Maandberichten PKC Oostburg--Groede februari 2020

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 2 februari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering (Maria Lichtmis)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (MEMISA)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Uit dankbaarheid.
Zondag 9 februari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering (Parochiële afscheidsviering van pastor Ignace D’Hert)
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor/Projectkoor
Lector Parochie
1e Collecte voor het pastorale werk in de parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Gerard Dierikx en echtgenote Celina Dhuyvetter.
Na de viering receptie en ontmoeting in de Eligiuszaal.
Zondag 16 februari 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ton Verbraeken
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Ineke van Oosten, namens de parochie.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
Zondag 23 februari 2020. 10,45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Michael Henricus Marie van Beek, echtgenoot van Margaretha Leonie Louisa de Sutter en overleden familie.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Woensdag 26 februari 2020. 19.00 uur. Aswoensdagviering (Oecumenische Viering)
Voorgangers Pastoor Wiel Wiertz en ds. Aart van Houweling
Koor Parochiekoor
Lector Leden werkgroep WOO
Zondag 1 maart 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in Stelle, zaal Het Stekje
Zondag 9 februari 2020. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Rian Picavet.
Zondag 23 februari 2020. Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorganger: Nico Peterse.


Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. Kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 2 februari is bestemd voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Haar doel is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kans-armen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. De Caritas probeert
met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 15 januari was er een reguliere vergadering van de PKC. In deze vergadering is o.a. teruggekeken op de vieringen in de Kerstperiode. De positieve geluiden over de Oecumenische Kinderviering op Kerstavond stemmen tot tevredenheid. Ook is de parochiële afscheidsviering van pastor Ignace D’Hert aan de orde geweest. Uiteraard zijn de gebruikelijke zaken over het tekort aan bestuursleden en vrijwilligers de revue gepasseerd, alsmede de inzet van de PKC tijdens parochiële vieringen.
Verder is de Vastenactie aan de orde geweest. De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor SIBUSISO, een tehuis in Tanzania waar kinderen met een fysieke en geestelijke beperking worden opgevangen. De actiemiddag is op zaterdag 21 maart a.s. in de vorm van een hobbymarkt. Verder is er een kunstwerk, dat verkocht zal worden en waarvan de opbrengst voor dit doel is. Het kunstwerk zal tijdens de Vastenperiode bij toerbeurt in de verschillende kerken aanwezig zijn. Parochianen kunnen dan een schrif-telijk bod hierop uitbrengen. Het kunstwerk zal voor de hoogste bieder zijn. Er zal hierover nog nadere informatie worden verstrekt.
Tenslotte zijn nog enkele zaken met betrekking tot het kerkgebouw en het onderhoud hiervan besproken.
De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2020. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@ zeelandnet.nl).
Rozenkransgebed
Het rozenkransgebed wordt op donderdag 6 februari gebeden in de Mariakapel. Aanvang 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Viering zondag 2 februari Maria Lichtmis
De datum van 2 februari is het feest van de "Opdracht van de Heer in de tempel" verbonden met het verhaal in het Evangelie van Lukas (2;22-32).Volgens de Joodse wet moet elke eerstgeborene 40 dagen na de geboorte worden opgedragen in de tempel. Zo gingen ook Maria en Jozef met Jezus naar de tempel. Daar wordt het kind door Simeon erkend als het licht voor alle volken. De hoofdgedachten van dit feest is de komst van Christus als het Licht der wereld. Voor aanvang van de viering worden er dan ook kaarsen gewijd en gezegend, zij zijn immers de symbolen van dat licht van Christus.
Afscheidsviering pastor Ignace D’Hert op zondag 9 februari
Op zondag 9 februari wordt in een parochiële viering afscheid genomen van pastor Ignace D’Hert. Ignace stopt met zijn werkzaamheden voor de parochie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (75 jaar voor priesters). Ignace was in onze parochie werkzaam vanaf 1 oktober 2003. Eerst in de H. Antoniusparochie en daarna in de H. Andreasparochie. Hij was zeer actief en erg betrokken bij het gebeuren in de parochie en de PKC. We kunnen zonder meer vaststellen, dat hij een warme plek in de harten van de parochianen heeft, niet in het minst vanwege zijn inspirerende preken en zijn jaarlijkse cursussen in de Vastentijd. Wij danken hem hartelijk hiervoor en wensen hem alle goeds in de toekomst. Na de viering is er een receptie in de Eligiuszaal en heeft iedereen de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Ignace te nemen.


ASWOENSDAG: Een oecumenische viering van askruisje en asoplegging
Op deze dag vieren we dat ‘as’ ons wordt opgelegd. Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen. De liturgie neemt ons mee met een boodschap van omkeer, door vasten, gebed en delen met de minsten. Een omkeer die eigenlijk een toekeer is. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. Het raakt ons innerlijk zodat we uiterlijk gesterkt worden tot een bevrijdende levenswandel. En het teken vandaag is de as, teken vanvergankelijkheid. As kan ook de basis worden waaruit iets nieuws groeit. ‘Uit de as herrezen’ wordt soms gezegd. Dat proces mogen we aan het begin van de veertig-dagentijd ingaan. Deze aswoensdagviering vindt plaats op 26 februari a.s. om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk. Het is een oecumenische viering van Woord en Gebed. De liturgie is overeenkomstig de rooms-katholieke traditie en het dienstboek van de protestantse kerken. Voorgangers zijn pastoor Wiel Wiertz en ds. Aart van Houweling. Assistentie wordt verleend door dhr. N. Peterse. Het is (naast de einde-carnavaldienst in Aardenburg) de enige aswoensdagviering in de regio. Daarom een oproep aan gelovige mensen uit alle kernen en kerken om hieraan deel te nemen.


Oecumenische avondgebeden
Als voortzetting van de Aswoensdagviering zijn er ook dit jaar de oecumenische avondgebeden en wel elke woensdagavond een halfuur met lezing, gebeden en samenzang. In het kader van de herdenkingen "75 jaar vrijheid" hebben de avond-gebeden dit jaar een bijzonder thema. Het is ook 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in gevangenschap indrukwekkende brieven, gedichten en gebeden. Daaromheen is allerlei ander materiaal verzameld. Dit alles zal leidraad zijn voor de avondgebeden. Die vinden plaats op 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april telkens om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk. Er is elke keer een voorganger vanuit de Werkgroep Oecumene. De samenzang wordt aan het orgel begeleid om beurten door Anniek Contant en Willy Kamphuis. Ieder is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijzondere momenten van bezinning.
Come home, Go Rome!
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt namelijk een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.
Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus en we denken er over na hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, o.a. in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen (de Santa Maria Maggiore). Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het “stevige” programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op de tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen. De organisatie is in handen van Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim. Er kunnen maximaal 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar mee. De kosten bedragen tenminste € 439,-- per persoon. Inschrijving kan via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715.
Ik zou het fijn vinden als we ook met enkele Zeeuws-Vlaamse jongeren Rome kunnen gaan ontdekken! Wil je meer weten, dan kun je mij ook een mailtje sturen kapelaanvanvelthoven@gmail.com
Kapelaan Jochem van Velthoven