Maandberichten PKC Oostburg--Groede oktober 2021

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

 

Archief maandberichten

Vanuit de samenwerkende kerken in Oostburg is er de oproep om aandacht te vragen voor het koffie-moment wat elke woensdag van 9:30 uur tot 11:30 uur plaats heeft in het Kerkcentrum aan het Kerkplein 2 te Oostburg. 
Men is op zoek naar mensen die eens per maand aanwezig kunnen zijn om koffie en thee te serveren en soms een luisterend oor te bieden aan de aanwezigen. 
De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Wie gewoon even een babbeltje wil maken, een gesprekje met de andere aanwezigen te voeren is welkom. 
Het zijn geen kerkelijke bijeenkomsten, maar worden georganiseerd vanuit de grondgedachte dat we elkaar soms al kunnen helpen door letterlijk een bakje troost te schenken. 
Zorgdragen voor de medemens is een groot goed. 
Vrijwilligers of mensen die meer informatie willen, kunnen terecht bij de organisatie via  tineke2016@outlook.com 

Zondag 3 oktober 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Michael Hendricus Marie van Beek, echtgenoot van Margaretha Leonie Louisa de Sutter en overleden familie.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
• Voor George s Snouwaert en echtgenote Angèle Missiaen en overleden familie.
• Voor Johan Ego en echtgenote Lea De Leyn en overleden familie.
• Uit dankbaarheid.
• Voor Jozef Lucas Maria Cuelenaere.
• Voor Cornelis Faes en Marcella Vanderhaegen.
Zondag 17 oktober 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Orgelspel Kees van Garderen
1e Collecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 31 oktober 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Orgelspel Gisbert Wüst
1e Collecte voor de Zondag voor de Oecumene
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Johanna Maria de Dobbelaere, weduwe van Robert Arsène Marie de Clerck, namens de parochie.• Voor Erna Louise Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Martina Hendrika van Eijkeren, weduwe van Ubert Verheije, namens de parochie.
• Voor Alice Maria Rosa Willems, echtgenote van André Van de Voorde, namens de parochie.
• Voor Petrus Johannes Franciscus Fok, levenspartner van Marjan Risseeuw, namens de parochie.
• Voor de overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oostburg.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er geen vieringen.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte

De Caritascollecte van zondag 3 oktober is bestemd voor Missio (Pauselijke Missie-werken). Missio ondersteunt de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld bij het verkondigen van het evangelie, het gezamenlijk vieren van de eucharistie en het geven van pastorale zorg aan armen en zieken en aan kinderen en ouderen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Ook op zondag 17 oktober is er een extra collecte. Deze is bestemd voor de Wereld missiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar staat Guinee centraal. Meer informatie is te vinden op de website www.missiokids.nl. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Tenslotte is er eveneens op zondag 31 oktober een extra collecte (Zondag voor de Oecumene).
Corona en vieringen
Zoals bekend zijn met ingang van 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Ook voor de kerken en kerkgenootschappen heeft dit gevolgen. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in de kerk ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Wel worden gelovigen uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gerei-nigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd.
Volkszang is eveneens weer toegestaan. Koren moeten daarbij wel de regels van het RIVM (met name over de opstelling) volgen. Verder blijven de basisregels voorlopig van kracht, te weten handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking, geen hand geven bij de vredeswens, gepaste houden naar anderen en collectes bij de uitgang.
Verder wordt verwezen naar de brief van pastoor Wiertz van 29 september j.l. aan de parochianen.
Wat onze kerk betreft wordt bekeken wanneer de bank terug geplaatst kunnen worden. Dit betekent dat er voorlopig 68 bezoekers zijn toegestaan.
Viering Allerzielen
Op zondag 31 oktober herdenkt de katholieke kerk de overleden gelovigen. Ook wij herdenken de overleden parochianen van onze geloofsgemeenschap en in het bijzonder zij die ons in de periode van 30 september 2020 tot 1 oktober 2021 zijn ontvallen. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering. Wij trachten steun te bieden aan de families in onze geloofsgemeenschap die getroffen zijn door de dood van een dierbare.
In onze geloofsgemeenschap gaat het dit jaar om 13 overledenen. Zoals elk jaar hebben wij de families uitgenodigd om de viering bij te wonen en na de viering het gedachteniskruisje dat bij de uitvaartviering in de Mariakapel is achter gelaten in ontvangst te nemen.
Oproep Kerk en Vluchteling
Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen roept iedereen op om de petitie van Vluchtelingenwerk Nederland te ondersteunen. U vindt meer informatie over de petitie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland. Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. Zij hebben meer dan ooit bescherming nodig. Vluchtelingenwerk Nederland vraagt het Nederlandse kabinet snel werk te maken van:
• een nieuw asielbeleid voor Afghanen;
• evacuatie Afghaanse medewerkers;
• ondersteuning van de buurlanden;
• maken van solidaire Europese afspraken.
Afghanen zijn in doodsangst. Help mee ze te beschermen. Teken de petitie! Ga naar de website: https://actie.vluchtelingenwerk.nl/petitie-vluchtelingen-afghanistan en teken de petitie.
Benoeming nieuwe kapelaan
Zoals bekend wordt in het weekend van 17 oktober afscheid genomen van kapelaan Jochem van Velthoven. Hij is benoemd is tot pastoor van de H Catharinaparochie in Oosterhout. Op 24 oktober wordt hij daar geïnstalleerd.
Tot zijn opvolger heeft bisschop Liesen met ingang van 1 januari a.s. benoemd kapelaan Rodrigo Rojas Romero. Kapelaan Rodrigo is 45 jaar oud en van Argentijnse afkomst. Hij werd twintig jaar geleden tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in landen rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten, waar hij in vaak moeilijke omstandigheden als priester dienstbaar is geweest. Twee jaar geleden is kapelaan Rodrigo naar het bisdom Breda gekomen. Hij heeft gefunctioneerd als aalmoezenier van de arabisch-sprekende christenen in het bisdom en is sinds november 2020 kapelaan in de H. Catharinaparochie van Oosterhout. Daar heeft hij het parochieleven in het bisdom leren kennen. Kapelaan Rodrigo heeft de Nederlandse taal leren spreken, en hij hoopt dat nog te verbeteren. Hij spreekt ook andere talen, waaronder Arabisch, Spaans en Engels. Hij kan als vanzelf parochianen die vanuit de hele wereld in Zeeuws-Vlaanderen zijn komen wonen helpen om zich in onze omgeving goed thuis te weten.
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben inmiddels met kapelaan Rodrigo kennis gemaakt. Hij krijgt een aanstelling van 80% voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast zal hij voor 20% van zijn werktijd werkzaam zijn als aalmoezenier voor arabisch-sprekende christenen in het hele bisdom. Kapelaan Rodrigo zal gaan wonen in Terneuzen, in de woning aan de Walstraat. Datum en plaats van de presentatieviering moeten nog bepaald worden. Zodra meer bekend is zult u daarover geïnformeerd worden.Naar startpagina