Maandberichten PKC Oostburg--Groede maart 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 3 maart 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huijbregtse
1e Collecte voor de Caritas (Vastenactie)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.
• Voor George Termont en echtgenote Marie De Wilde.
Woensdag 6 maart 2019. 19.00 uur. Aswoensdagviering (Oecumenische Viering)
Voorgangers Pastor Ignace D’Hert, ds. Aart van Houweling, dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Zondag 10 maart 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering (Presentatieviering EHC)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Assistent dhr. G. Nuijts
Koor Parochiekoor
Lector ouders communicanten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 17 maart 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Zondag 24 maart 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector /Assistent dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Leo Meijer, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 31 maart 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 7 april 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering (Eerste H. Communie)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Jongerenkoor Aardenburg
Lector ouders communicanten
1e Collecte voor de Caritas (Mensen in Nood)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 10 maart 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen – Inghels.
Zondag 24 maart 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Nico Peterse.

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 maart is bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar is deze voor de laatste keer bestemd voor SAKO. Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh die erop gericht zijn scholen te bouwen en onderwijs aan kinderen te geven. Op die manier krijgt iedereen een kans om te leren lezen en schrijven. De Stichting wordt gedragen door mensen uit onze regio. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Cursus “Geloven in meervoud”
Het religieuze landschap evolueert in sneltreinvaart. Terwijl de kerken een grote terugval beleven doordat mensen afhaken, blijkt dat vele mensen elders op zoek gaan naar levenvullende betekenissen. Naast deze ruim verspreide onverschilligheid zijn er ook heel andere geluiden te horen. Getuige hiervan is het begin vorig jaar verschenen boek van Yvonne Zonderop “Ongelofelijk”, waarin zij zich afvraagt of we niet een “verrassende comeback van religie” meemaken. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit. Zij beschrijft in dit boek de veelkleurige verscheidenheid die de religieuze markt tegenwoordig kenmerkt. Door het kriskras door elkaar gebruiken van termen als religie, godsdienst, spiritualiteit, zingeving e.d. kan een gesprek over geloven en religie nogal eens uitwaaieren. En wat men allemaal onder “God” verstaat! Er is ook de onzalige verwarring die religie als oorzaak van agressie en terrorisme voorstelt. En dan is er een intellectuele stroming die zich strijdend opstelt tegen elke vorm van religie. Alleen redelijkheid kan een reddingsboei zijn in de heersende verwarring. Een heel ander geluid is te beluisteren bij zogeheten atheïsten die religie gunstig gezind zijn en er zelfs door geboeid zijn, zolang het niet over God gaat. Ook in kerkelijke kringen leeft het besef dat een bepaalde geloofstaal vooral een averechts effect heeft voor wie zoekende is naar levengevende perspectieven. Er zijn echter ook verrassende inspiratiebronnen binnen de eigen kerkelijke traditie.
In een serie van drie vormingsavonden onder leiding van Ignace D’Hert worden enkele grote lijnen getrokken die helpen zicht te krijgen op de verschillende ontwikkelingen. Deze vormingsavonden vinden plaats op 20 en 27 maart en 3 april 2019 (telkens na het voorafgaand avondgebed) van 19.45 uur tot ca. 21.30 uur in de Eligiuszaal, St. Eligiusplein 17, Oostburg). Aanmelden en inlichtingen bij het Parochie Secretariaat (Zie ook de brochure “Vormingsaanbod 2018-2019”).
ASWOENSDAG: Een oecumenische viering van askruisjes en asoplegging
Aswoensdag is niet de afsluiting van carnaval. Het is een startdag: we gaan op weg! Aswoensdag is de eerste van de veertig dagen die ons bij Pasen zullen brengen. We richten ons nu al op het licht van Pasen dat komen zal, ondanks de krachten die het tegenwerken: het onrecht in onze wereld, het kwaad in ons eigen hart, onze weerstand of onwil om ons door het Evangelie te laten gezeggen. Op Aswoensdag stellen we een gebaar: we worden getekend met as, symbool van vergankelijkheid, van het onherroe-pelijk einde van alle dingen. We horen ook de oproep tot ommekeer, tot herstel en vernieuwing. Op Aswoensdag maken we hiermee een begin! We gaan op weg!
Deze aswoensdagviering vindt plaats op 6 maart a.s. om 19.00 uur in een oecumenische viering; de liturgie is overeenkomstig de rooms-katholieke traditie en het dienstboek van de protestantse kerken. Voorgangers zijn pastor Ignace D’Hert, ds. Aart van Houweling en dhr. N. Peterse. Het is (naast de einde-carnavaldienst in Aardenburg) de enige aswoens-dagviering in de regio. Daarom een oproep aan gelovige mensen uit alle kernen en kerken hieraan deel te nemen. Deze opgang naar het licht van Pasen wordt voortgezet met de vijf avondgebeden in de veertigdagentijd; telkens op de woensdag van 19.00 uur tot ca.19.30 in de H. Eligiuskerk. Een half uur voor bezinning, lezing, gebed en gezang.