Maandberichten PKC Oostburg--Groede April 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 5 mei 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuyts
1e Collecte voor de Caritas (Stichting JOTA)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Alfred Jansen en Elza Lauwers en overleden familie.

Zondag 12 mei 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
1e Collecte voor Roepingenzondag
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.

Zondag 19 mei 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorgangers Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.
• Voor Gerard Dierikx en echtgenote Celina Dhuyvetter.

Zondag 26 mei 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuyts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Leo Meijer, namens de parochie.
• Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.

Donderdag 30 mei 2019. 10.45 uur. Communieviering (Hemelvaartsdag)
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Gregoriaans Koor
Lector
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.

Zondag 2 juni 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar

Zondag 5 mei 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Rina en Jules Marteijn.

Zondag 19 mei 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Rianne Picavet.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 5 mei is bestemd voor een project in onze directe omgeving, namelijk Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de Voedselbank in West Zeeuws-Vlaanderen. Door de ondersteuning van de werken en activiteiten van Stichting JOTA willen we als parochie een teken geven dat we de zorgen van onze medemens in onze directe omgeving delen en willen verlichten.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 15 mei.2019 is er weer een reguliere vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).

Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei 2019
De Nationale Herdenking op 4 mei vindt plaats aan de vooravond van het nationaal herdenkingsjaar 2019 – 2020 “75 jaar vrijheid”, dat op 31 augustus a.s. in Terneuzen van start gaat. In dit bevrijdingsjaar staat de Slag om de Schelde centraal.
In de herdenking in Oostburg op 4 mei wordt hier al bij stil gestaan. Een samenkomst ter bezinning vindt plaats in kerkgebouw Open Haven. Er is een bijzondere muzikale ondersteuning door mannenzangvereniging “Inter Nos”, een ruim 50 leden tellend zangkoor uit Groenlo. Het koor zingt een aantal indrukwekkende liederen uit hun reper-toire. Leden van Toneelvereniging De Plattelanders zullen gedichten van Zeeuwse jon-geren uit een eerdere wedstrijd voor scholieren “Dichter bij 4 mei” presenteren. De aan-vang van deze samenkomst is 18.30 uur (stipt).
Om ca. 19.30 uur vertrekt de Stille Tocht vanaf het Kerkplein naar het monument aan het Raadhuisplein. Om 19.45 uur volgt het voorlezen van alle namen die op het monument staan vermeld. Daarna is er de taptoe en om 20.00 uur is er twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus, waarna een toespraak door de burgemeester. Tijdens deze krans-legging wordt er gezongen door het koor Inter Nos. Na afloop is er ontmoeting en koffie in Kerkgebouw Open Haven.

Meimaand-Mariamaand
Het is een goede traditie, dat er in de meimaand gelegenheid is om gezamenlijk de Rozenkrans te bidden Met ingang van woensdag 1 mei op alle weekdagen telkens van 19.00 uur tot ca. 19.30 uur in de Mariakapel. (uitgezonderd donderdag 30 mei). Ieder die zich wil aansluiten bij deze gebeden rond de 15 geheimen van de rozenkrans is van harte welkom.

Theater in de kerk
Op zaterdag 11 mei a.s. vindt in de O.L.V. van Lourdeskerk in Bergen op Zoom plaats het Theater in de kerk, Bibliodrama 'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?'
De organisatie is in handen van het jongerenpastoraat van Bisdom Breda in samen-werking met de werkgroep Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum.
Al meer dan vijftien jaar maken jongeren onder begeleiding in één dag van een Bijbel-verhaal een complete theatervoorstelling. Met alles erop en eraan: drama, zang, muziek, dans, kostuum, decor, schmink, promotie (o.a. social media) en natuurlijk techniek. De jongeren doen alles zelf en werken de gehele dag samen om ’s avonds een onvergetelijke productie neer te zetten. Deze samenwerking, ervaring en beleving zorgen ervoor dat de jongeren groeien door de ervaring die ze opdoen en dat ze de boodschap van Gods liefde in het Bijbelverhaal ontdekken en meedragen in hun leven.
De voorbereiding start om 10.00 uur en de voorstelling begint om 19.00 uur. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om gezellig samen iets te drinken en daarna eindigt de dag om 21.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Alle tieners en jongerentussen de 12 en 26 jaar uit het hele bisdom zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.
Zie voor meer informatie www.Sint Franciscuscentrum/Bibliodrama.
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar theaterindekerk@outlook.com, of via het inschrijfformulier op bovengenoemde website.

Zondag 9 juni. Hoogfeest van Pinksteren.
De gezamenlijke oecumenische viering op Pinksteren is dit jaar om 10.00 uur in kerkgebouw Open Haven aan het Kerkplein. De viering is voorbereid door de Werkgroep Oecumene Oostburg.
Na de viering is er in het Hervormd Kerkcentrum gelegenheid tot ontmoeting en koffie-drinken. Uiteraard is ieder van harte welkom bij deze viering op Pinksterzondag.

Zangavond in Aardenburg
Vrijdag 24 mei organiseert het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen weer haar jaarlijkse zangavond. Thema dit jaar is ‘Beeld en gelijkenis'. Dit jaar in de kerk van de heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg. De zangavond is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk, koorzanger, organist, dirigent, pastor….
Het thema van onze zangavond komt uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi (2, 6-11). Het beschrijft waarschijnlijk een bestaande hymne, een lofzang op de Messias. De hymne en de bijbeltekst gaan over de levenshouding van de Messias. Hoewel hij als mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, heeft hij daar geen misbruik van gemaakt. Hij heeft geen macht begeerd, zich niet als een god gedragen, maar als een dienstknecht. Zo mogen wij hem volgen, dienstbaar zijn aan onze medemens. Een mooi uitgangspunt om een avond samen te zingen.
De zangavond staat ook dit jaar onder de deskundige leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus. Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van de Vlaamse liedbundel ‘Zingt Jubilate’. Marcel Mangnus is organist van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.
Tijdens de zangavond zullen we liederen zingen, die iedereen in de eigen geloofsge-meenschap kan gebruiken. De avond is dus uitermate geschikt om uw repertoire uit te breiden. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de avond. De aanvang is om 19.30 uur maar de ontvangst is vanaf 19.00 uur (met koffie en/of thee). Einde van de zangavond is om 22.00 uur. Opgave kan bij Ronald van Quekelberge