Maandberichten PKC Oostburg--Groede April 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 7 april 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering (Eerste H. Communie)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Jongerenkoor Aardenburg
Lector dhr. G. Nuijts, ouders communicanten
1e Collecte voor de Caritas (Mensen in Nood)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.

Zondag 14 april 2019. 10.45 uur. Communieviering (Palmzondag)
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Rene Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Cyriel Buijsse en echtgenote Clara Dusarduijn en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Witte Donderdag 18 april 2019. 19.00 uur. Parochiële viering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Ritmisch Koor De Westenwind
Lector Parochie
Goede Vrijdag 19 april 2019. 15.00 uur. Gebedsdienst (Kruisweg)
Voorgangers dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Paaszaterdag 20 april 2019. 20.00 uur. Parochiële viering (Paaswake)
Voorganger Pastor Ignace D’Hert en dhr. N. Peterse
Koor The White Group
Lector Parochie
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.

Zondag 21 april 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering (Hoogfeest van Pasen)
Voorgangers Pastoor Wiel Wiertz en pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts, mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Leo Meijer, namens de parochie.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.
Maandag 22 april 2019 (Tweede Pasen) geen viering
Zondag 28 april 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor T. Verbraeken
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.

Zondag 5 mei 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.
• Voor Paula van de Ven – Haneveld, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 7 april 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ad van Kuijk en Gonny van Hevele.
Vrijdag 19 april 2019. Oecumenische Dienst (Goede Vrijdag) om 15.00 uur.
Zondag 21 april 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 7 april is bestemd voor Mensen in Nood. Als Kerk willen we vooral dienstbaar zijn aan hen die het minst van anderen te verwachten hebben en die het alleen niet redden. De Caritas wil die zorg dragen en verlichten door hen financieel bij te staan door middel van deze collecte. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Cursus “Geloven in meervoud”
Op 20 maart is de cursus “Geloven in meervoud” gestart. In een serie van drie vormingsavonden onder leiding van Ignace D’Hert worden enkele grote lijnen getrokken die helpen zicht te krijgen op de verschillende ontwikkelingen in het religieuze landschap . De cursus is gestart op 20 maart met zo’n 20 deelnemers. De laatste vormingsavond vindt plaats op 3 april 2019 (na het voorafgaand avondgebed) van 19.45 uur tot ca. 21.30 uur in de Eligiuszaal.
Oecumenische avondgebeden
Als voortzetting van de Aswoensdagviering vinden ook dit jaar de oecumenische avond-gebeden plaats met lezing, gebeden en samenzang. Het thema dit jaar is: "Op weg naar het licht". De Schriftlezing elke avond sluit aan bij de lezingen van de voorafgaande zondag. De resterende avondgebeden vinden plaats op de woensdagen 3 en 10 april om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk. Er is elke keer een voorganger vanuit een van de twee kerken. De samenzang wordt aan het orgel begeleid om beurten door Anniek Contant en Willy Kamphuis. Ieder is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Vastenactie Parochie H. Andreas
Ook dit jaar organiseert de Caritasinstelling van de Parochie H. Andreas West-Zeeuws Vlaanderen in het kader van de Vastenactie weer een vastenactiemiddag en wel op zaterdag 6 april 2018 in de Eligiuszaal te Oostburg van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Er is weer van alles te doen. Er is een hobby- en boekenmarkt, een taartbuffet en een verloting. De opbrengst van de vastenactie is dit jaar evenals voorgaande jaren bestemd voor SAKO (Stichting steun aan Kinderen Overzee). Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen en onderwijs te geven aan kinderen, zodat iedereen de kans krijgt te leren lezen en schrijven. De Stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio. Zij zullen deze middag ook aanwezig zijn en een presentatie gegeven over het project. Aan de activiteiten doen alle geloofsgemeenschappen uit de parochie mee.
