Maandberichten PKC Oostburg--Groede November 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 3 november 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas (Kerstpakketten)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Leo Meijer, namens de parochie.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels, namens de parochie.
• Voor Denis Verrostte - Hautekiet en zoon Chris.
• Voor Hendrik de Paauw, levenspartner van Daniel Debel.
• Voor de overleden familie O. Plasschaert – Mahu.
• Voor Marie Remijn echtgenote van Remi Buijsse en zoon Theo en overleden familie.
• Voor de overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Oostburg.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 10 november 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Zondag voor de Oecumene
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
Zondag 17 november 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders en overleden familieleden.
• Voor Georges Snouwaert en Angèle Missiaen en overleden familie.
• Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.

Zondag 24 november 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Georges Termont en echtgenote Marie De Wilde.
Zondag 1 december 2019 is er geen viering in onze kerk in verband met de Andreas-viering in de kerk van O.L.V. Hemelvaart te Aardenburg. Aanvang 10.45 uur.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 3 november 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen - Inghels.
Zondag 17 november 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ad van Kuijk en Gonny van Hevele..
Zondag 1 december 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorganger: Nico Peterse.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag van 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 november is bestemd voor de jaarlijkse Adventsactie (Kerstpakketten). Op deze wijze wordt een teken gegeven dat wij delen met onze mede-mensen in nood. Ook voor deze mensen geldt in de komende periode “Vol verwachting klopt ons hart”. Laten we onze medemens niet teleurstellen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. Elders in deze Maandberichten wordt hierop nader ingegaan.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 16 oktober was er een reguliere vergadering van de PKC. In deze ver-gadering is met name de voortgang van een aantal zaken aan de orde geweest (w.o.
herinneringsactie Kerkbalans, verhuur Eligiuszaal, programma Bevrijdingsweek). Er is vooruit gekeken naar de Allerzielenviering op 3 november a.s. Ook is al aandacht ge-schonken aan de komende Kerstperiode. Uiteraard is er stil gestaan bij de noodzaak tot versterking van de PKC en aan de versterking van de actieve werkgroepen. Op de oproep tot versterking is helaas weinig tot geen reactie gekomen. Wel stemt tot tevredenheid, dat de schoonmaakgroep met een drietal personen kan worden uitgebreid. Tot slot zijn diverse technische zaken met betrekking tot het kerkgebouw aan de orde geweest.
De volgende vergadering is op woensdag 13 november 2019. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Verder was er op dinsdag 22 oktober 2019 een gezamenlijke bijeenkomst van het parochiebestuur en het pastoraal team met de vier PKC’s en het Caritasbestuur, waarin actuele zaken werden besproken. Verder was er een presentatie van Egbert Bornhijm over het proces van parochievernieuwing met als titel “Als God renoveert” (U kunt hierover meer vinden op www.missionaireparochie.nl).
Allerzielenviering
Zondag 3 november is de jaarlijkse herdenking van alle overledenen van onze geloofs-gemeenschap in het afgelopen jaar. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering. Hun namen worden in deze viering nog eenmaal voorgelezen, terwijl er bij elk gedachteniskruisje een speciale kaars wordt ontstoken. Deze worden na afloop uitgereikt aan de nabestaanden. Aansluitend is er ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Beëindiging vrijdagopenstelling
In de Maandberichten van oktober hebben wij u al laten weten dat de vrijdagopenstelling van het parochiesecretariaat (van 10.00 tot 11.00 uur) met ingang van het nieuwe jaar 2020 wordt beëindigd. Vele jaren was op vrijdagmorgen het Parochiesecretariaat (ingang Breydelstraat) van 9.00 tot 11.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van gebedsintenties, vragen enz. Omdat de laatste jaren het bezoek aanzienlijk is verminderd werd met ingang van maart 2019 de openstelling teruggebracht van.10.00 tot 11.00 uur.
Wij moeten echter constateren, dat het bezoek nog verder is afgenomen en dat het niet meer loont om het parochiesecretariaat langer open te houden. Helaas, maar het is niet anders. Met ingang van het nieuwe jaar zal deze openstelling dan ook beëindigd worden en is het parochiesecretariaat gesloten. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.
De service aan de parochianen zal er naar de mening van de PKC zeker niet onder lijden. U kunt immers altijd terecht op het Parochiecentrum, dat elke morgen bezet is en bereikbaar is. Ook kunt u uw gebedsintenties per e-mail of per formulier opgeven.
