Maandberichten PKC Oostburg--Groede Augustus 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 4 augustus 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Zondag 11 augustus 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
Zondag 18 augustus 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Projectkoor o.l.v. Ineke Postma
Lector mw. T. van de Calseijde
dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
• Voor de overleden ouders Vermeire – van Heelsbergen.
Na de viering receptie tgv het 50 jarig priesterjubileum pastor Ignace D’hert
Zondag 25 augustus 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ton Verbraeken
Koor CD muziek
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.

Zondag 1 september 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor CD muziek en/of samenzang
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 11 augustus 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Nico Peterse.
Zondag 25 augustus 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen – Inghels.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag van 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 4 augustus is bestemd voor de ondersteuning van een actueel doel. De parochie wil op deze wijze in deze vakantieperiode een teken geven aan de medemens in nood in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Hun zorgen worden gedeeld. En ook voor hen geldt: “Een goed begin is het halve werk”. Zo laten wij hen merken, dat zij niet alleen worden gelaten. Deze collecte wordt ten zeerste aan-bevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 14 augustus 2019 is er weer een reguliere vergadering van de Parochie Kern Commissie. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Bijbellezen – Evangelie van Marcus
Het Sint Franciscuscentrum organiseert dit najaar een cyclus van 5 avonden over het Marcus-evangelie en wel op 3 september, 1 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november 2019.
Deze avonden vinden plaats in de Emmaüskerk in Terneuzen van 19.30 – 21.30 uur.
In de Maandberichten van juli is hierover al bericht. Graag wordt hiernaar verwezen.
Jubileum pastor Ignace D’Hert
In de maand juli 2019 herdenkt pastor Ignace D’Hert dat hij 50 jaar geleden tot priester werd gewijd. Aan dit jubileum wordt uiteraard aandacht geschonken, alleen niet in juli maar iets later en wel op zondag 18 augustus. Er is dan om 10.45 uur een feestelijke Eucharistieviering in de H. Eligiuskerk, waarin hij zal voorgaan. Thema en liturgie van deze viering is ook door pastor D'Hert bepaald. Het thema is: WOORD ONS GEGEVEN Het is tevens het feest van Maria Hemelvaart, de patrones van een aantal kerken in onze parochie. Alle reden om er een feestelijke en druk bezochte viering van te maken. Het zangkoor is uitgebreid met zangstemmen uit andere koren. Ook lectoren/lectrices uit andere kernen zijn uitgenodigd mee te werken. Er is een speciaal liturgieboekje voor deze viering beschikbaar. Na de viering is er een receptie in de Eligiuszaal, waar we het glas zullen heffen en ieder in de gelegenheid is hem te feliciteren. Onnodig te zeggen dat ieder vanuit heel de Andreasparochie welkom is om van de waardering voor de jubilaris blijk te geven.
De ruimte rond onze kerken
Je kunt naar de ruimte rond onze kerken kijken als naar een stuk grond dat toevallig bij de kerk hoort. Je kunt er ook naar kijken als naar een ruimte waar we “wat meekunnen”. De ruimte rond onze kerken kan ook iets uitdrukken van “waar we als geloofsgemeenschap voor staan. Soms is er meer ruimte rond de kerk, soms minder of zelfs geen. In deze tijd is de ruimte rond de kerk bij uitstek ook de plek om zichtbaar te maken hoe we met elkaar zorg dragen voor natuur en milieu. Juist goede omgang met de schepping, Moeder Aarde, is in onze tijd van groot belang. Velen, en zeker jongeren, hebben daar veel aandacht voor.
In de kerk kun je tot rust komen, maar ook de tuin er omheen kan daartoe uitnodigen. De tuin kan een plek zijn om even op adem te komen. Om geïnspireerd te worden. Er kan een grote diversiteit in de ruimte aangebracht worden. Afwisseling in soorten groen, in de afwisseling van groen en inrichting anderszins. In Bijbelse thema’s en voorstellingen. De tuin rondom onze kerken mag een plek zijn voor iedereen.
In Biervliet staat sinds enkele weken achterop de begraafplaats een bijenkast, naast de kerk in Oostburg is na de herinrichting de ‘Hof van Lof’ aangelegd. Belangrijk is dat ook de ruimte rond de kerk uitstraalt waar de geloofsgemeenschap voor staat. Iets om altijd ook eens over na te denken en waar we met elkaar over kunnen spreken.
Pastoor Wiel Wiertz
Vakantie Parochiekoor
Het parochiekoor heeft van 25 augustus t/m 8 september vakantie. De dames zingen op zondag 18 augustus tijdens de viering van het jubileum van pastor Ignace D’Hert de laatste keer voor de vakantie. Op zondag 15 september zijn zij weer present. Tijdens hun afwezigheid zullen er tijdens de vieringen cd’s gedraaid worden en zal er indien mogelijk ook samenzang plaatsvinden.
Oproep Open Monumentendag 14 september.
Op zaterdag 14 september is het de jaarlijkse Open Monumentendag. Als er voldoende vrijwilligers/vrijwilligsters zijn die de kerk een warm hart toedragen en bereid zijn op die dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur enige tijd als gastheer of gastvrouw te functioneren willen we de Eligiuskerk graag openstellen voor het publiek. In het algemeen wordt dat erg op prijs gesteld. Zij die willen meewerken kunnen zich aanmelden bij: Nico Peterse. nmppeterse@zeelandnet.nl tel. 0117-440218. Of bij het secretariaat. Bij voorbaat dank.