U wordt uitgenodigd deze middag mee te beleven. U bent van harte welkom!!! Met uw hulp is het mogelijk een mooi bedrag bijeen te brengen. In de kerk liggen vasten-zakjes, waarin u uw bijdrage voor dit project kunt doen. Deze kunt u inleveren in een speciale bus in de hal van het Pastoraal Centrum of in de brievenbus St. Eligiusplein 17.
Chrismaviering
In de Goede Week vindt de jaarlijkse Chrismaviering plaats. Dit jaar is deze op woensdag 17 april om 19.00 uur in Teteringen. Hoofdcelebrant is bisschop Liesen. Vanuit onze parochie zal er weer een bus rijden om deze viering te kunnen bijwonen. U kunt zich tot 8 april aanmelden via het Pastoraal Centrum. De eigen bijdrage dit jaar bedraagt € 10,--. U kunt dit bedrag onder vermelding van Chrismaviering 2019 overmaken naar NL23 RABO 0168428113 t.n.v. Parochie Heilige Andreas. Na opgave ontvangen de deelnemers verdere informatie over opstapplaatsen en vertrektijden.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op dinsdag 9 april 2019 is er een reguliere vergadering van het Parochiebestuur met de vier ParochieKernCommissies en het Caritasbestuur. Aandachtspunten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Op woensdag 24 april 2019 is er dan weer een reguliere vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Huispaaskaars
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een mooie paaskaars voor thuis te bestellen. Zo’n kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd op een ingetogen manier in huiselijke kring te beleven. Ook is de huispaaskaars een mooi cadeau om te geven aan mensen die u dierbaar zijn. De bestellijst ligt achter in de kerk.
Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei 2019
De Nationale Herdenking op 4 mei vindt plaats aan de vooravond van het nationaal herdenkingsjaar 2019 – 2020 “75 jaar vrijheid”, dat op 31 augustus a.s. in Terneuzen van start gaat. In dit bevrijdingsjaar staat de Slag om de Schelde centraal.
In de herdenking in Oostburg op 4 mei wordt hier al bij stil gestaan. Een samenkomst ter bezinning vindt plaats in kerkgebouw Open Haven. Er is een bijzondere muzikale ondersteuning door mannenzangvereniging “Inter Nos”, een ruim 50 leden tellend zangkoor uit Groenlo. Het koor zingt een aantal indrukwekkende liederen uit hun reper-toire. Leden van Toneelvereniging De Plattelanders zullen gedichten van Zeeuwse jon-geren uit een eerdere wedstrijd voor scholieren “Dichter bij 4 mei” presenteren. De aan-vang van deze samenkomst is 18.30 uur (stipt).
Om ca. 19.30 uur vertrekt de Stille Tocht vanaf het Kerkplein naar het monument aan het Raadhuisplein. Om 19.45 uur volgt het voorlezen van alle namen die op het monument staan vermeld. Daarna is er de taptoe en om 20.00 uur is er twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus, waarna een toespraak door de burgemeester. Tijdens deze krans-legging wordt er gezongen door het koor Inter Nos. Na afloop is er ontmoeting en koffie in Kerkgebouw Open Haven.
Meimaand-Mariamaand
Het is een goede traditie, dat er in de meimaand gelegenheid is om gezamenlijk de Rozenkrans te bidden Met ingang van woensdag 1 mei op alle weekdagen telkens van 18.30 uur tot ca. 19.00 uur in de Mariakapel. (uitgezonderd donderdag 30 mei). Ieder die zich wil aansluiten bij deze gebeden rond de 15 geheimen van de rozenkrans is van harte welkom.
Oproep hulpkoster
Kosteres in de H. Eligiuskerk is mw. Christianne Ego. Zij is al jaren een vertrouwd gezicht in de verschillende diensten.
Doordat nu alles ophangt aan één persoon zijn we te kwetsbaar. Hoewel dit niet altijd zichtbaar is, is dit qua werkzaamheden zeker een omvangrijke en belastende functie voor één persoon. Er is dan ook dringend behoefte aan personen, die willen meewerken als hulpkoster/vervanger bij de zondagsdiensten en bij uitvaartplechtigheden en bij de voor-bereiding ervan of die anderszins ondersteuning willen bieden..
Wij hopen dat er onder onze parochianen een of meerdere personen aanwezig zijn die bereid zijn om mw. Ego bij te staan in haar werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Christianne Ego en/of de heer Nico Peterse.