Maandberichten PKC Oostburg--Groede april 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN APRIL 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 2 april 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Alexandra de Krijger
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen
1e Collecte voor de Caritas (Vastenactie)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Lucas Maria Cuelenaere.
• Voor Cornelis Faes en Marcella Vanderhaegen.
Woensdag 5 april 2017 19.00 uur. 5e Oecumenisch Avondgebed.
Zondag 9 april 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Palmzondag met palmwijding en doopherdenking).
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector werkgroep, ouders
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Rene Fruytier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Donderdag 13 april 19.00 uur. Parochiële Andreasviering.
Witte Donderdag
Voorgangers Pastor Ignace D’Hert en dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector dhr. R. van Quekelberge, mw. M. IJsebaert
2
Vrijdag 14 april 2017. 15.00 uur. Gebedsdienst (Kruisweg).
Voorganger Dhr. N. Peterse
Vrijdag 14 april 2017. 19.00 uur. Parochiële Andreasviering.
Goede Vrijdag
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. Doens
Zaterdag 15 april 2017. 20.30 uur. Parochiële Andreasviering.
Paaswake
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. M. Moens e.a.
1e Collecte voor de H. Andreasparochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor Anny Aers-de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor Prospèr van Damme en echtgenote Rachel van Vooren.
Zondag 16 april 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
1e Paasdag
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. A. de Wit
1e Collecte voor de H. Andreasparochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Willy Mabesoone en overleden familie.
• Voor Marie Remijn echtgenote van Remie Buijsse en overleden familie.
• Voor Leonard Verheije en Juline Minnaert en overleden familie.
Zondag 23 april 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert

Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
• Voor Annie Alberta Honorina Hermans, weduwe van Edemond Buijck, namens de parochie.
• Voor Ubert Petrus Verheije, echtgenoot van Martina Hendrika van Eijkeren, namens de parochie.
• Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
Zondag 30 april 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector Mw. H. Remijn-de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Marina Pollet, echtgenote van Frank de Milliano, namens de parochie.
Zondag 7 mei 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. P. de Milliano - van den Hemel
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 9 april 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: Ria en Jeanine .
Zondag 16 april 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: Alexandra de Krijger.
DIVERSE MEDEDELINGEN

Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Goede Week.
Met de viering van Palmzondag op zondag 9 april begint de Goede Week. In het verhaal over de Intocht van Jezus in de stad Jeruzalem spelen kinderen een belangrijke rol. Daarom is er op deze zondag tevens doopherdenking voor de kinderen die in afgelopen periode zijn gedoopt. Ook de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie zijn van de partij met hun palmpaasstokken
De Goede Week is vooral getekend door de vieringen van het Heilig Triduum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag Paaszaterdag. De be-langrijkste vieringen in de H. Eligiuskerk die dagen zijn Andreas-vieringen, bedoeld voor de hele parochie. Parochianen vanuit de andere kernen en kerken zullen aan de vieringen meewerken.
Daarnaast is er op Goede Vrijdag in onze kerk om 15.00 uur gelegenheid tot het gezamenlijk bidden en volgen van de Kruisweg, een rondgang langs de 14 staties met gebed en gezang. Een oudetraditie en voor velen een veelzeggende voorbereiding op de viering van Pasen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 19 april is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@zeelandnet.nl).
Op dinsdag 18 april is er een gezamenlijke bijeenkomst van het parochiebestuur met de drie PKC’s.
Cursus
Op woensdag 5 april na het voorafgaande avondgebed vindt de laatste cursusavond onder leiding van Ignace D’Hert plaats over “Welke toekomst is er voor een priesterarme kerk ?”
Tijd: 19.45 uur tot ca. 21.30 uur
Plaats: Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17, Oostburg.
Chrismaviering woensdag 12 april
Jaarlijks worden aan de vooravond van Witte Donderdag de heilige Oliën gewijd door de bisschop in de Chrismaviering. Dit jaar gebeurt dit voor de 28ste keer als een diocesane viering en wel op woensdag 12 april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen. Er wordt vanuit onze parochie voor vervoer gezorgd. Na de viering is er in het ontmoetingscentrum naast de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee.
Opgave kan tot uiterlijk 5 april bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum. Een deel van de kosten worden betaald door de parochie, maar aan elke deelnemer wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL23 RABO 0168 428 113 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van Chrisma-viering 2017. Deelnemers ontvangen tijdig informatie over de praktische zaken van de dag.
Bach in de Goede Week. woensdag 12 april
In de ontroerende en inspirerende documentaire “Erbarme dich” laat Ramón Gieling zien hoe de muziek van Johann Sebastiaan Bach en met name de Matteüs Passion mensen raakt en ontroert maar ook helpt en heelt. Muziek is een manier om met diepgaande emoties om te gaan. Verschillende mensen komen in deze documentaire aan het woord. Zeer de moeite waard en passend als bezinning en voorbereiding in de Goede Week op weg naar het feest van Pasen.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om samen de documentaire te bekijken in de Eligiuszaal van het Pastoraal Centrum te Oostburg, St. Eligiusplein 17.
Na het kijken volgt er nog een kort nagesprek. Aanvang 19.30 uur op woensdag 12 april a.s. Aanmelden kan via 0117-453374 of e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. Inleiding door Frans van Geyt.
