Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 11 november 2018 nummer 23

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zondag 11 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Uit dankbaarheid.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 18 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 24 november – Hoogfeest van Christus Koning
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Maurice de Baets; René Plasschaert; Irène Verbraken–Boogaard; Maartje
Benne–Boomert; Stella de Meijer - D'Hooge en zoon Jean Pierre.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 25 november – Hoogfeest van Christus Koning
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Philip Willems.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR OSCAR AUGUSTINUS PETRUS DE MILLIANO, echtgenoot van Mia Haverland. Hij werd geboren op 30 juli 1924 te Oostburg en is overleden op woensdag 24 oktober 2018 te Aardenburg. Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 1 november 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Westmolenstraat.
en voor GERARDA MARIA VERCRUIJSSE, weduwe van René Paridaen. Zij werd geboren op 30 augustus 1927 te Sint Kruis en is er overleden op vrijdag 28 oktober 2018. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 2 november 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie in ‘De Blauwe Toren’ te Brugge (B).
Dat zij mogen rusten in vrede.

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is op vrijdag 9 november a.s. gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar: 06-20403610.

CONCERT BIJ DE ANDREASDAG
De Parochie Heilige Andreas organiseert in het kader van de naamdag van onze parochie een concert. Iedereen is van harte welkom bij dit concert dat gegeven wordt in de heilige Eligiuskerk te Oostburg op zaterdag 1 december 2018 om 16.00 uur door De Colores. Wij vragen een entreeprijs van € 5,00. Wat krijgt u hiervoor: een prachtig concert van De Colores en na afloop een glaasje rode/witte wijn of jus d’orange. U kunt uw plaats á € 5,00 per persoon in de kerk reserveren viahet Pastoraal Centrum te Oostburg, St. Eligiusplein 17. E-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. of telefonisch: 0117-453374 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur op werkdagen). Rekeningnummer: NL 83 RABO 0323 482 988 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van De Colores. Meer informatie over het koor: www.decolores.be. Iedereen is van harte welkom.

GELOOFSCURSUS - KERKGESCHIEDENIS
Op 17 januari 2019 start de vijfde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.
De cursus is vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden.
In deze cursus belichten we in vijf avonden telkens een belangrijke periode uit de geschiedenis van de katholieke Kerk. We gaan in op de maatschappelijke omstandigheden en op het geloofsleven van degenen die toen daarin leefden en die ons het geloof hebben doorgegeven. In het bijzonder schenken we aandacht aan het leven van een heilige die in die periode heeft geleefd en die in de omstandigheden van het moment een wegwijzer is voor het navolgen van Jezus en het beleven van het evangelie.
Jezus heeft alle mensen willen samenbrengen in één gemeenschap met Zijn Vader, een nieuw volk van God. Tot dat volk hoort niet alleen het volk Israël, maar alle mensen van alle tijden die antwoorden op de roeping van God en Jezus willen navolgen. Die gemeenschap die in naam van Jezus bijeen is gebracht, werd door de eerste christenen aangeduid met een woord dat we in het Nederlands met 'Kerk' vertalen.
In de geloofsbelijdenis drukken we het geloof uit dat de Kerk heilig is. Dat is zij ook, omdat zij door God is bijeengebracht en bestaat uit mensen die door God zijn geheiligd. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat alle leden van de Kerk, in het verleden en nu, persoonlijk even heilig zijn. Bovendien blijven we allemaal kinderen van onze tijd en staan onder invloed van de tijdsgeest. In steeds wisselende omstandigheden hebben de leiders en leden van de Kerk geprobeerd recht te doen aan het evangelie, met meer of met minder enthousiasme en met meer of met minder succes. Het zijn de heiligen, zoals de heilige Franciscus, die in hun tijd een getuigenis geven van de echte geest van het evangelie en laten zien wat het is om leerling van Jezus te zijn. In vijf sleutelperiodes in het leven van de Kerk willen we de licht- en schaduwzijden bespreken en bekijken vanuit het oogpunt van een heilige van die tijd.
De cursusleider is Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.


Aanmelden
Wanneer u interesse hebt kunt u zich aanmelding via de website van het Sint Franciscus centrum:
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloofscursus-module-v-kerkgeschiedenis


KERSTPAKETTEN AKTIE Na een periode van puzzelen over hoe verder met de kerstpakketten gaan we er nu weer aan beginnen. Iedereen heeft toegezegd weer mee te doen, de aantallen te vullen dozen zijn naar beneden aangepast, dit laatste door toezeggingen van nieuwe partijen die mee willen doen en dozen willen vullen. Aantallen zijn gebaseerd op de verwachting dat we ongeveer 300 pakketten zullen nodig hebben. Natuurlijk hangen we af van wat er daadwerkelijk door de doelgroep wordt aangevraagd. Mocht een aanpassing in de benodigde aantallen nodig dan gebeurt dat bij de aflevering van de dozen Voor onze geloofsgemeenschappen zullen de dozen achter in de kerken van Aardenburg en Sluis liggen van 10 november. Inleveren van de gevulde dozen kan achter in de kerk of op het pastoraal centrum in Oostburg, uiterlijk op 9 december. We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen. Werkgroep Kerstpakketten West Zeeuws-Vlaanderen Marlies de Smet, Trees Cammaert en Rianne Picavet"