Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 1 december 2019 is er geen viering in onze kerk in verband met de Andreas-viering in de kerk van Maria Hemelvaart te Aardenburg. Aanvang 10.45 uur.
Zondag 8 december 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 15 december 2019. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels, namens de parochie.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Desiderius van Belleghem en echtgenote Louisa Heetesonne.
• Voor Cornelis Faes en Marcella Vanderhaegen.
• Voor Jozef Lucas Maria Cuelenaere.
Zondag 22 december 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Dinsdag 24 december 2019. 19.00 uur. Oecumenische Kerst Gezinsviering (Dienst van Woord en Gebed).
Voorgangers dhr. N. Peterse en ds. A. van Houweling
Lector dhr. R. Heijwegen en leden van de werkgroep
Na de viering chocolademelk en glühwein in de Eligiuszaal en in de hal van de kerk.

Woensdag 25 december 2019 (Kerstmis). 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
Zondag 29 december 2019. 10,45 uur. (Parochiële) Communieviering
Voorganger dhr. N. Peterse
Koor Gregoriaans Koor
Lector
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Woensdag 1 januari 2020 is er geen viering.
Zondag 5 januari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken (met Nieuwjaarswafeltjes) in de Eligiuszaal.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 1 december 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Nico Peterse.
Zondag 15 december 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Woensdag 25 december 2019 (Kerstmis). Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorganger: Rianne Picavet.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open vrijdag van 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie
dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 1 december in de kerk van Maria Hemelvaart in Aarden-burg is bestemd voor de jaarlijkse Adventsactie (Kerstpakketten). Zo wordt een teken gegeven dat wij delen met onze medemensen in nood, maar ook voor de mensen die zich voor hen inzetten. Ook voor deze mensen geldt in de komende periode “Vol verwachting klopt ons hart”. Laten we onze medemens niet teleurstellen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 12 november was er een reguliere vergadering van de PKC. In deze vergadering is terug gekeken op de activiteiten in de Bevrijdingsweek, met o.a. de oecumenische viering op 1 november, de Allerzielenviering en het concert van het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor op 3 november. Voor een aantal vrijwilligers was dit een erg drukke week. Maar alle activiteiten zijn voorspoedig en tot volle tevredenheid verlopen. En er is vooruit gekeken naar de komende drukke Kerstperiode.
Ook kwamen enkele huishoudelijke zaken aan de orde, waaronder het vergaderrooster, het rooster voor koffiedrinken na de vieringen, de liturgische roosters voor het 1e halfjaar 2020, de nieuwe prijs voor de gebedsintenties en de herinneringsactie Kerkbalans 2019. Als gevolg van de overgang naar een nieuw systeem zaten er in de herinneringsactie nogal wat onregelmatigheden. Die zullen dus opgelost moeten worden. Opnieuw kwam de noodzaak tot de versterking van de PKC aan de orde. Enkele parochianen hebben zich inmiddels gemeld om in werkgroepen actief te zijn. Een verheugende ontwikkeling.
Ook is gesproken over de regeling voor de verhuur van de Eligiuszaal en de kerk. Deze verhuur zal met ingang van het nieuwe jaar worden geregeld vanuit het Parochie-secretariaat. Zodra deze regeling definitief is zal er over worden bericht. Tot slot kwamen weer een aantal technische zaken met betrekking tot het kerkgebouw aan de orde, zoals het aanbrengen van gaas op goten, de problemen met de verwarming en de verlichting, het binnenplein en de mogelijkheden voor het vervangen van de panelen in de tussendeur van de kerk door glas.
De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Beëindiging vrijdagopenstelling
Zoals al eerder in de Maandberichten is gemeld wordt de vrijdagopenstelling van het parochiesecretariaat met ingang van het nieuwe jaar 2020 beëindigd. U kunt dan echter altijd terecht op het Parochiecentrum, dat elke morgen bezet is en bereikbaar is. Ook kunt u uw gebedsintenties per e-mail of per formulier opgeven.
