Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

april 2018 nummer

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 

Pasen
De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat l
icht ons tegemoet.
Want Hij die dood
was, leeft.
Hoop kan niet
meer ontvreemd.
Er zal een morgen
zijn, van lachen en
van troosten.
Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent, jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat
Hij ons gaf brandt in
ons hart.
Wij leren zien wat nog
niet is met onze
diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen omzoomd
met bloesemende bomen.

Zaterdag 31 maart – Paaszaterdag
Coensdike – 19.00 uur viering van de Paaswake (Walter Dierick).
Voor een spoedig genezing. Collecte: voor de parochie.
Oostburg – 20.30 uur parochiële paaswake (Ignace D’hert en Nico
Peterse). Aan het begin van de viering wordt de nieuwe paaskaars en de
kaarsen van de verschillende kerken en vierplekken binnengedragen.
Iedereen van harte welkom.
Koor: Parochiekoor Oostburg. Collecte: voor de parochie.
Zondag 1 april – Eerste Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; George Galle; Annie van
Hooteghem; overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en
overleden familie; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de voor de
Vastenactie.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Charles van Dierendonck en Marie Loeten; Frans Cuelenaere; Stella de
Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; pastoor Marijn Janssen.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de
parochie.
Zondag 8 april – Tweede zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont
en Veronique van Rie). Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire;
Johan van Waes; Maria Bogaert-Wolffelaar en overleden familie; Julien
Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van
Jeanine Dhondt; Racelle Haaksman de Koster-Thomaes.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie’ 2de voor Caritas.
Aardenburg – 12.30 uur doopviering van Maria Geernaert, dochtertje
van Frankie Geernaert en Rosita Maasmans.
Zaterdag 14 april – Derde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Jo Spelier-de Jonge; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine
Gevaert-Tas; overleden familie Martien en Jo Leenhouwers; René
Plasschaert; Elza Heijens. Collecte: voor de parochie.
Zondag 15 april – Derde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Oda Heijens.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
JACOBA MAGDALENA WILLEMS echtgenote van Arsene Mornout.
Zij werd geboren op 30 augustus 1935 te Sint Kruis en is overleden op
22 maart 2018 in Coensdike te Aardenburg. Haar uitvaart vond plaats op
donderdag 29 april 2018 in de heilige Eligiuskerk te Oostburg, gevolgd
door de begrafenis op de Oostburgse begraafplaats.
Dat ze mag rusten in vrede.

"VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE"
"Dinsdag 10 april is er om 19.30 uur een vergadering van de Parochie Kern Commissie Zuid in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u aandachtspunten of onderwerpen hebt voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap. Zie hiervoor de colofon aan de voorzijde."
"GESPREKSAVOND AARDENBURG"
"Het pastoraal team en bestuur van de H. Andreasparochie nodigt de parochianen van Aardenburg graag uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Dit als vervolg op de eerdere gesprekken die we hebben gevoerd in 2014 en 2015. Hoe gaat het nu? Wat zijn uw opmerkingen en uw wensen? Graag nodigen wij ieder uit om met elkaar over deze zaken te spreken. Op de avond zal een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 24 april om 19.30 uur in het dorpshuis aan de Westmolenstraat."
"BEDANKING VRIJWILLIGER"
"Wat zou onze kerk en parochie zijn zonder vrijwilligers. Vele parochianen zijn dagelijks in de weer om onze geloofsgemeenschap- pen actief en levend te houden. Als parochie en parochiekern- commissie zijn we daar natuurlijk heel blij mee. En het is altijd jammer dat vrijwilligers, meestal na heel veel jaren actief te zijn geweest, besluiten om te stoppen. Zo hebben we zondag 18 maart in Aardenburg afscheid genomen van een vrijwilliger die 75 jaar actief is geweest. Hij begon in korte broek als invaller voor zijn vader. Al die jaren was hij collectant en heeft daarnaast ook nog bestuurlijke taken vervuld. We zijn Arnold Vercraeye dankbaar voor het werk dat hij die 75 jaar heeft gedaan."
"AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD"
"Het jaarprogramma van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad is voor 2018 samengesteld. Het is weer een boordevol en gevarieerd programma. Hierbij een overzicht van de komende periode:"
"* Elke dinsdag in mei (1, 8, 15, 22 en 29 mei) is er telkens om 19.00 uur een Gebed tot Maria met onder andere het rozenkransgebed. We komen bijeen rond het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg."
"* De dinsdagen in juli en augustus (3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus) zijn er geleide stadswandelingen. Vertrek vanaf de muziekkiosk op de Markt om 10.30 uur. Onder leiding van een gids ontdekt u het rijke Romeinse en middeleeuwse verleden van Aardenburg met een bezoek aan onze kerk."
"* Dinsdag 8 mei bedevaart van Samana Ziekenzorg vanuit Sint Kruis-Brugge. Om 14.30 uur is er een eucharistieviering met aansluitend een rondleiding in de kerk."
"* Woensdag 23 mei is de jaarlijkse plechtige bedevaartdienst met Mariahulde. Dit jaar met deelname van onder andere K.B.O. Zeeland, K.B.O. Aardenburg-Eede-Sluis en een groep uit de Elisabethparochie. Dit jaar is het een volledige dag, met de mogelijkheid om aan afzonderlijke onderdelen deel te nemen. Om 10.00 uur is de eucharistieviering met pastoor Wiertz als voorganger en met medewerking van het Sint Ceciliakoor. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee en een Zeeuwse bolus en rondleiding in de kerk en presentatie van een film over onze kerk. Het volledige programma van de bedevaartsdag is ook terug te vinden op de facebookpagina van de werkgroep: https://www.facebook.com/BedevaartAardenburg."