Andreasviering
Op zondag 1 december vindt de jaarlijkse parochiële Andreasviering plaats en wel in de kerk van O.L.V. Hemelvaart te Aardenburg. Een plechtige eucharistieviering voor alle parochianen met medewerking van alle PKC’s waarin het pastoraal team zal voorgaan. Aanvang van de viering is 10.45 uur. En er is een middagprogramma. Binnenkort is hierover meer bekend.
Kerstpakkettenactie 2019
Ook dit najaar wordt er weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. De dozen zijn beschikbaar vanaf begin november en kunnen tot en met 6 december achterin de kerk of op het Pastoraal Centrum worden ingeleverd.
De Werkgroep Kerstpakketten West Zeeuws-Vlaanderen schrijft het volgende over deze actie.

De zomer is voorbij, het begint alweer najaar te worden, dus tijd om de jaarlijkse kerst-pakkettenactie te organiseren. Wat zou het mooi zijn dat Kerstmis voor iedereen een fijn en gezellig feest wordt. De werkgroep wil proberen hieraan een kleine bijdrage te leveren en organiseert daarom ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie, die is bedoeld voor de minima in West Zeeuws-Vlaanderen. Ook voor hen is het belangrijk dat er juist in de kersttijd wat warmte en gezelligheid en een pakket met iets extra‘s is.
De verwachting is dat het aantal aanvragen dit jaar rond de 300 pakketten zal liggen.
Dus er moeten weer veel dozen gevuld worden. Daar is uw hulp bij nodig!!! Voelt u zich aangesproken door deze actie en wilt u een kerstpakket vullen, dan horen we het graag.
De werkgroep kerstpakketten West Zeeuws Vlaanderen is bereikbaar via de voorzitter van de Parochiële Caritas (tel 0117-401535) of via e-mail kerstpakketwzvl @gmail.com.
Programma Herdenking Slag om de Schelde
Vrijdag 1 november
Om 11.00 uur is er een oecumenische bijeenkomst voor de hele regio in de H. Eligiuskerk met als thema: Herdenken en Vrijheid Vieren. De organisatie van deze herdenkings-bijeenkomst is in handen van de Werkgroep Oecumene Oostburg. Aan deze bijeenkomst werken Pastor Ignace D’Hert en ds. Aart van Houweling namens de beide kerken mee. Muzikale medewerking is er van het seniorenkoor Zangvreugd, terwijl Willy Kamphuis de samenzang op het orgel begeleidt. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door burge-meester mevr. Marga Vermue namens het college van B&W. Het parochiebestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter pastoor Wiel Wiertz terwijl de kerkenraad van Protestantse gemeente De Brug wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter mevr. Corien van Baal.
Aansluitend verzamelen bezoekers en deelnemers zich op het Eligiusplein. Als om 12.00 uur de klokken gaan luiden worden de Nederlandse en Canadese vlag gehesen Van 12.00 uur tot 12.10 uur worden in heel West Zeeuws-Vlaanderen alle kerkklokken geluid en overal wordt de vlag uitgestoken. Tijdens het klokkenluiden wandelt de groep naar kerkgebouw Open Haven aan het Kerkplein. Ook hier worden de vlaggen gehesen. Vervolgens wordt in gebouw Open Haven met orgelbegeleiding het Wilhelmus gezongen als besluit van het geheel. Daarna is hier ontmoeting en koffie. De verwachting is dat Omroep Zeeland verslag zal doen van deze herdenking.
zondag 3 november
Om 10.45 uur is er een plechtige Eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden parochianen in het afgelopen jaar en uitreiking van het Allerzielenprentje. De voorganger is pastor Ignace D’Hert. Na de viering is er ontmoeting en koffiedrinken.
Rond 11.30 uur begint de herdenkingsceremonie met kranslegging en bloemenhulde bij het monument aan het Raadhuisplein na aankomst van Canadees detachement, gevolgd door een toespraak door burgemeester Marga Vermue.
Om 16.00 uur begint in de H. Eligiuskerk een herdenkingsconcert door het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor met 4 solisten en het Ty Zeeuws Kamerorkest onder leiding van Pascal Lesthaeghe. Uitgevoerd wordt o.a. Requiemmuziek van Johan Michael Haydn en Ferdinand Schubert en werken van Joseph Haydn.
De kaarten om dit concert bij te wonen kosten € 17,50 per persoon. Deze kunnen worden besteld door overmaking van het bedrag op IBAN-nummer NL65RABO0101245351 ten name van Zeeuws-Vlaams Kamerkoor onder vermelding van naam, adres en aantal kaarten. Deze liggen dan gereed bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Aan de kerk kosten de kaarten € 20,-- per persoon.
Na het concert is er een receptie in hal en gangen van het Pastoraal Centrum