Woensdag 12 april - scholenproject
Het Comité 4 mei Oostburg verzorgt dit jaar een bijzonder scholen-project aan de hand van een jeugdboek ( Eigen Vuur) van Karlijn Stoffels, dat helemaal in Oostburg 1944 en deze streek speelt en is gesitueerd. Het boek wordt gelezen via leesgroepen door een groot aantal schoolkinderen. Op woensdag 12 april komt de schrijfster naar Oostburg voor gastlessen op de 3 basisscholen. Die middag is er voor kinderen en geïnteresseerden een wandeling langs kenmerkende punten in Oostburg, die een rol spelen in het boek. De wandeling begint met een korte toelichting door de schrijfster in de Eligiuszaal.
We nodigen iedereen uit voor deze wandeling:
woensdag 12 april om 14.00 uur vanaf de Eligiuskerk.
Na afloop van de wandeling is er gelegenheid nog even na te praten bij een kopje koffie of frisdrank eveneens in de Eligiuszaal.
Op 4 mei is dit jaar de bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan Stille Tocht en Nationale Herdenking ook in de Eligiuskerk. De schrijfster Karlijn Stoffels zal aan die bijeenkomst meewerken.
Vastenactie en Caritascollecte 2 april 2017
De Caritascollecte van deze zondag staat in het teken van de Vastenactie. Deze wordt dit jaar gehouden voor een project van de Stichting SAKO (Steun aan Kinderen Overzee) in Bangladesh. Deze stichting, die geworteld is in onze regio, zet zich in voor (technisch) onderwijs aan kinderen en jong-volwassenen en met name voor een vakopleiding voor de jeugd. In Bangladesh vindt een verschuiving plaats op de arbeidsmarkt. Waar voorheen het accent lag op landbouw, verschuift dit nu naar industriële productie. Veel jongeren die op het platteland wonen, hebben hierdoor te maken met jeugdwerkloosheid. Er zijn oplei-dingen tot technische beroepen nodig om dit probleem aan te pakken. Daarom heeft SAKO samen met anderen het Maria Vocational Training Center (VTC) opgericht en ondersteunt dit financieel. Het VTC is een VMBO-school waar jongeren worden opgeleid tot elektricien, monteur, lasser of om te kunnen werken in de kledingindustrie. Het VTC is gestart in 2013 en is bestemd voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. De school boekt mooie resultaten: veel jongeren hebben een erkend diploma middelbaar beroepsonderwijs kunnen behalen en op deze manier is de zelfredzaamheid van deze jongeren vergroot. Ze zijn beter gepo-sitioneerd op de arbeidsmarkt en hebben toegang tot hoger tech-nisch onderwijs. Meer dan 300 leerlingen hebben inmiddels een vakdiploma gehaald. Scholen in Nederland worden gesubsidieerd door de overheid. Dit beleid staat de regering van Bangladesh ook voor ogen, wat betekent dat de overheid de loonkosten van leraren op scholen als het VTC wil overnemen. Wanneer het VTC in het overheidsprogramma zal zijn opgenomen, is het voortbestaan van de school zeker gesteld en is de steun van SAKO niet meer nodig. Er is echter nu nog een tekort aan geld. Het VTC is pas in 2018 of 2019 aan de beurt om door de overheid overgenomen te worden, op voorwaarde dat het een goed lopende school is. Het budget van Stichting SAKO is daarvoor niet toereikend. Het kost minimaal €15.000,-- om het VTC een jaar te laten draaien. Dat is een heel bedrag, maar in vergelijking met Nederland is dat niet veel. De Nederlandse regering geeft jaarlijks circa € 7.800,-- uit aan één leerling in het voortgezet onderwijs. De kosten van twee Nederlandse scholieren zijn dus gelijk aan het jaarbudget van het VTC, met een in-stroom van 90 leerlingen per jaar.
Voor het voortbestaan van de school is een bedrag van € 30.000,-- nodig. Via donaties is al € 15.000,-- beschikbaar. SAKO wil alles in het werk stellen om de resterende € 15.000,-- bijeen te brengen, maar kan dit niet alleen. Daarom is dit project gekozen voor de Vastenactie 2017. Als we samen de handen ineen slaan en de begroting van het VTC rond kunnen krijgen voor de komende twee jaar, dan is het voortbestaan verzekerd en kan het VTC op eigen kracht verder. De leerlingen kunnen dan hun vakdiploma halen. Met dat diploma kunnen zij een baan vinden. Met het salaris kunnen zij een gezin onderhouden en hun eigen kinderen naar school sturen. Het VTC is een belofte voor
de toekomst. De kinderen van Bangladesh hopen en rekenen op onze steun.
In de kerk liggen vastenzakjes, waarin u uw bijdrage voor dit project kunt doen. Vastenzakjes kunt u inleveren in een speciale bus in de hal van het Pastoraal Centrum of in de brievenbus St. Eligiusplein 17.
VASTENACTIEMIDDAG VAN DE PAROCHIËLE CARITAS
ZATERDAG 1 APRIL 13.30 UUR - 16.30 UUR
IN DE ELIGIUSZAAL EN ELIGIUSKERK
VOOR IEDEREEN IN DE PAROCHIE EN DAARBUITEN!
Dameskoor Schoondijke en de Klup van Klosse luisteren de middag muzikaal op met een spetterend optreden!
Een schola cantorum ad hoc zingt klaagliederen.
Er is koffie, thee en een drankje te koop én er is een taarten-buffet waar u een heerlijk stukje of zelfs een hele taart kunt kopen. Een gezellig samenzijn met verloting waarbij mooie prijzen te winnen zijn.
De opbrengst van deze middag gaat in zijn geheel naar het project van SAKO!! Kortom: voor elk wat wils!
Vanuit stichting SAKO is er iemand aanwezig die uitleg geeft over het project.