Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

december 2018 nummer

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zaterdag 24 november – Hoogfeest van Christus Koning
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Maurice de Baets; René Plasschaert; Irène Verbraken–Boogaard; Maartje
Benne–Boomert; Stella de Meijer - D'Hooge en zoon Jean Pierre.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 25 november – Hoogfeest van Christus Koning
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Philip Willems.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 2 december – Eerste zondag van de Advent
Oostburg – 10.45 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz, Ignace D’hert en
Frans van Geyt). We vieren vandaag de naamdag van onze parochie.
Er is vandaag één viering in onze parochiekerk te Oostburg.
Koor: projectkoor uit leden van de koren van onze parochie onder
leiding van het Sint Ceciliakoor uit Aardenburg.
Collectes: 1ste voor de caritas en de 2de voor onze parochie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en heffen we het glas op
onze parochie. Iedereen van harte welkom.

Donderdag 6 december
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg - 09.15 uur
Clara van Maele-Daeninck; Hubert Verstraete; Jacinta Buzeijn-Ingels;
Overleden ouders Ingels-Mullaert; Denise Lampo-Dezutter; Elvira van
Waes-de Schot. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR JACOBUS PETRUS JOSEPH DOOLAGE, echtgenoot van Annie Loete. Hij werd geboren op 21 juli 1956 te Schoondijke en is overleden op zondag 18 november 2018 te Oostburg. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 24 november 2018 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, gevolgd door de crematie in crematorium ‘de Blauwe Toren’ te Brugge (B).

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE

De parochiekerncommissie komt dinsdag 4 december aanstaande weer bijeen in de sacristie te Aardenburg. U kunt aandachtspunten doorgeven aan de contactpersonen van uw geloofsgemeenschap. Voor de gegevens zie de colofon hiernaast.

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is van donderdag 13 tot en met maandag 17 december a.s. gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar. 06-20403610.

CONCERT BIJ DE ANDREASDAG
De Parochie Heilige Andreas organiseert in het kader van de naamdag van onze parochie een concert. Iedereen is van harte welkom bij dit concert dat gegeven wordt in de heilige Eligiuskerk te Oostburg op zaterdag 1 december 2018 om 16.00 uur door De Colores. Wij vragen een entreeprijs van € 5,00. Wat krijgt u hiervoor: een prachtig concert van De Colores en na afloop een glaasje rode/witte wijn of jus d’orange. U kunt uw plaats á € 5,00 per persoon in de kerk reserveren via het Pastoraal Centrum te Oostburg, St. Eligiusplein 17. E-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. of telefonisch: 0117-453374 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen). Rekeningnummer: NL 83 RABO 0323 482 988 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van De Colores. Meer informatie over het koor: www.decolores.be. Iedereen is van harte welkom.

OPBRENGST BIJZONDERE COLLECTES
Tijdens de afgelopen maanden zijn er in de geloofsgemeenschap Aardenburg enkele bijzondere collectes gehouden, hierbij de opbrengsten: zondag 16 september voor Pax Christi (Caritas collecte) € 82,80, zondag 4 november de all-in collecte € 186,42 en de collecte voor de kerstpakettenactie (Caritas) € 162,11. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERSTPAKETTEN AKTIE
Achter in de kerk te Aardenburg liggen nog enkele kerstpaketten om mee te nemen, en te vullen!
Naar verwachting zullen er ongeveer 300 pakketten nodig hebben. Inleveren van de gevulde dozen kan achter in de kerk of op het pastoraal centrum in Oostburg, uiterlijk op 9 december. We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen. Werkgroep Kerstpakketten West Zeeuws-Vlaanderen Marlies de Smet, Trees Cammaert en Rianne Picavet.

SEMINARIE BOVENDONK
Misschien denkt u: “Wat moet ik daar nu mee?” Toch is Bovendonk een begrip in ons bisdom. Onlangs is er een boek verschenen, geschreven door Marc Lindeijer sj, over Bovendonk; 200 jaar seminarie van het bisdom Breda en 40 jaar gastvrij centrum in West-Brabant. Als priester- en diaken-opleiding trekt het sinds 1983 kandidaten uit heel Nederland en Vlaanderen. Als rijksmonument sinds 2002 trekt het jaarlijks duizenden bezoekers: toeristen, cursisten, bruiloftsgasten.
Het nieuwe boek leidt u door het gebouw van de grote architect Pierre Cuypers en zijn zoon Joseph, die de grote kapel ontwierp. U wordt meegenomen in de sfeervolle gangen en langs de statige trappenhuizen, u betreedt de monumentale refter en de intieme binnenkoer. Maar er gaan ook deuren open, die normaal gesloten zijn: de bisschopskamer, de zolder met het geavanceerde grijswater-circuit, de kelders waar de professoren vroeger hun wijn bewaarden.
Te koop via Bovendonk, Hoeven of via het parochiecentrum te Hulst.
pastoor Wiel Wiertz