Zaterdag 14 april – Derde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Jo Spelier-de Jonge; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine
Gevaert-Tas; overleden ouders Martien en Jo Leenhouwers; René
Plasschaert; Elza Heijens. Collecte: voor de parochie.
Zondag 15 april – Derde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Oda Heijens.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 12.30 uur doopviering van Sem Verwulst, zoon van Joey Verwulst
en Maike De Craene. Doopheer is Frans van Geyt.
Zondag 22 april – Vierde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Jeanine de Baere).
Laura van Rie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 28 april – Vijfde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Richard Gevaert en zoon Han; Hennie Goethals; Therèse Hermans-
van de Vijver; Clara van Pamelen-Cocquit; Georgette Viane-Bogaard;
Maartje Benne-Boomert. Collecte: voor de parochie.
Zondag 29 april – Vijfde zondag van Pasen
Aardenburg – eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Richard Aernoudts; Rie Marteijn-Francke; Gerard Standaert.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 12.30 uur doopviering van Claire Maljers, dochter van Mike
Maljers en Charlotte Apers. Doopheer Ignace D’hert o.p.
Donderdag 3 mei
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering.
Uit dankbaarheid. Collecte: voor de parochie. De collecte die gehouden
is tijdens de paaswake heeft € 98,40 opgebracht. Hartelijk dank.
Vrijdag 4 mei
Aardenburg – 19.00 uur herdenkingsdienst op nationale
dodenherdenking in de Sint Baafskerk van de Gezamelijke Kerken van
Aardenburg in samenwerking met de Stadsraad en met medewerking van
de Koninklijke Muzieksociëteit “Aardenburgsche Fanfaren”.
GESPREKSAVOND AARDENBURG
Het pastoraal team en bestuur van de H. Andreasparochie nodigt de parochianen van Aardenburg graag uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Dit als vervolg op de eerdere gesprekken die we hebben gevoerd in 2014 en 2015. Hoe gaat het nu? Wat zijn uw opmerkingen en uw wensen? Graag nodigen wij ieder uit om met elkaar over deze zaken te spreken. Op de avond zal een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 24 april om 19.30 uur in het dorpshuis aan de Westmolenstraat

GELOOFSFEEST VOOR KINDEREN 2018 - Welkom Thuis! Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam!
Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af met een mooie Eucharistieviering.
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per deelnemer/begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en limonade.
Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende andere parochies uit het bisdom.
MEIMAAND = MARIAMAAND
Elke dinsdag in mei (1, 8, 15, 22 en 29 mei) is er telkens om 19.00 uur een Gebed tot Maria met
onder andere het rozenkransgebed. We komen bijeen rond het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. U bent van harte welkom.
BEDEVAART Dinsdag 8 mei bedevaart van Samana Ziekenzorg vanuit Sint Kruis-Brugge. Om 14.30 uur is er een
eucharistieviering met aansluitend een rondleiding in de kerk.
Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld. De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft daarom evenals voorgaande jaren op het Bedevaartprogramma gezet: de Plechtige Bedevaartsdienst met als thema “Wees Gegroet…. MARIA” op de woensdag na Pinksteren, woensdag 23 mei a.s.
Voor het eerst wordt er naast de Bedevaartsdienst een volledig dagprogramma aangeboden.
En let op: de kerkdienst is nu ’s morgens. (voorgaande jaren was deze ’s middags).
We willen u en uw instantie (en indien van toepassing uw leden en/of uw bewoners) van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. We maken er een totale dag van, met de mogelijkheid om aan onderdelen wel of niet deel te nemen.
Dagprogramma:
10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie
langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. M.m.v. Gemengd koor
Sint Cecilia o.l.v. dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend film over de kerk.
12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants. Kostprijs € 20,00 (excl.
consumpties)
14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie)
Keuze uit: - boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk of bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve - bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje. ca. 17.00 uur einde
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden, en wel voor 1 mei a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.
Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018.