Maandberichten PKC Oostburg--Groede Juli 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 7 juli 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas (Stichting SAKO)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Theo de Rijk, echtgenoot van Rozet de Rijk – Aers.
• Voor Georges Termont en echtgenote Marie De Wilde.
• Voor de overleden familie Aernoudts – Mabesoone.
Zondag 14 juli 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Thijs de Vries, Pol en Raymond de Schot, overleden ouders en uit dankbaarheid.
Zondag 21 juli 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorgangers Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 28 juli 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere

Zondag 4 augustus 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 14 juli 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: nog niet bekend
Zondag 28 juli 2019. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: nog niet bekend
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen


Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 7 juli is bestemd voor SAKO (Stichting steun Aan Kinderen Overzee). Deze stichting wordt gerund door vrijwilligers. Zij werken samen met lokale partners in Bangladesh en Indonesië en bieden kinderen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen zij door het geven van onderwijs en het verbeteren van de gezond-heidszorg aan de kinderen en hun ouders. Ook de opbrengst van de Vastenactie in onze parochie was bestemd voor deze stichting. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
In de maand juli is er geen reguliere vergadering van de Parochie Kern Commissie. De eerstvolgende vergadering is op 14 augustus 2019. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Bijbellezen – Evangelie van Marcus
Het Sint Franciscuscentrum organiseert dit najaar een cyclus van 5 avonden over het Marcus-evangelie en wel op 3 september, 1 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november 2019.
Deze avonden vinden plaats in de Emmaüskerk in Terneuzen van 19.30 – 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). Aan het slot van de avond bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen (de kerkelijke dagsluiting). Het succes van dergelijke cursussen elders in het bisdom is de belangrijke reden dat de bisschop voor deze avonden naar Terneuzen komt.
De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze avonden, die vrij toegankelijk zijn. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06-26364530 (Bianca Ivens).
Jubileum pastor Ignace D’Hert
In de maand juli 2019 herdenkt pastor Ignace D’Hert dat hij 50 jaar geleden tot priester werd gewijd. Aan dit jubileum wordt uiteraard aandacht geschonken, alleen niet in jul,i maar iets later en wel op zondag 18 augustus. Er is dan om 10.45 uur een feestelijke Eucharistieviering in de H. Eligiuskerk, waarin hij zal voorgaan. Thema en liturgie van deze viering is ook door pastor D'Hert bepaald. Het is tevens het feest van Maria Hemelvaart, de patrones van een aantal kerken in onze parochie. Alle reden om er een feestelijke en druk bezochte viering van te maken. Het zangkoor wordt uitgebreid met zangstemmen uit andere koren. Ook lectoren/lectrices uit andere kernen worden uitgenodigd mee te werken. Na de viering is er een receptie in de Eligiuszaal, waar we het glas zullen heffen en ieder in de gelegenheid is hem te feliciteren. Onnodig te zeggen dat ieder vanuit heel de Andreasparochie welkom is om van de waardering voor de jubilaris blijk te geven.
Einde schooljaar Sint Bavoschool
Op vrijdag 5 juli is er in de H. Eligiuskerk om 10.30 uur een korte viering met alle schoolkinderen van de St. Bavoschool ter afsluiting van het schooljaar. Deze viering is verzorgd door de schoolleiding. Voorganger is kapelaan Jochem van Velthoven.
Gezinsdag
Op zaterdag 6 juli is er de grote gezinsdag in en rond de strandkerk in Cadzand. Het programma is van 10.00 uur tot 18.00 uur. Info en aanmelden: www.gezinengeloof.nl/ gezinsdag.
Nieuw bestuur H. Andreasparochie
Eerder deze maand is medegedeeld, dat er vanaf 1 juni een nieuw parochiebestuur is, bestaande uit pastoor Wiertz en drie nieuwe mensen. Er wordt nog gezocht naar uitbreiding om tot een goede taakverdeling te kunnen komen.
De taakverdeling binnen het nieuwe bestuur is als volgt:
Pastoor Wiel Wiertz, voorzitter;
Ronald van Quekelberge, vice-voorzitter (bouwzaken en onroerend goed);
Veronique van Rie, secretaris (secretariaat, communicatie en vrijwilligers);
Jacques Daniëlse, penningmeester (financiën, contracten en personeel).
Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat Sint Eligiusplein 17 en via het emailadres van de secretaris: secretaris.andreas@gmail.com.
Bij deze Maandberichten ligt op de gebruikelijke plaats een brief van pastoor Wiel Wiertz, waarin op deze bestuurswisseling wordt ingegaan.