CHRISTUS KONING

Hij was maar een Man op een ezel,
eenvoudig en zonder aanzien.
Zonder grote parade,
zonder lijfwachten,
geen speciale veiligheidsmaatregelen,
geen afrasteringen,
geen geblokkeerde wegen.
Hij was maar een Man op een ezel,
de Koning der armen,
de Messias van dienst.
Zonder troon,
zonder plechtige ontvangst,
zonder diplomatieke aanwezigheid.
Hij was maar een Man op een ezel,
vol aandacht voor de minstbedeelden,
vol zorg voor de uitgestotenen
en toch in verzet tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.
Hij was maar een Man op een ezel,
de zachtste van alle mensen.
Hij reed op een zacht dier Jeruzalem binnen.
Laten wij Hem vandaag in ons leven binnen?
Maar moeten wij onszelf dan niet grondig veranderen
als wij zijn naam willen dragen

Zaterdag 8 december – Tweede zondag van de Advent
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.). Omer Moens. Collecte: voor de parochie.

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent Aardenburg - 09.15 u.
Clara van Maele-Daeninck; Hubert Verstraete; Jacinta Buzeijn-Ingels; Overleden ouders Ingels-Mullaert; Denise Lampo-Dezutter; Elvira van Waes-de Schot. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 11 december
Doopsgezinde kerk – 19.00 uur is de oecumenisch Adventswake. Medewerking verlenen de gezamenlijk kerken. Voorgangers zijn ds. Marijn Vermet, Frans van Geijt en ds. Edward van der Kaaij.
Donderdag 14 december
Coensdike – 14.00 uur oecumenische Kerstviering. Voorganger vanuit onze parochie is Ignace D’hert o.p. Koor: Sint Ceciliakoor.

Zondag 16 december – Derde zondag van de Advent Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering
Mia Bogaert-Wolffelaar en overleden familie; Ria van Belleghem; Nelly Martens; André de Baere; André van Deursen.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Woensdag 19 december
Rozenoord – 14.30 uur oecumenische Kerstviering met als voorgangers Ignace D’hert o.p. en ds. Irma Nietveld.
Donderdag 20 december
Eede – 10.00 uur herdertjesviering (Frans van Geyt) in de Sint Jozefschool. Medewerking verlenen de schoolkinderen en het team en Benny Lampo. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee in het dorpshuis.

Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent Aardenburg – er is vandaag geen viering in onze kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers). Elza Heijens. Collecte: voor de parochie.

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is van maandag 24 tot en met dinsdag 1 januari 2019 gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar: 06-20403610.

OP WEG NAAR KERSTMIS
Kerst 2018 staat voor de deur. Binnen de geloofsgemeenschappen is het dan binnen de diverse werkgroepen altijd weer een drukte. De bloemengroep, de koperpoetssters, de mannen die de kerststal bouwen, de werkgroepen die de kerstvieringen voorbereiden, de koren die extra repeteren, enz. enz. We wensen hen allen veel succes, veel voldoening van
hun werk, en danken hen voor de enorme inzet."

De grote kerststal in de kerk te Aardenburg zal geplaatst worden op zondag 16 december. Altijd een bezoek meer dan waard.

BEZOEK NA DE KERSTVIERINGEN
Na enkele jaren van afwezigheid wordt een traditie in ere hersteld. Enkele muzikanten van de Aardenburgsche Fanfaren zullen stemmige kerstmuziek spelen na de kerkdiensten van 24-12 en 25-12 in Aardenburg. Er wordt een kleine trommel geplaatst om een donatie te ontvangen voor hun gestarte nieuwe uniformenactie. Bij gelegenheid van hun 150-jarig jubileum in 2019 wil de fanfare namelijk in het nieuw verschijnen. Vandaar hun nu gestarte actie om geld in te zamelen voor dit doel.
COMMUNIE ONTVANGEN MET KERST

Indien er mensen zijn die vanwege ziekte of hun gezondheid niet meer de wekelijkse kerkdienst kunnen bijwonen, maar wel graag de Heilige Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (06-51996052). De communie zal dan op zondagmorgen na de kerkdienst thuis uitgereikt worden. Bij Kerstmis zal dit gebeuren op dinsdagmorgen 25 december. Maar het is ten allen tijde aan te vragen, voor welke zondag dan ook.

