Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Januari 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 8 januari – Openbaring des Heren
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en  
Jeanine de Baere). Aimé Moens en Lidwina Sutin; Hector en Alma Bollé-
Duinker; Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Marie en Victor van
Leeuwe; uit dankbaarheid; Andre Dierick en Alma Robesin; overleden
familie Duchiene. Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Donderdag 12 januari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Rachel Welvaert-van den Bossche; Nelly Willems-van Vooren; Joseph
Caron. Collecte: voor de parochie. De collecte in de kerstavondviering
heeft € 83,60 opgebracht. Hartelijk dank.

Zaterdag 14 januari – Tweede zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Overleden ouders Karel van de Vijver-Herrebout. Collecte: voor de parochie.

Zondag 15 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur – eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Woensdag 18 januari
Rozenoord – 14.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Zondag 22 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhondt
en Veronique van Rie).
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
CORNELIA POLIDORA LOUISA REMIJN, weduwe van Frans Maenhout. Zij werd geboren op 5 april 1937 te Aardenburg en is overleden op 24 december 2016 te Maldegem (B). We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens haar uitvaartviering op vrijdag 30 december 2016 in de heilige Maria Hemelvaartkerk en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats te Aardenburg.

En voor ANNA MARIE DE MEIJER, weduwe van Omèr Marteijn. Zij
werd geboren te Brugge (B) op 1 oktober 1933 en is overleden te Aardenburg op 25 december 2016. We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de afscheidsviering op vrijdag 30 december 2016 in de heilige Johannes de Doperkerk en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats te Sluis.

En voor PETER VAN HECKE, voormalig deken van het dekenaat
Zeeland. Hij werd geboren op 10 november 1941 te Middelburg en is
overleden op 30 december 2016 te Halsteren. De afscheidsdienst is
gehouden op zaterdag 7 januari 2017 in de Gertrudiskerk te Bergen op
Zoom. Van Hecke was na zijn priesterwijding in 1966 actief in het
pastoraat in de Zuidwesthoek van Noord-Brabant, Bergen op Zoom en
uiteindelijk in Vlissingen (1992). Hij werd in 1999 deken van het
dekenaat Zeeland en ging in 2007 met emeritaat.   
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede.
AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUWJAAR
We hebben afscheid genomen van het jaar 2016. Afscheid nemen betekent dat we het oude en vertrouwde moeten loslaten. Dat kunnen mooie dingen zijn en het vraagt inzet om ze blij en dankbaar een plaats te geven in onze herinnering, als iets dat ons energie en kracht geeft in het heden. Maar het kunnen ook moeilijke en verdrietige dingen zijn. Zo hebben we in de geloofsgemeenschap Sluis begin december afscheid genomen van het vieren op zondagmorgen en zijn naar de zaterdagavond gegaan. Daarnaast vieren we op die momenten samen op het priesterkoor, dichter bij elkaar als een hechte vierende gemeenschap. Het is voor ieder van ons een uitdaging om ons ermee te verzoenen en het oude uiteindelijk los te laten. Afscheid nemen van iets betekent ook dat we openstaan voor het nieuwe, voor de toekomst. We staan aan het begin van 2017, hoe dit jaar er uit gaat en zien en wat het ons zal brengen weten we nog niet. Maar het is belangrijk dat we samen met een positieve houding op weg gaan. En we mogen ons daarin gesteund weten met de heilige Andreas. Toen hij door Jezus geroepen werd om mee te gaan, wist hij ook niet wat hem te wachten stond. Maar samen met de andere leerlingen gingen ze op pad, de onbekende wereld in. Met als gevolg een grote gemeenschap die samen breken en delen, naar Jezus’ voorbeeld. Laten we daar samen voor gaan!

Ronald van Quekelberge, voorzitter PKC-Zuid.

VIERINGEN COENSDIKE
Van dit jaar zullen er maandelijks in Coensdike een Katholieke viering en een Protestantse dienst worden gehouden. De R.K.-vieringen vinden plaats op donderdag 12 januari (Frans van Geyt), 9 februari (Walter Dierick), 9 maart (Frans van Geyt), 6 april en 4 mei (Walter Dierick). Aanvang van de vieringen telkens om 10.30 uur. Natuurlijk zijn ook parochianen van buiten Coensdike altijd van harte welkom.