Kosten gebedsintenties
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de prijs voor een gebedsintentie. De kosten voor een gebedsintenties bedragen dan € 11,--. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Deze prijsverhoging heeft geen invloed op intenties die al voor 2020 zijn aangevraagd en zijn betaald. Ook fundaties worden er niet door getroffen.
Andreasviering
Op zondag 1 december vindt de jaarlijkse parochiële Andreasviering plaats en wel in de kerk van Maria Hemelvaart te Aardenburg. Een plechtige eucharistieviering voor alleparochianen met medewerking van alle PKC’s waarin zullen voorgaan pastoor Wiel Wiertz, Ignace D’Hert o.p. en Frans van Geyt. Aanvang van de viering 10.45 uur.
Kerstpakkettenactie 2019
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. De dozen kunnen nog tot en met 6 december achterin de kerk of op het Pastoraal Centrum worden ingeleverd.
Een glimp van God – Bach in de kersttijd
Na drie keer Bach in de Goede week, nu aandacht voor de muzikale omlijsting van Bach bij het feest van begin. De Engelse dirigent John Eliot Gardiner vertelt met enthousiasme over de zes cantates die tesamen het Weinachtsoratorium vormen. Een andere setting en toonzetting dan de passiemuziek rond het lijden en sterven; bij het feest van geboorte past gejuich en muziek die bruist en zoemt van leven; muziek die ons een vermoeden geeft van het wonder van te bestaan als mens, geestelijk vrij, te midden van heel de schepping die ons omringt. De muziek van Bach laat ons een glimp van het goddelijke, van het heilige ervaren, aldus Gardiner. Zij heeft een eigen zeggingskracht, en kan op vele manieren benaderd en uitgevoerd worden. Gardiner kiest voor de praktijk van oude instrumenten. In de aanloop naar het kerstfeest bereiden we ons met de muziek van Bach voor op de geboorte van een kind in een kribbe met engelen en herders. We kijken naar een documentaire over de benadering en interpretatie van het Weihnachtsoratorium door Gardiner, lezen het kerstverhaal, en beluisteren fragmenten in een uitvoering van het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Bach in de kersttijd om een glimp van God op te vangen….. Iedereen is van harte welkom op 17 december 2019 om 19.30 uur in de H. Eligiuskerk (Eligiuszaal).
Oecumenische Kerstgezinsviering “Samen Onderweg!”.
Dinsdag 24 december om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk.
Ook dit jaar hebben de werkgroep kindernevendienst van de PG De Brug en de werkgroep gezinsviering van de H. Eligiuskerk de handen ineengeslagen om een mooie Oecumenische kerstge-zinsviering te organiseren op kerstavond voor jong en oud.
De werkgroepen hebben aan de kinderen van de basisscholen gevraagd, om deze avond te komen meezingen in een kinder-koor, voor te lezen, mee te doen bij een verhaal en op allerlei andere manieren actief mee te doen aan de viering.
Het verhaal van dit jaar is ‘Michiel en de houtsnijder’. Kinderen beelden het verhaal uit, dat wordt voorgelezen. Wat er allemaal in het verhaal gebeurt, gaan we niet verklappen.
U wordt van harte uitgenodigd om dat te komen bekijken en te beluisteren deze avond. Na dit verhaal zal het bekende kerstverhaal worden verteld en mogen kinderen samen met voorgangers het kerstkind in de kerststal leggen, nadat dit verhaal is voorgelezen. Dit alles wordt afgewisseld met mooie en bekende kerstliedjes, die de kinderen van het koor zullen zingen en waarbij u natuurlijk volop mag meezingen.
U bent allen van harte welkom vanaf 18.30 uur en de kinderen van het koor zullen vanaf 18.45 uur al enkele bekende kerstliedjes zingen. Na afloop van de viering is er chocolade-melk voor de kinderen en een heerlijk glaasje glühwein voor de volwassenen.
Rozenkransgebed
Met ingang van 2020 zal elke eerste donderdag van de maand in de Mariakapel het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 17.00 uur. De eerste keer is donderdag 2 januari 2020. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen