Maandberichten PKC Oostburg--Groede januari 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 6 januari 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering                           

Voorganger               Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor                           Parochiekoor
Lector                        dhr. G. Nuyts
1e Collecte                 voor de Caritas (Vluchtelingenhulp)
2e Collecte                 voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

Intenties:

  1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
  2. Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
  3. Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.
  4. Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.

Na de viering ontmoeting en koffiedrinken (met nieuwjaarswafeltjes) in de Eligiuszaal

Zondag 13 januari 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger               Pastor Ignace D’Hert

Koor                           Parochiekoor
Lector                        dhr. G. Nuyts
Collecte                     voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

  1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
  2. Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.

Zondag 20 januari 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger               Pastor Frans van Geyt

Koor                           Parochiekoor
Lector                        dhr. J. Huijbregtse
Collecte                     voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

  1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
  2. Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.

Zondag 27 januari 2019. 10.45 uur. Oecumenische Viering in PKN-kerk
Voorgangers            ds. A. van Houweling en pastor Frans van Geyt
Lector                        leden WOO

Collecte

Zondag 3 februari 2019. 10.45 uur. Communieviering Voorganger    Pastor Frans van Geyt
Koor                           Parochiekoor
Lector                        mw. M. IJsebaert
1e Collecte                 voor de Caritas (Memisa)
2e Collecte                 voor de instandhouding van de eigen kerk

Intenties:

  1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
  2. Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.

                                "Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar"
"Zondag 13 januari 2019 Woord & Communieviering om 11.00 uur.
De andere diensten zijn nog niet bekend. "
                               
                                "Algemene Informatie

Pastor van dienst:"
"Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws."

                            "Mededelingen"
"Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 6 januari is bestemd voor vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt ge-vraagd ook zo’n gebaar te maken: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar die wel afhankelijk zijn van hulp van anderen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Lukas lezen in twaalf stappen
Onder leiding van Nico Peterse wordt in een lees- en gesprekskring de bijbel gelezen en besproken. Met name gaat het in dit Lukasjaar om het evangelie volgens Lukas. Dit evangelie telt 24 hoofdstukken. Het is de bedoeling vanaf januari tot en met juni in twaalf ochtenden dit evangelie te lezen en onder het genot van een kopje koffie door te nemen. Dit vindt plaats in de secretariaatsruimte Breijdelstraat 2. Daar is ruimte voor ongeveer 10 medelezers. Uitgangspunt is de Willibrordvertaling 1995, maar uw eigen bijbel kan ook worden gebruikt. Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van een “vertaling met kanttekeningen” van Ben Hemelsoet en Dirk Monshouwer: “Lucas - Lezen naar de ge- woonte van Pasen”. De eerste leesochtenden zijn gepland op donderdag 17 en don-derdag 31 januari en wel van 10,00 uur tot ongeveer 11.30 uur. De volgende leesochtenden zijn op 14 februari, 28 februari,14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni.

Pastorale voorziening parochies Zeeuws-Vlaanderen
De onderstaande mededeling wordt gedaan namens het parochiebestuur en het pastoraal
team van onze parochie en namens het bisdom Breda."
"In de afgelopen maanden hebben de pastorale teams van de drie parochies met elkaar gesproken over een vorm van intensieve samenwerking om tot een zo adequaat mogelijke verzorging van het pastoraal aanbod te komen. In overleg met de drie parochiebesturen en het bisdom is een voorstel gedaan over de vorming van één gezamenlijk pastoraal team voor de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. De bisschop van Breda heeft inmiddels ingestemd met het voorstel en heeft besloten om de pastorale teams met ingang van 1 januari 2019 samen te voegen tot één team voor de drie parochies. Pastoor Wiel Wiertz en kapelaan Jochem van Velthoven hadden al een benoeming voor de drie parochies, ook de andere pastorale beroepskrachten worden vanaf het nieuwe jaar benoemd voor heel Zeeuws Vlaanderen. In de komende tijd zult u nader geïnformeerd worden over de vorming van dit ene pastoraal team, de nieuwe taakverdeling en de praktische uitwerking ervan.


Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid

RECHT VOOR OGEN. Zoek het recht en niets dan het recht.
Zo luidt het thema van de Week van Gebed in 2019. De centrale tekst komt uit het boek Deuteronomium hfd. 16 verzen 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor Christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Indonesië is een groot en zeer divers land. Er wonen 265 miljoen mensen op 17.000 eilanden verdeeld in 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn Christen, afkomstig uit diverse tradities. Deze grote verscheidenheid maakt Indonesië uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto “eenheid in verscheidenheid” is in dit land een bekend fenomeen. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Toch wordt deze eenheid vandaag de dag op nieuwe manieren bedreigd. Veel van de economische groei die Indonesië de afgelopen decennia heeft doorgemaakt is gebouwd op een systeem van competitie. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze woorden en daden, ook in onze eigen kringen en verhoudingen.
Deze bijzondere oecumenische viering vindt plaats op zondag 27 januari om 10.45 uur in het (pas gerenoveerde) kerkgebouw Open Haven. De kerkenraad van de Protestantse gemeente De Brug heeft ingestemd met een voor haar ongebruikelijk aanvangstijdstip. Voorgangers zijn ds. Aart van Houweling en pastor Frans van Geyt. Medewerking wordt verleend door leden van de Werkgroep Oecumene Oostburg.

Viering Drie Koningen zondag 6 januari
De feestelijke Drie Koningenviering staat in het teken van kinderen. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd. Zij mogen verkleed als koning, koningin, prins of prinses naar de viering komen. Aan het eind van de viering zullen zijn dan als koninklijk gezelschap hun intrede doen.

Doop
Op zondag 23 december j.l. is in onze kerk gedoopt: Rosy Goethals, dochtertje van Ruben Goethals en Marijn van den Hemel uit Groede. De jonge ouders worden hiermee van harte geluk gewenst.

Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 23 januari 2019 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg – Groede. Aandachtspunten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen;
secrpkcobgr@zeelandnet.nl)."