Maandberichten PKC Oostburg--Groede november 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Zondag 5 november 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oostburg.
• Voor Denise Verrostte – Hautekiet en zoon Chris.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
• Voor de overleden familie O. Plasschaert – Mahu.
• Voor Hendrik de Paauw, levenspartner van Daniel Debel.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 12 november 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Zondag van de Oecumene
2e Colelcte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor René Fruytier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
Zondag 19 november 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. R. Heijwegen
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
Zondag 26 november 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorgangers Pastor Ignace D’Hert
Lector dhr. G. Nuijts
Koor Parochiekoor
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 3 december 2017. 10.45 uur. Andreasviering.
Voorganger Pastoraal Team
Koor Projectkoor
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 5 november 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ad en Elly van Kuijk en Gonny van Hevele.
Zondag 19 november 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules Marteijn.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Allerzielenviering
Zondag 5 november is de herdenking van alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering. Al de namen worden genoemd en herdacht. De nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om deze herdenkingsdienst mee te maken. Aan het eind van de viering worden de gedachteniskruisjes aan hen meegegeven. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 5 november is bestemd voor de jaar-lijkse Adventsactie. Op deze wijze wordt een teken gegeven dat wij willen delen met onze medemens. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. Laten we deze mensen daarin dankzij onze bijdragen niet teleurstellen.
Ziekenzalving
Op woensdag 15 november a.s. vindt in De Stelle de ziekenzalving plaats.

Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 15 november is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@ zeelandnet.nl).
Bezoek aan Dominicus Gent
Op zondag 19 november is er een uitstap vanuit de parochie naar de gemeenschap Dominicus Gent waar pastor Ignace D’hert ook werkzaam is. Vanwege de grote belangstelling kunt u zich hiervoor niet meer aanmelden.
Waardig Levenseinde.
De informatie- en gespreksavond over het thema “Voltooid Leven” in mei georganiseerd door een interkerkelijke werkgroep krijgt een vervolg. Er zijn twee avonden gepland: 28 november 2017 en 16 januari 2018 op een nader te bepalen lokatie in Oostburg. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat (e-mail andreas-wzvl@ kpnmail.nl of tel. 453374).
Najaarsconcert Excelsior
Op zaterdagavond 9 december 2017 houdt de Christelijk Muziek-vereniging Excelsior een concert in de Rooms Katholieke Kerk in Oostburg. Er worden weer gevarieerde werken ten gehore gebracht. Muzikale medewerking aan deze avond zal worden verleend door het duo Reni en Elisa Krijgsman. Zij hebben als grote passie in hun leven ‘Gods Liefde’. Het belooft weer een verassend concert te worden. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 10,--. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar net voor aanvang van concert.
Kerstpakkettenactie 2017
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. Via kerken, scholen e.d. wordt gevraagd om een doos te vullen. Vanaf begin november dozen achterin de hal van de kerk met een boodschappenlijstje. Laten wij onze medeburgers die dat nodig hebben ondersteunen met een mooi kerstpakket. Deze dozen worden rond Kerstmis bezorgd bij de meest kwetsbare mensen en gezinnen om ons heen.