NA DE VIERNGEN MET KERSTMIS
Na de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag is er in de kerk van Aardenburg nog gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.

DRIEKONINGENTOCHT
Zondag 6 januari gaan de jeugdleden van het Jongerenkoor Aardenburg op pad tijdens de traditionele Driekoningentocht in de kernen Aardenburg en Sint Kruis. Dit is inmiddels een goede traditie geworden waarmee het koor een bijdrage levert aan de kerstsfeer. We hopen dat u de koningen ‘gastvrij’ zult ontvangen.
OECUMENISCHE VIERING
In Aardenburg is er op zondag 20 januari een oecumenische viering om 10.00 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk, thema: Recht voor ogen, voorgangers zijn er van de drie kerken. De organisatie is in handen van de gezamenlijke Aardenburgse kerken met medewerking van de Aardenburgse Fanfare. Aansluitend is er om 11.30 uur een Aperitief Concert door de fanfare.

WAT CIJFERTJES: MEER KATHOLIEKEN MAAR

Het aantal katholieken bedraagt wereldwijd 1,3 miljard door een toename in 2017 met 14 miljoen gelovigen in vooral Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. In Europa daalde het aantal katholieken voor het derde achtereenvolgende jaar. De Kerk telde wereldwijd 5353 bisschoppen, een toename met 49. Het aantal priesters nam af met 687 en er waren er eind 2017 in totaal 414.969. Er waren 116.160 priesterstudenten, een afname met 683. (Vaticaanse Persdienst Fides).

INZET
Afgelopen week was ik present op een avond, waar de vrijwilligers van de parochiekern op een gezellige
manier samen waren. Het was een grote groep mannen en vrouwen, die gezellige uurtjes actief en lerend invulden. Aan het einde van de avond was er een verloting. Ik mocht de lootjes, zonder te kijken uiteraard, er uit vissen. Daarna was er een toespraak, waarin een aantal vrijwilligers in het zonnetje werd gezet vanwege de vele jaren, dat ze zich al met hart en ziel inzetten voor de parochie. Soms was dat al
tweeëntwintig jaren, soms vijfentwintig, soms vijfendertig, soms veertig en zelfs vierenveertig jaren.
Schoonmaken van de kerk, bloemschikken, het kerkhof onderhouden.
Er is rond een kerk heel veel te doen. Je ziet het niet altijd, maar als het niet zou gebeuren gaat dat zeker opvallen. Al die mensen werden terecht in het zonnetje gezet. Maar ook voor al de velen die er waren werd terecht een gezellige avond georganiseerd. Lieve mensen allemaal, we zijn jullie heel erg veel dank verschuldigd. Waar zou de parochie zijn zonder u allen, die van harte zoveel doet. Uw goede werk is echt de moeite waard! Zo kan de Kerk er keer op keer zijn voor iedereen die haar nodig heeft.
pastoor Wiel Wiertz

Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent
Aardenburg – er is vandaag geen viering in onze kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Elza Heijens. Collecte: voor de parochie.


Maandag 24 december – Kerstavond
Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Uit dankbaarheid. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 20.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
George Dhondt). Gezinsviering met als thema: ‘Er is een kindeke…’.
Overleden familie Bonte-Messiaen; Richard Jolivet en overleden familie;
Paula van der Heijden-Adriaenssens; Liliane Champion-de Meijer; Aimé
Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; Anna en Gerard de
Bruijckere-Buijsse; familie De Baerdemaeker-van Waes; familie
Geernaert-de Fouw; Arsène en Marie van Vooren-van de Vijver en zoon
George; overleden ouders Dhondt-Oubrie; overleden ouders Moolhoek-
Roofack; overleden familie Dierikx-van Rie; overleden familie Dhondt-
van de Vijver; overleden familie Heijens-van de Voorde; overleden
familie Galle-van Morrelgem.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de
voor het onderhoud van ons kerkgebouw.


