Maandberichten PKC Oostburg--Groede Augustus 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 6 oktober 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (Pauselijke Missiewerken)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor overleden ouders en familie.
Zondag 13 oktober 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 20 oktober 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huijbregtse
1e Collecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
Zondag 27 oktober 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.Zondag 3 november 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuyts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Leo Meijer, namens de parochie.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 6 oktober 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Rina en Jules Marteijn.
Zondag 20 oktober 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag van 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte

De Caritascollecte van zondag 6 oktober is bestemd voor Missio (Pauselijke Missie-werken). Tijdens deze maand vraagt Missio aandacht voor de katholieke gelovigen in arme landen. Speciaal voor kinderen is er aan het begin van deze maand een Wereld-missiedag. Hierover is informatie te vinden op de website www.missiokids.nl. Op de website van Missio (www. missio.nl) kunnen volwassenen de nodige informatie vinden. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 18 september was er een reguliere vergadering van de PKC. Bij aanvang werd nog even stil gestaan bij het overlijden van PKC-lid Ineke van Oosten.
In deze vergadering is o.a. gesproken over de vrijdagopenstelling van 10.00 tot 11.00 uur. Vanwege de geringe belangstelling werd besloten hiermee met ingang van 2020 te stoppen. Ook werd teruggekeken op de jubileumviering van pastor Ignace D’Hert op 18
augustus j.l. en op de vieringen tijdens de vakantie van het dameskoor. En er is vooruit gekeken naar de Allerzielenviering op 3 november a.s.
Wederom kwam de noodzaak tot de versterking van de PKC aan de orde. Maar ook het dameskoor, de bloemengroep, de schoonmaakgroep en de lectorengroep aan de orde. Ook daar is dringend behoefte aan versterking. Het vele werk moet door steeds minder mensen gebeuren. Nogmaals wordt een beroep op de parochianen gedaan om behulp-zaam te zijn, in welke vorm dan ook. In de Maandberichten zal nog een aparte oproep worden opgenomen.
Uitvoerig is gesproken over de activiteiten die in de kerk plaatsvinden in de Bevrijdings-week 27 oktober – 3 november (Herdenking Slag om de Schelde). Er zal hiervoor een afzonderlijk programma wordt samengesteld.
Ook is er dit najaar weer een herinneringsactie in het kader van de Actie Kerkbalans 2019. Tot slot kwamen nog enkele technische zaken met betrekking tot het kerkgebouw aan de orde. Het bestuur heeft de PKC gevraagd offertes te vragen voor het vervangen van de panelen in de tussendeur van de kerk door glas.
De volgende vergadering is op woensdag 16 oktober 2019. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Verder is er op dinsdag 22 oktober 2019 een gezamenlijke bijeenkomst van het parochie-bestuur met de vier PKC’s en het Caritasbestuur.
Vormingsaanbod 2019 - 2020
Het boekje met het gezamenlijk vormingsaanbod voor het werkjaar 2010 – 2020 van het Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West Zeeuws-Vlaanderen is uit en is voor u beschikbaar op de gebruikelijke plaats bij de Maandberichten.
Rozenkransgebed
De maand oktober is van oudsher een speciale Mariamaand vanwege het feest van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Er is daarom in deze maand regelmatig gelegenheid voor het bidden van de Rozenkrans. Dit gebeurt eenmaal per week op een tijdstip dat wellicht iedereen goed past en wel op de donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 oktober in de Mariakapel vanaf 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Collecte jubileum pastor Ignace D’Hert
Eerder is aandacht gevraagd voor de inzameling in het kader van het jubileumcadeau voor pastor Ignace D’Hert. Er kan nog steeds een bijdrage worden gestort op IBAN-nummer NL28 RABO 0168 4281 13 t.n.v. H. Andreasparochie met duidelijke vermelding van ‘bijdrage Thope’. De totaalopbrengst wordt eind oktober als jubileumcadeau namens de parochie overhandigd aan Ignace. Zoals bekend gaat de opbrengst naar het door Ignace aangewezen goed doel, namelijk VZW THOPE.
Allerzielenviering
Zondag 3 november is de jaarlijkse herdenking van alle overledenen van onze geloofs-gemeenschap in het afgelopen jaar. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering.
Dringende Oproep tot ondersteuning
Het reilen en zeilen van de locale parochiekerk kent vele terreinen van activiteit, Gemakshalve duiden we deze aan met: vieren, dienen en faciliteren. Naast de financiële steun die daarvoor nodig is (Kerkbalans!) is er ook voortdurende behoefte aan concrete medewerking en hulp door vrijwilligers vanuit de parochie.
Het pastoraal team bepaalt het rooster van vieringen en stelt vast wie de voorganger is en is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van een viering. Maar hierbij zijn nog vele anderen betrokken, zoals koster, zangkoor en lectoren. Bij de uitvoering van de onderstaande taken is uitbreiding van helpers zeer gewenst"Kosterij
Kostertaken worden door mw. Christianne Ego uitgevoerd. Zij is al jaren een vertrouwd gezicht in de verschillende diensten. Doordat nu alles afhangt van één persoon zijn we echter te kwetsbaar. Hoewel dit niet altijd zichtbaar is, is dit qua werkzaamheden zeker een omvangrijke en belastende functie voor één persoon. Er is dan ook dringend behoefte aan personen, die willen meewerken als hulpkoster/vervanger bij de zondagsdiensten en bij uitvaartplechtigheden en bij de voorbereiding ervan of die anderszins ondersteuning willen bieden.
Dameskoor
Het parochieel dameskoor staat onder leiding van Ineke Postma. Anniek Contant is de organiste. Het koor verzorgt de zang bij alle vieringen. Het koor repeteert elke maandag- avond. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is hoog - en nieuwe aanwas van ook jongere stemmen is zeer gewenst: ”Kun je nog zingen, zing dan mee!” U bent meer dan welkom.
Lectoren. Een lector/lectrice verzorgt de schriftlezing en gaat voor bij diverse gebeden. In toenemende mate treedt de lector ook op als assistent in de liturgie. Een positieve ontwikkeling. Mensen met talent voor voordracht en lezen in het openbaar zijn erg welkom om de groep van lectoren aan te vullen.
Verder zijn er nog veel andere bijkomende werkzaamheden om het bestaan van een kerkgemeenschap te ondersteunen en mogelijk te maken. Diverse groepen zijn daarvoor actief. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te werken.
De bloemengroep: een groepje “groene vingers”. Zij verzorgen bij toerbeurt de bloem- versiering in de kerk voor alle zondagvieringen, bij bijzondere vieringen en bij uitvaartdiensten. Zij kunnen extra handen goed gebruiken, want de groep is inmiddels erg klein geworden.
De schoonmaakgroep; een paar keer per jaar wordt de kerkzaal geveegd, gestofzuigd en gepoetst. Dankbaar en concreet werk. Een paar handen erbij zou echter erg welkom zijn, want ook deze groep wordt steeds kleiner.
Vooraankondiging beëindiging vrijdagopenstelling
In de laatste PKC-vergadering is besloten de vrijdagopenstelling van het parochie- secretariaat (van 10.00 tot 11.00 uur) te beëindigen. Er is te weinig belangstelling om hiermee door te gaan, terwijl de meeste intenties toch telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd. In de Maandberichten van november zal hierover een meer uitvoerige mededeling verschijnen.
Programma Herdenking Slag om de Schelde
Op een aparte folder vindt u het volledige Overzicht van de activiteiten in het kader van de Herdenking Slag om de Schelde in de Bevrijdingsweek van 26 oktober tot en met 3 november."