Maandberichten PKC Oostburg--Groede februari 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nlMAANDBERICHTEN FEBRUARI 2018
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 4 februari 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 11 februari 2018. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huijbregtse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Gerard Dierikx en echtgenote Celina Dhuyvetter.
Woensdag 14 februari 2018. 19.00 uur. Aswoensdagviering
Voorganger Dhr. N. Peterse, ds. A. van Houweling
Koor Parochiekoor
Zondag 18 februari 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda Johanna van Pamelen, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 25 februari 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Michael Henricus Marie van Beek, echtgenoot van Margaretha Leonie Louisa de Sutter en overleden familie.
Zondag 4 maart 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 11 februari 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules Marteijn.
Zondag 25 februari 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Rianne Picavet.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 4 februari is bestemd voor de Medische Missie Actie (MEMISA). Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op langere termijn. Haar doel is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid naar ras, religie en politieke overtuiging. De Caritas probeert op die manier de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.
Rozenkransgebed
Dit jaar is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima herdacht. In het licht van haar oproep om de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede hebben de bisschoppen daarom opgeroepen tot gebed voor de vrede, daarbij geïnspireerd door paus Franciscus. Maandelijks zal er gelegenheid zijn tot het rozenkransgebed in de Mariakapel, te beginnen op 2 februari 2018 aanvang 15.30 uur, vanwege het feest van Maria Lichtmis met veel kaarsen en bijdragen uit de liturgie van die dag. De eerstvolgende datum is 19 maart.
14 februari: Aswoensdag en de Veertigdagentijd 2018
Aswoensdag, het begin van de ‘veertigdagentijd’ of “vastentijd”. kent een klein ritueel. Hierbij laten gelovigen in de kerk een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen. Daarbij zegt de bedienaar: "Gedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”- gebaseerd op de Godsspraakover de mens na de zondeval (Genesis 3;19). Een andere gebrui-kelijke tekst is “Bekeer u en geloof het Evangelie”, de oproep waar-mee Jezus zijn prediking begon (Marcus 1;15 vgl. Matt. 1;17). As-woensdag is vooral bekend als Rooms-katholiek gebruik, maar is dat niet exclusief. Vanaf 1998 vinden we ook in het “Dienstboek” voor de Protestantse kerk een dienst op Aswoensdag met “de oplegging van de as”, waarbij de voorganger zegt: “Bekeert u en gelooft het evangelie” of ”Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”.
Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een jutezak als boetekleed .Vandaar de uitdrukking "in zak en as zitten" (Jona 3; 6 en Jesaja 58;5). As is een teken van menselijke sterfelijkheid: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. As is ook een teken van nieuw leven en as heeft een reinigende kracht. De as die gebruikt wordt is van de verbrande palmtakjes uit voorgaande jaren. De takjes van jubel en vreugde worden verbrand - door de dood heen gaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.
Het ritueel van Aswoensdag wordt nog altijd uitgevoerd als uiting van boetvaardigheid en als een zinvol begin van de veertigdagentijd. Al vele jaren is dit in Oostburg een oecumenische viering, waaraan de Protestantse gemeente De Brug samen met de Eligiusgemeenschap deelneemt. “Betekend met as” is de titel van een eenvoudige maar indrukwekkende dienst van Woord en Gebed op woensdag 14 februari 2018 om 19.00 uur in de Eligiuskerk. Parochianen en gemeenteleden worden uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen.
Deze viering is tevens de openingsavond van een andere traditie in Oostburg: de oecumenische avondgebeden. Elke woensdagavond, als voortzetting van die Aswoensdag, een halfuur met lezing, gebeden en samenzang. Dit jaar is telkens het Evangelie van de komende zondag het thema. De avondgebeden vinden plaats op 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart telkens om 19.00 uur in de Eligiuskerk. Er is elke avond een voorganger vanuit de werkgroep oecumene. De samenzang wordt aan het orgel begeleid om beurten door Anniek Contant en Willy Kamphuis. Ieder wordt van harte uitge-nodigd hieraan deel te nemen.