemeenschappen Allerzielen.
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
George Dhont en Jeanine de Baere). Thema van de viering is ‘Mensen om
nooit te vergeten.’ Overleden leden familie Ducheine; Julien Dhondt en
echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van
Jeanine Dhondt. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie
en de 2de ten voordele van de Kerstpakkettenactie van Caritas.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een
kopje koffie of thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Koor: Dameskoor Schoondijke (o.v.). Collecte: voor de parochie.

OKTOBER BUITENGEWONE WERELDMISSIEMAAND
In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: "De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God." De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag (zondag 20 oktober) heeft hetzelfde onderwerp als de buitengewone missiemaand:
‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’
De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een buitengewone missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus Benedictus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar de openingswoorden: “Groot enheilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leerlingen toevertrouwde met de woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.”
Op verschillende manieren wordt in Nederland aandacht gevraagd voor de Wereldmissiemaand. Zo komt het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, met een bijzondere serie video’s naar aanleiding van de missiemaand. Katholiekleven.nl interviewt onder andere zuster Maria Confidens, een slotzuster in een klooster in Utrecht en mgr. Van den Hout, bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze video’s komen in oktober online.
De Nederlandse Konferentie voor Religieuzen, de Bisschoppelijke Vastenactie, Missio, de Week voor de Nederlandse Missionarissen en de bisdommen hebben voor de missiemaand een speciaal magazine uitgebracht met als titel Missie Nu. Het magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen. Omroep KRO-NCRV vraagt verder tijdens de missiemaand onder meer aandacht voor dit onderwerp in de Geloofsgesprekken die uitgezonden worden op zondagochtend.

75 JAAR BEVRIJDING
Vanaf de officiële start van 75 jaar bevrijding op zaterdag 31 augustus jl. in Terneuzen staan er het komende half jaar verschillende activiteiten op de agenda.
Woensdag 16 oktober:
Lezing door Wilfried Staelens ‘Oorlog en bevrijding in Eede’ in het Hof van Eede. De aanvang is om 19.00 uur en het Hof van Eede is rolstoeltoegankelijk. Entree € 3,00.
Zaterdag 19 oktober:
Wandeling Aardenburg met gids Leo Ducheine met als thema ‘Sporen van WO II’. De start is op het pastoor Willy Martensplein (voor de R.K.-kerk) om 13.40u. na klokgelui. De wandeling is rolstoeltoegankelijk. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00.
Zondag 20 oktober:
Lezing door Guido Paridaen en Wilfried Staelens ‘Verzet en bevrijding Sint-Kruis’ in het Dorpshuis te Sint-Kruis. De aanvang is om 14.00 uur en wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00.
Vrijdag 25 oktober:
Concert Tour of Freedom verzorgt door Fanfare Bereden Wapens (Koninklijke Landmacht) olv ritmeester Harold Lenssen. Concert i.s.m. Nationaal Comité Veteranendag en Gemeente Sluis in het kader van 75 jaar Vrijheid en 150-jarig bestaan van de Koninklijke Muzieksociëteit “Aardenburgsche Fanfaren”. Kaarten kosten € 10,00 en zijn te verkrijgen via Marc Moens 06-51996052 of in GROEN of te bestellen via secretaris@kmaf.nl

THUIS BIDDEN
Midden zestiger jaren van de vorige eeuw verscheen een klein boekje met als titel “Thuis bidden”. Het boekje bevatte een verzameling gebeden voor in de huiselijke kring. Eén van de samenstellers was Nico Nooren, de eerste rector van het Diocesaan Pastoraal Centrum, die onlangs zijn zeventigjarig priesterfeest vierde. Later is een herziene versie van het boekje door de persdienst van het bisdom uitgegeven in de reeks “Bisdom Breda Bouwstenen”.
“Thuis bidden” voorzag in een behoefte en vele exemplaren hebben hun weg gevonden naar de gezinnen. De titel geeft al aan dat bidden niet iets is alleen voor in de kerk. Eigenlijk kun je overal bidden. Er kan een gebed in je opkomen buiten in de natuur of zelfs als je in een drukke stad loopt met veel mensen. Maar bidden doe je zeker ook thuis, en samen. “Thuis bidden” is een gebedenboekje dat velen geholpen heeft om woorden te vinden bij het bidden. Eén van de morgengebeden luidt: “Wij vragen uw zegen over de komende dag, Heer van al wat leeft. Help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling. Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken. Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Maak ons bereid om met elkaar te delen wat het leven biedt. Geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is, naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus, uw Zoon”.