Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2020

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten


Zondag 6 december 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
1e Collecte voor de Caritas (Adventsactie)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Maria Louisa de Poorter, namens de parochie.

Zondag 13 december 2020. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
1e Collecte voor de Zondag voor de Oecumene
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor José Mabesoone – Verschueren, namens de parochie.


Zondag 20 december 2020. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Gerda Helena Verstraete, weduwe van Eugène Louis Ongenae, namens de parochie.
• Voor Jenny Leonie Marie Vercraeije, weduwe van Adrianus Marinus Christianus Uitdewilligen, namens de parochie.

Donderdag 24 december 2020 (Kerstavond) is er geen viering (wel online-viering).

 

Vrijdag 25 december 2020 (Kerstmis). 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Johanna Maria de Dobbelaere, weduwe van Robert Arsène Marie de Clerck, namens de parochie
• Voor José Mabesoone – Verschueren, namens de parochie.
Zaterdag 26 december 2020 (Tweede (Kerstdag) is er geen viering.
Zondag 27 december 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Guy De Wispelaere, namens de parochie.
• Voor Alice Clara Maria Buijsse, weduwe van Marcel Cijrille Dierikx, namens de parochie.
Vrijdag 1 januari 2021 is er geen viering.

Zondag 3 januari 2021. 10.45 uur.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er voorlopig geen vieringen.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.

Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.

Digitaal

De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 6 december is bestemd voor de jaarlijkse Adventsactie. Zo wordt een teken gegeven dat wij delen met onze medemensen in nood, maar ook voor de mensen die zich voor hen inzetten. Ook voor deze mensen geldt in de komende periode “Vol verwachting klopt ons hart”. Laten we onze medemens niet teleurstellen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Kosterij
Diverse malen is in deze Maandberichten een oproep gedaan om hulp bij de invulling van de kosterij, waaronder de noodzaak aan een reservekoster. Aanmelding van kandidaten bleef echter uit. Inmiddels heeft Christianne Ego haar taken als kosteres grotendeels beëindigd. Voor haar jarenlange trouwe inzet, werkzaamheden en betrokkenheid als kosteres zijn wij haar veel dank verschuldigd.
Kort geleden hebben zich twee gegadigden zich aangemeld bij het parochiebestuur om de kostertaken te gaan uitvoeren, te weten Gomaar Nuyts en Arjen Gernaert.
Inmiddels is met hen gesproken. Bij die gespreken waren ook Nico Peterse en Christianne Ego aanwezig. Aan de orde zijn geweest de taken, de uitvoering ervan de overdracht enz. en alles wat daar bij komt kijken. Een aantal zaken zal nog verder uitgewerkt moeten worden. Op zondag 6 december zullen zij aan de geloofsgemeenschap worden gepresenteerd.
Wij zijn verheugd dat de kosterij weer op sterkte is en wij wensen hen een goede toekomst. Wel blijft nog de hoop dat er desondanks ook een aantal mensen zijn die weleens als invalhulp kunnen bijspringen. Denk bijvoorbeeld aan een uitvaart in de week.
Actie Kerkbalans 2020 (Herinnering)
Begin dit jaar heeft de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats gehad. Deze actie is bedoeld om de kosten van pastores, onderhoud van de kerken, personeelskosten, verwarming, bloemversiering, aankoop van materiaal op het gebied van catechese, vormsel, Eerste
Communie en de liturgie te betalen. Deze kosten kunnen niet voldaan worden uit de opbrengsten van collectes, e.d. Daarvoor wordt een financiële bijdrage gevraagd van de parochianen. Uw bijdrage is onmisbaar. Deze helpt in elk geval mee om onze parochie en
onze kerken in stand te houden.
Daarom wordt ook elk jaar in het laatste kwartaal een herhalingsaktie gehouden. Deze is in eerste instantie bedoeld om degenen te bereiken die vergeten zijn hun jaarlijkse bijdrage te betalen. Door omstandigheden is deze herhalingsaktie dit jaar echter later dan
u de laatste jaren gewoon bent. Begin december zal de enveloppe weer in de brievenbus gedeponeerd worden. We hopen ook dat u de parochie in deze moeilijke coronatijd niet vergeet en alsnog uw bijdrage betaalt. Misschien wilt u een extra gift geven. Ook de
inkomsten van de kerk hebben namelijk te lijden onder het coronavirus. Deze zijngedaald, ook omdat er maar weinig mensen bij vieringen mogen zijn en er een periode geen vieringen zijn geweest.
De parochie zal u heel dankbaar zijn.

Oecumenische Kerstgezinsnachtviering

De vieringen met Kerstmis zijn dit jaar vanwege het nog steeds aanwezige coronavirus anders dan andere jaren. Met name is dit het geval bij de oecumenische viering op 24 december. De laatste jaren organiseerde een Werkgroep van PG De Brug en de H.
Eligiuskerk in Oostburg een Oecumenische Kerstgezinsnachtviering voor jong en oud. Dit jaar heeft de werkgroep moeten besluiten deze viering alleen online te moeten houden inverband met alle coronamaatregelen die er op dit moment zijn en die het samen met elkaar vieren niet mogelijk maken.
De Werkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen voor deze online Oecumenische Kerstgezinsnachtviering. Zij onderzoekt hoe er toch op een leuke en verantwoorde manier samen kan worden gevierd. U zult van de voortgang hiervan op de hoogte worden gehouden via de weekberichten van de scholen, de facebookpagina’s, websites, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen van beide geloofsgemeenschappen en mogelijk nog op andere wijze.
Het online zetten van de Oecumenische Kerstgezinsnachtviering staat gepland voor donderdag 24 december om 19.00 uur. Waar en hoe u de viering kan bekijken c.q. volgen laten we weten via de eerder genoemde kanalen.
Houd dus de komende tijd de berichten van de Werkgroep over deze viering goed in de gaten, zodat u weet hoe u mee kan werken en vieren aan de online Oecumenische Kerstgezinsnachtviering.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
De vergaderingen van de PKC zijn in verband met de strengere coronaregels van de
regering voorlopig uitgesteld. Ook het overleg met het parochiebestuur dat gepland stond
voor eind november is afgelast.

 

Naar startpagina