WEEK VAN DE EENHEID
In Aardenburg is er op zondag 29 januari een oecumenische viering om 10.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk, voorganger is ds. Marijn Vermet en pastor Frans van Geyt. De organisatie is in handen van de gezamenlijke Aardenburgse kerken met medewerking van de Aardenburgse Fanfare. Aansluitend is om 11.30 uur het Aperitief Concert van de fanfare.

OPBRENGST COLLECTES
De afgelopen periode zijn er verschillende extra collectes gehouden. Zo bracht de collecte tijdens de kerstviering in de Sint Jozefschool in Eede € 54,60 op. In Aardenburg: Wereldmissiedag voor de Kinderen (2 oktober) € 124,75; Missiezondag  op 16 oktober € 54,10; plaatsengeld Allerzielenviering  € 151,68; Kerstpakettenaktie op 6 november € 159,48; Bisschoppelijke Adventsaktie op 4 december € 54,95; plaatsengeld tijdens de beide kerstvieringen € 373,03; de collecte voor Onderhoud van de kerk tijdens de kerstvieringen € 614,72. De collecte tijdens het kerstconcert voor het Jongerenkoor € 697,23.
Aan iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage.

GEBEDSINTENTIES
Graag uw gebedsintenties voor de komende periode voor onze beide kerken. In Aardenburg waren er vorig jaar 252 aangevraagde gebedsintenties (in 2015: 246).

VOOR UW AGENDA
Dinsdag 24 januari om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie. Wanneer u onderwerpen of vragen hebt voor de vergadering kunt u die door geven aan de contactpersonen in de colofon.
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur de presentatie van de vormelingen in de Barbarakerk in Breskens.
Zaterdag 18 februari om 16.00 uur de vormselviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
Vrijdag 24 februari om 19.00 uur de carnavalsviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en medewerking verlenen Jongerenkoor Aardenburg en de fanfare.
Woensdag 1 maart om 19.00 uur de aswoensdagviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van Jongerenkoor Aardenburg.
Woensdag 15 maart ophalen van kleding, speelgoed en eetwaren door de VZW De Helpende hand.
  Meer info volgt later.

Zondag 22 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhondt
en Veronique van Rie). Johan en Marie-Louise de Bruijckere-van   Overloop en overleden familie. 
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 28 januari – Vierde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers en
Marlies van Damme).
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de
parochie.

Zondag 29 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering naar aanleiding van de
Week van Gebed om eenheid onder de christenen (Frans van Geyt, ds.
Martijn Vermet). Thema van de viering is “jou hand, mijn glimlach”.
Alle overleden leden van de Koninklijke Muzieksociëteit
“Aardenburgsche Fanfaren”; pastoor Willy Martens; Aimé Moens en
Lidwina Sutin; Omer de Vriend en Cecile de Coster; Paula van der
Heyden-Adriaenssens; Gerard de Bruijne.

Zondag 5 februari – Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Conny Benne).
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Donderdag 9 februari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering
Omer van Rie; overleden familie (de B); Herman Pielaet en dochter
Annelies. Collecte voor de parochie.
De collecte gehouden in de viering van donderdag 12 januari heeft
€ 19,75 opgebracht. Hartelijk dank.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
LUCIEN MARCEL WILLEMS, weduwnaar van Nelly van Vooren. Hij werd geboren te Waterlandkerkje op 25 januari 1928 en is overleden in woonzorgcentrum Coensdike te Aardenburg op 11 januari 2017. Zijn uitvaart en crematie vonden plaats in Crematorium Blauwe Toren te Brugge  (B) op zaterdag 14 januari 2017.

En voor URENA VICTORIA STEKELINCK, echtgenote van Maurice de Baets. Zij werd geboren te Aardenburg op 17 juni 1930 en is overleden te Oostburg op 16 januari 2017. We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de afscheidsviering op zaterdag 21 januari 2017in de heilige Johannes de Doperkerk en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats te Sluis.
Mogen zij rusten in vrede.

