Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten


Zondag 2 december 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Wiel Wiertz, Ignace D’Hert, Frans van Geyt
Koor Projectkoor
Lector Parochie
1e Collecte voor de Caritas (Diaconale Werkgroepen)
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
• Voor Prosper van Damme en echtgenote Rachel van Vooren en overleden familie.
Na de viering ontmoeting in de Eligiuszaal.
Zondag 9 december 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
Zondag 16 december 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
1e Collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Desiderius van Belleghem en echtgenote Louisa Heetesonne.
Zondag 23 december 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Lucy Paridaen, echtgenote van Roger de Jonge en overleden familie.
Maandag 24 december 2018. 19.30 uur. Oecumenische Kerst Gezinsviering (Dienst van Woord en Gebed)
Voorganger dhr. N. Peterse en ds. A. van Houweling
Koor ad hoc kinderkoor met combo
Lector Werkgroep Gezinsvieringen en Werkgroep Kindernevendienst
Collecte
Na de viering chocolademelk en glühwein in de hal van de kerk.
Dinsdag 25 december 2018 (Kerstmis). 10.45 uur. Eucharistie-viering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Zondag 30 december 2018. 10.45 uur. Communieviering (Paro-chieviering)
Voorganger dhr. N. Peterse
Koor Gregoriaans Koor
Lector
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Dinsdag 1 januari 2019 is er geen viering.
Zondag 6 januari 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 2 december 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: mw. A. Klaaijsen - Inghels.
Zondag 16 december 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Dinsdag 25 december 2018 (Kerstmis) Woord- & Communie-viering om 11.00 uur: Voorganger mw. R. Picavet.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).

Algemene Informatie:
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius@hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.


Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 2 december is bestemd voor de diaconale werkgroepen in onze parochiekernen. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en zetten zich in op velerlei gebied, zoals huisbezoek bij ouderen en zieken. Caritas maakt dit werk mede mogelijk.


Gebeden voor vrede
Op zaterdag 8 december wordt in de Maria-kapel het rozenkrans-gebed gebeden ter ere van het Feest van de Onbevlekte Ont-vangenis van de H. Maagd Maria. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima. Hiermee is het herdenkingsjaar afgesloten.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 12 december 2018 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg – Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zee-landnet.nl).


Andreasviering
Op zaterdag 1 december zal in het kader van de Andreasviering het Belgische zangkoor De Colores optreden. Aanvang van het concert is 16.00 uur. Het thema van het concert : .. of zal ik over de liefde zingen. Op zondag 2 december volgt dan de parochiële Andreas-viering. Een plechtige eucharistieviering voor alle parochianen waarin zullen voorgaan pastoor Wiel Wiertz, Ignace D’Hert o.p., Frans van Geyt. De zang wordt verzorgd door een parochiebreed samengesteld projectkoor onder leiding van mw. Rina Marteijn en er is medewerking uit alle PKC’s.
Concert Zeeuws-Vlaams Kamerkoor
Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zal op woensdag 19 december een kerstconcert verzorgen in de H. Eligiuskerk te Oostburg. Aan-vang 19.30 uur.
Naast oude en nieuwe christmas carols, bekende en minder be-kende kerstliederen zingt het koor ook enkele kerstliederen samen met het publiek. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor bestaat uit een 40-tal zangers en zangeressen, en staat onder de leiding van dirigent Marcel van Westen. Het orgel zal worden bespeeld door Erwin Neve en Marcel van Westen.
Kaarten à € 10,- per stuk kunt u bestellen door overmaking van het bedrag op rekening NL65RABO0101245351 t.n.v. Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, onder vermelding van uw naam en adres en het aantal kaarten. Deze liggen dan gereed bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 12 jaar gratis. Ook zijn kaarten aan de kerk verkrijgbaar.

Noodklok voor het klimaat
In heel Nederland wordt op 1 december om 2 voor 12 's middags de ‘noodklok voor het klimaat’. geluid. Dit initiatief van Greenpeace heeft de steun van het landelijk netwerk van Groene Kerken en Kerk in Actie. Ook onze kerk is lid van dit netwerk.
Zaterdag 1 december is aan de vooravond van de internationale klimaatconferentie in Polen. De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en oogsten mislukken. Klimaatverandering is niet meer te ont-kennen. Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog steeds voor-komen worden, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen. Greenpeace voert actief campagne voor een groene en duurzame samenleving. Zowel burgers als politici staan steeds vaker op voor een schone en veilige planeet. Er is evenwel nog een lange weg te gaan om klimaatverandering te stoppen. En dat terwijl de klok door blijft tikken. Kort geleden is het nieuwe rapport verschenen van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit rapport maakt de balans
op van de wereldwijde inspanningen met betrekking tot het Klimaat-akkoord van Parijs. Het geeft een aantal scenario’s om onder de 1.5 graad Celsius opwarming van de aarde te blijven. Daarvoor moeten regeringen hun klimaatbeleid aanpassen en versnellen. Ook voor Nederland is het twee voor twaalf. Het is echt tijd om in actie te komen.
Daarom wordt de noodklok voor het klimaat geluid. Hiermee wordt de urgentie onderstreept om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de klokken in Nederland op ‘2 voor 12’ te zetten en ze te laten luiden. Tegelijkertijd wordt de boodschap meegegeven: ‘het is nog niet te laat.’ Opwarming van de aarde kan worden tegen-gegaan en mag zeker niet richting 2 graden gaan. Maar dan moet de samenleving nu wel actie ondernemen. Door de noodklok te luiden aan de vooravond van de internationale klimaattop in Polen in december wordt de aandacht getrokken van zowel de politiek leiders als de burgers om vaart te maken met de transitie naar een duurzame wereld.
Ruim 200 kerken in Nederland doen mee aan dit initiatief. In Oostburg zullen de Protestantse Kerk en de H. Eligiuskerk gelijktijdig de noodklok luiden.

