Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

27 mei 2018 nummer 11

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 


Zaterdag 26 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Frans Cuelenaere;
René Plasschaert; Irène Verbraken-Bogaard. Collecte: voor de parochie.
Zondag 27 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Nelly Ongenae-Blondeel; Renée Paridaen-van der Schriek; Rita Gijs-De
Vlieger. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 29 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Donderdag 31 mei – Hoogfeest Sacramentsdag
Aardenburg – 15.00 uur Vandaag houden de vijf Zeeuwse parochies
voor de derde jaar op rij van 5.00 uur tot 21.00 uur een gebedsestafette.
In onze parochie doen we mee in Oostburg (10.30 – 12.00 uur) en in
Aardenburg van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom
tijdens het gebedsmoment om mee te bidden voor het heilig Sacrament.
Zondag 3 juni – Hoogfeest Sacramentsdag
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Veronique van Rie). Mia Bogaert-Wolffelaar en overleden familie;
Domien van de Vijver en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de voor
de Parochiële Caritasinstelling.
Donderdag 7 juni
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Overleden familie De Rijsscher-Dierick, broers en zussen; Racelle
Haaksman de Koster-Thomaes; Herman Pielaet en dochter Annelies.
Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 9 juni - zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering
(Ignace D’hert o.p.).
Elza Heijens; Richard Gevaert en zoon Han; Maartje Benne-Boomert;
René Plasschaert.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.
Zondag 10 juni - zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Tijdens de viering worden de wiegjes uitgereikt aan de ouders van de
dopelingen van de afgelopen twee jaar. Laura van Rie; Annie van
Overloop-de Sutter. Koor: Jongerenkoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DENISE DEZUTTER, echtgenote van Benny Lampo. Zij werd geboren op 14 september 1946 te Oostburg en is overleden op dinsdag 8 mei 2018 te Terneuzen. Haar uitvaart vond plaats op dinsdag 15 mei 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie in stilte.
en voor:
FILIP WILLEMS, partner van Diane Wauters. Hij werd geboren op 25 november 1971 in Eeklo (B) en is overleden op zondag 20 mei 2018 te Maldegem (B). Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 26 mei 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie in het crematorium te Brugge (B). Dat zij mogen rusten in vrede.

CARITASCOLLECTE IN JUNI De Caritascollecte is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenscha en ook ten dienste van de Caritasbesturen. De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan.
PAROCHIEREIS NAAR BREDA
Zondag 19 november 2017 zijn we met een volle bus richting Gent gegaan voor onze eerste parochiële uitstap. Omdat dit goed is bevallen, willen we hier een jaarlijks terugkerende activiteit van maken.
Daarom gaan we dit jaar weer op stap en wel op woensdag 12 september. We bezoeken ’s morgens de Michaelkerk van de Augustinusparochie in Breda, pastoor Wiertz was daar pastoor voordat hij 3,5 jaar geleden naar Zeeuws-Vlaanderen kwam. We zullen daar ook lunchen. In de middag zijn we van harte welkom op het bisdomkantoor waar we een rondleiding zullen krijgen. Kortom, het belooft weer een boeiende dag te worden.
Uitnodiging en verdere, uitgebreidere planning van de dag worden t.z.t. verspreid. Er zal voor vervoer, bus, gezorgd worden. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,00 gevraagd.
We willen jullie verzoeken om deze datum vast te noteren.
OPBRENGST CHRISMAVIERING ROOSENDAAL
Met 29 parochianen waren we woensdag 28 maart aanwezig in de Chrismamis in de Josephkerk in Roosendaal. In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij het heilig Chrisma. Volgens goed gebruik houden parochies, gemeenschappen en instellingen hierbij een inzameling voor een diaconaal doel. De Caritas van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal had onder andere gekozen voor de Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal (geld in een envelop). De opbrengst (€ 3.250,-) was boven alle verwachting.
De Gemeenschap zal zorgvuldig met dit geld omgaan. Het zal onder meer gebruikt worden voor de School van vrede (Speel- Leerhuis voor basisschoolleerlingen en Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs); voor het Maatjesproject (aandacht voor en vriendschap met senioren), voor Een andere kerst (eenzamen en alleenstaanden) en de contacten met Oosterse christenen. Ook de organisatie en de training en stimulatie van vrijwilligers kan hiermee verder ontwikkeld worden.
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
Zaterdag 16 juni Rommelmarkt te Aardenburg. De werkgroep zal een kraam bemensen ten behoeve van haar activiteiten in het kader van Aardenburg-Bedevaartstad. Helpers zijn van harte welkom. Tevens zullen er op geplande tijden rondleidingen zijn in de kerk.
Dinsdagen in juli en augustus (3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus) Geleide stadswandeling. Vertrek vanaf de Markt om 10.30 uur. Ontdek samen met een gids de oudste stad van Zeeland met haar rijke Romeinse en middeleeuwse verleden. Aardenburg beschikt over veel militair erfgoed. Er zijn restanten van verdedigingswerken uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de 17e eeuw (stadswallen en schansen). Wandel langs de historische bezienswaardigheden waaronder monumentenpanden met mooie geveldecoratie, de St. Baafskerk, en een bezoek aan de Heilige Maria Hemelvaartkerk