OECUMENISCHE VIERING AARDENBURG
De oecumenische viering op zondag 29 januari aanstaande vangt aan om 10.00 uur. Voorgangers zijn: pastor Frans van Geyt, ds. Marijn Vermet en nog een afgevaardigde van de PKN. De organisatie is in handen van de ICC (Interkerkelijke Contact Commissie) Aardenburg. Thema van de viering is "jou hand – mijn glimlach".  De viering wordt opgeluisterd door de Aardenburgse fanfare. Na de viering is het gezamenlijk koffie achter in de kerk waarna om 11.30 uur het Jaarlijks Aperitief Concert start van de Koninklijke Muzieksociëteit "Aardenburgsche Fanfaren" onder leiding van dirigent Erwin Swimberghe. Dit concert duurt ongeveer een uur, waarna er getoast wordt op het Nieuwe Jaar 2017. Zeker de moeite waard en iedereen is van harte welkom.

TOEKOMST R.K.KERKGEBOUW SLUIS
Een werkgroep bestaande uit een aantal betrokken parochianen heeft zich de laatste jaren bezig gehouden met het zoeken naar een mogelijke herbestemming van het r.k. kerkgebouw van Sluis.
Uitgangspunt was om naast de kapelfunctie die men - bisdom, parochie en vele parochianen - wil behouden een herbestemming te vinden voor de vrijkomende ruimte na de realisering van die kapel.
Verschillende mogelijkheden en opties zijn onderzocht. Er zijn door de werkgroep, het parochie-bestuur en het Bisdom diverse gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Uiteraard is het financiële aspect een belangrijke factor in het gehele proces. Voor dat aspect heeft de werkgroep naar een sluitend geheel gezocht; helaas is dat niet gelukt. De werkgroep heeft dan ook met pijn in het hart besloten om hun pogingen om vanuit hun grote betrokkenheid en deskundigheid hun activiteiten om een haalbare oplossing te vinden om het beeldbepalende kerkgebouw te behouden op te geven. De leden van de werkgroep verdienen bewondering voor hun vasthoudendheid en verdienen de dank van hun mede-parochianen. 
Wat nu ? Ons parochiebestuur zal in samenwerking met het Bisdom Breda gaan zoeken naar een mogelijke herbestemming van het prachtige kerkgebouw aan de drukke Oude Kerkstraat. Uitgangspunt blijft een kapel en een haalbare herbestemming voor de overige ruimten van deze beeldbepalend H. Johannes de Doperkerk.

Bestuur heilige Andreasparochie

KOSTERS IN AARDENBURG
Wegens gezondheidsredenen is Jo Kanters gestopt als koster in Aardenburg. Jammer uiteraard en we hopen dat Jo weer snel gezond mag zijn. We zeggen hem dank voor de vele jaren kosterdienst binnen onze kerk. Niek Rootsaert is eveneens wegens gezondheidsredenen uitgeschakeld en kan alleen in uiterste nood een dienst vervangen. Gelukkig hebben zich twee nieuwe mensen aangemeld om de kosterdienst voor hun rekening te nemen. Dat zijn: Jacques Danielse en Carlo de Baerdemaeker. We heten beide heren van harte welkom in de kostersgroep en zijn zeer blij met deze versterking. Naast Jacques en Carlo zijn ook nog als koster actief: George Dhont en Marc Moens. Ronny Geernaert verzorgt samen met George Dhont in principe de kosterdienst bij uitvaarten.

DRIEKONINGENTOCHT
De traditionele driekoningentocht van het Jongerenkoor Aardenburg was weer zeer succesvol. Met 28 koningen ging men op pad in Aardenburg en St. Kruis. Naast het vele snoepgoed en fruit ontving men ook in totaliteit € 597,00. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers.

VOOR UW AGENDA
Dinsdag 24 januari om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie. Wanneer u onderwerpen of vragen hebt voor de vergadering kunt u die door geven aan de contactpersonen in de colofon.
Woensdagen 1, 8, 15 en 22 februari is de gesprekskring ‘Stappen in geloofsopvoeding’ voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avonden staan onder leiding van ds. Aart van Houweling en gaan door in het kerkcentrum te Oostburg. Aanvang telkens om 20.00 uur.
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur de presentatie van de vormelingen in de Barbarakerk in Breskens.
Zaterdag 18 februari om 16.00 uur de vormselviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
Vrijdag 24 februari om 19.00 uur de carnavalsviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en medewerking verlenen Jongerenkoor Aardenburg en de fanfare.
Woensdag 1 maart om 19.00 uur de aswoensdagviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van Jongerenkoor Aardenburg.