Kerstpakkettenactie 2018
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. De dozen liggen achterin in de kerk en kunnen tot 9 december worden ingeleverd.


Geloofscursus
Op 17 januari 2019 start de vijfde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'. Met deze cursus wordt getracht tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofs-verdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus en is vooral bestemd voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden wordt deze cursus aanbevolen.
In vijf avonden wordt een belangrijke periode uit de geschiedenis van de katholieke Kerk belicht. Er wordt ingegaan op de maat-schappelijke omstandigheden en op het geloofsleven in die periode en dat van hen die toen leefden en die ons het geloof hebben doorgegeven. Telkens wordt aandacht geschonken aan het leven van een heilige die in die periode heeft geleefd en die in de omstandigheden van het moment een wegwijzer is voor het navolgen van Jezus en het beleven van het evangelie.
Jezus heeft alle mensen willen samenbrengen in één gemeenschap met Zijn Vader, een nieuw volk van God. Die gemeenschap werd door de eerste christenen aangeduid met een woord dat we in het Nederlands met 'Kerk' vertalen. In steeds wisselende omstandig-heden hebben de leiders en leden van de Kerk geprobeerd recht te doen aan het evangelie, met meer of met minder enthousiasme en met meer of met minder succes. Het zijn de heiligen, zoals de heilige Franciscus, die in hun tijd een getuigenis geven van de echte geest van het evangelie en laten zien wat het is om leerling van Jezus te zijn.
De cursus wordt gegeven door Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom. U kunt zich aanmelden via de link www.sintfranciscuscentrum.nl.

Oecumenische Kerstgezinsviering “Iedereen telt mee!”.
Maandag 24 december om 19.30 uur in de H. Eligiuskerk

Dit jaar hebben werkgroep gezinsvieringen van de H. Eligiuskerk en de werkgroep kindernevendienst van de Protestantse gemeente De Brug voor het eerst de handen ineengeslagen om een mooie Oecu-menische kerstviering te maken op kerstavond voor jong en oud. De werkgroepen hebben aan de kinderen van de basisscholen in Oostburg gevraagd, om deze avond te komen meezingen in een voor deze gelegenheid speciaal te vormen kinderkoor, of voor te lezen en/of op allerlei verschillende manieren actief mee te doen aan de viering.
Er is een mooi verhaal gevonden over het kleine herdersmeisje Nenna, dat dacht dat ze niet meetelde, omdat een oude herder vond dat ze te klein was om op de fluit te spelen. Of het haar lukt? Wij vragen u allemaal om dat te komen bekijken en te beluisteren deze avond.
Daarnaast zal het oude, bekende kerstverhaal worden verteld en mogen kinderen samen met de voorgangers het kerstkind in de kerststal leggen. Dit alles wordt afgewisseld met mooie en bekende kerstliedjes, die de kinderen van het koor hebben geleerd en waarbij u natuurlijk volop mag meezingen.
U bent allen van harte welkom vanaf 19.00 uur en de kinderen van het koor zullen vanaf 19.15 uur al enkele bekende kerstliedjes zingen voorafgaand aan deze Oecumenische kerstgezinsviering. Na afloop van de viering is er chocolademelk voor de kinderen en een glaasje glühwein voor de volwassenen.
Winterfair zaterdag 15 december
Op zaterdag 15 december wordt in het centrum van Oostburg de winterfair gehouden. Zij is het startpunt voor de komende kerstdagen Aan deze winterfair zullen ook onze kerk en de protestantse gemeente De Brug meedoen. Zij zullen die dag namelijk op de Markt tezamen een kraam bemensen en op die manier de Kerk naar buiten presenteren. De kraam zal in het teken van Kerstmis en de Kerst-gedachte staan onder het motto: de kerken verspreiden vrede en licht. Er zal van beide kerken informatie (boekjes, tijdschriften) beschikbaar zijn en informatie over de diensten in beide kerken gedurende deze periode. Uiteraard is er informatie beschikbaar over het concert van Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor op 19 december. Speciale aandacht zal besteed worden aan de Oecumenische Kerstgezinsviering van 24 december in de H. Eligiuskerk. Ook kunnen voor Amnesty International kerstkaarten worden geschreven die aan politieke gevangenen worden gestuurd.
Bij de kraam staat een Kerstboom, die vanwege de Oecumenische Viering ’s avonds naar de Eligiuskerk verhuist. Er zijn kaartjes beschikbaar waarop men een kerstwens of intentie kan schrijven die dan in de boom kunnen worden gehangen. Deze wensen en intenties worden later gebruikt in de vieringen in beide kerken. En de kraam wordt uiteraard in de kerstsfeer versierd. In de kraam is er de gehele dag van beide kerken iemand aanwezig. Wilt u een van deze mensen zijn? Laat het tijdig weten.