Dinsdag 25 december – Eerste Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Marie-Jose Klijntunte-van der Vorst en overleden leden families
Klijntunte en van der Vorst; overleden familie Van Rie- van
Waterschoot-van Hecke; overleden familie Wijffels-Blondeel.
Koor: Sint Ceciliakoor. Koor: 1ste voor de parochie, 2de voor het
onderhoud van ons kerkgebouw.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; pastoor Marijn Janssen;
Frans Maenhout; overleden ouders Plasschaert-van den Hauwe;
overleden ouders Cuelenaere-Batselaere; overleden ouders Medard
Guesquière-Verleije; overleden ouders Johannes Aers-Heetesonne;
Alexander Wemaer; overleden ouders van Pamelen-Geernaert; overleden
ouders Van Damme-Nollen; overleden ouders Mulders-Huybregts.
Koor: The White Group. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de voor het
project van The White Group om kinderen uit Zuid India van arme
gezinnen een schoolopleiding te geven zodat ze een toekomst kunnen
opbouwen.


Zondag 30 december – Feest van de heilige Familie
Er is in onze kerken geen viering. Er is een parochiële woord- en
communieviering (Nico Peterse) om 10.45 uur in de parochiekerk
(heilige Eligius) te Oostburg. Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans
Koor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 3 januari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 6 januari – Openbaring van de Heer
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering.
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Aimè Moens en Lidwina Sutin; Renèe Paridaen-van der
Schriek; Gerard Standaert.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
MARCELLA VAN RISSEGHEM, weduwe van Hilair Haemers. Zij werd geboren op 26 februari 1929 te Sint Margriete (B) en is overleden op zondag 9 december 2018 te Terneuzen. Haar afscheidings-viering vond plaats op zaterdag 15 december 2018 in uitvaartcentrum De Nachtzon te Maldegem (B) gevolgd met de crematie in het crematorium De Blauwe Toren te Brugge (B).
Dat ze mag rusten in vrede.


SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is van maandag 24 tot en met dinsdag 1 januari 2019 gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar: 06-20403610.

PASTORALE TEAMS IN ZEEUWS-VLAANDEREN
Namens het parochiebestuur en pastoraal team van onze parochie en namens het bisdom Breda een mededeling over de pastorale voorziening in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen.
In de afgelopen maanden hebben de drie pastorale teams met elkaar gesproken over intensieve samenwerking om tot een zo adequaat mogelijke verzorging van het pastoraal aanbod te komen. Zij hebben, in overleg met de parochiebesturen en het bisdom, een voorstel gedaan over de vorming van één gezamenlijk pastoraal team voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.
De bisschop van Breda heeft ingestemd met het voorstel, en besloten om de pastorale teams met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen tot één team voor de drie parochies.
Pastoor Wiel Wiertz en kapelaan Jochem van Velthoven hadden al een benoeming voor de drie parochies, ook de andere pastorale beroepskrachten worden vanaf het nieuwe jaar benoemd voor heel Zeeuws-Vlaanderen.
In onze parochiebladen en op onze websites vindt u de komende tijd meer informatie over de vorming van het ene pastoraal team en de nieuwe taakverdeling.

BEZOEK NA DE KERSTVIERINGEN
Enkele muzikanten van de Aardenburgsche Fanfaren zullen stemmige kerstmuziek spelen na de kerkdiensten van 24-12 en 25-12 in Aardenburg. Er wordt een kleine trommel geplaatst om een donatie te ontvangen voor hun gestarte nieuwe uniformenactie. Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum in 2019 wil de fanfare namelijk in het nieuw verschijnen. Vandaar de gestarte actie om geld in te zamelen.


COMMUNIE ONTVANGEN MET KERST
Indien er mensen zijn die vanwege ziekte of hun gezondheid niet meer de wekelijkse de vieringen kunnen bijwonen, maar wel graag de Heilige Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (06-51996052). De communie zal dan op zondagmorgen na de viering thuis uitgereikt worden. Bij Kerstmis zal dit gebeuren op dinsdagmorgen 25 december. Maar het is te allen tijde aan te vragen, voor welke zondag dan ook.

NA DE VIERNGEN MET KERSTMIS
Na de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag is er in de kerk van Aardenburg nog gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.

DRIEKONINGENTOCHT
Zondag 6 januari gaan de jeugdleden van het Jongerenkoor Aardenburg op pad tijdens de traditionele Driekoningentocht in de kernen Aardenburg en Sint Kruis. Dit is ondertussen een goede traditie geworden waarmee het koor een bijdrage levert aan de kerstsfeer. We hopen dat u de koningen ‘gastvrij’ zult ontvangen.