Zaterdag 9 juni - zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Elza Heijens; Richard Gevaert en zoon Han; Maartje Benne-Boomert;
René Plasschaert.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.
Zondag 10 juni - zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Tijdens de viering worden de wiegjes uitgereikt aan de ouders van de
dopelingen van de afgelopen twee jaar. Thema van de viering is “de
Levensboom.” Laura van Rie; Annie van Overloop-de Sutter.
Koor: Jongerenkoor. Collecte: voor de parochie.
Woensdag 13 juni
Rozenoord – 14.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie. Na de viering is er gelegenheid tot
ontmoeting.
Zondag 17 juni –
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Jeanine de Baere). Oda Heijens; Richard Aernoudts; Gerard Standaert.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 23 juni
Oostburg – 16.00 uur eucharistieviering met toediening van het H.
Sacrament van het Vormsel door Mgr. Johannes Liesen, bisschop van
Breda aan de vormelingen uit onze Andreasparochie.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Therèse Hermans-van de Vijver; René Plasschaert.
Collecte voor de parochie.
Zondag 24 juni
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Ria Marteijn-Francke.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 13.30 uur doopviering van Ryan Woittiez, zoon van
Johnny en Nathalie Woittiez-Janssen uit Aardenbutrg. Doopheer is
Ignace D’hert o.p.
DE GAVEN VAN DE GEEST
Zaterdag 23 juni ontvangen 22 vormelingen het heilig Sacrament van het Vormsel. Tijdens de Algemene audiëntie van woensdag 30 mei jl. ging paus Franciscus dieper in op dit sacrament. Enkele citaten uit de toespraak.
“Voordat ze de geestelijke zalving ontvangen die de genade van het Doopsel bevestigt en versterkt, zijn de vormelingen geroepen om de beloften te herhalen die destijds werden gedaan door hun ouders en peetouders. Nu zijn zij het zelf die bereid te zijn om ‘ik geloof’ te antwoorden op de vragen die hun door de bisschop worden gesteld; en in het bijzonder bereid om te geloven ‘in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft en die hen, vandaag, door middel van het sacrament van het vormsel, wordt geschonken zoals aan de apostelen op de dag van Pinksteren’.”
“Er is slechts één Geest (vlg. 1Kor. 12,4), maar door tot ons te komen brengt Hij een rijkdom aan geschenken met zich mee: wijsheid, verstand, raad, kracht, kennis, barmhartigheid en de heilige angst voor God. We hebben geluisterd naar de passage in de Bijbel waar gesproken wordt over de gaven die de Heilige Geest schenkt.”
“Laten we luisteren naar de uitnodiging van de heilige Ambrosius aan de nieuw gevormden. Hij zei: ‘Vergeet niet dat je het geestelijk zegel hebt ontvangen (…) en bewaar wat je hebt ontvangen. God de Vader heeft in u het zegel gedrukt en Christus de Heer heeft u gesterkt en u de Geest als onderpand in uw hart gelegd. Het is een gave om met zorg te bewaren, met gehoorzaamheid te ontplooien en ons er, als was, door te laten vormen door zijn vurige liefde om Jezus Christus in de wereld vandaag te weerspiegelen.”
We wensen de vormelingen heel veel succes toe in hun verdere leven en feliciteren hen met dit Sacrament.
MARIA LEEFT
Onder deze titel wordt Maria en haar verering in Bergen op Zoom voor de vijfde keer onder de aandacht gebracht in het kader van de jaarlijkse Maria-Ommegang. Ward Warmoeskerken hield op zondag 13 mei een indrukwekkende evocatie over thema van de Ommegang:
“Maria, baken van hoop” en presenteerde zo zijn schitterende creatie van de thema Maria in de Sint Gertrudiskerk en in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.
Op 31 mei is om 19.00 uur de tentoonstelling geopend in de Sint Gertrudiskerk die toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen, waarvan enkele ook meelopen in de Maria-Ommegang. Er zijn ook een aantal ikonen, processieschilden en vaandels te bewonderen zijn. Natuurlijk heeft het Ommegang-beeld een centrale plaats. Het oudste processiebeeld zal in juni een feestmantel dragen met rijke symboliek. De tentoonstelling zorgt ervoor dat ook de weekbezoeker van de Sint Gertrudiskerk in de sfeer komt van de Mariaverering in Bergen op Zoom met zijn Ommegang. Er wordt heel veel voorwerk geleverd om te zorgen dat zondag 24 juni de processie met Maria, baken van hoop door de stad kan trekken. Iedereen is van harte welkom op zondag 24 juni in Bergen op Zoom. De Lieve Vrouweparochie zal dan laten zien dat Maria leeft in de stad!
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
* Zaterdag 16 juni Rommelmarkt te Aardenburg. De werkgroep zal een kraam bemensen ten behoeve van haar activiteiten in het kader van Aardenburg-Bedevaartstad. Helpers zijn van harte welkom.
Tevens zullen er op geplande tijden rondleidingen zijn in de kerk.
* Zaterdag 18 augustus Openluchtmis b.g.v. feestdag Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming om19.00 uur voor de kerk op het Pastoor Willy Martens-plein M.m.v. Gemengd Koor Sint Cecilia.
De geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede zijn toegewijd aan dit feest.
* Zondag 19 augustus 7e Fietstocht langs Kapelletjes Thema is: ‘Wat kapellen vertellen’. Dit jaar verkennen we op de fiets het gebied van Knokke-Heist. Vanwege de afstand zal de organisatie wat anders zijn dan voorgaande jaren. Verdere gegevens worden tijdig bekend gemaakt.
* Zaterdag 8 september Open Monumentenweekend. Geleide rondleidingen in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk. Vanaf 10.30 uur.
* Zondag 9 september Open Monumentenweekend. Geleide rondleidingen in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk. Vanaf 13.00 uur.
* Info over de activiteiten: Leo Ducheine en/of Marc Moens 0117-492415 of 0117-493125 leoducheine@gmail.com of marcmoens@zeelandnet.nl